Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 14. december 2015, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Menneskehandel til tvangsarbejde har været et stigende problem globalt, og også i Danmark ses en stigning i antallet af ofre for menneskehandel til tvangsarbejde. 

Siden 2007 er cirka 470 personer vurderet at være ofre for menneskehandel af de danske myndigheder, heraf er kun 36 personer vurderet at være ofre for menneskehandel til tvangsarbejde i perioden, svarende til knapt 8 % af det samlede antal ofre. 

Der er imidlertid god grund til at antage, at det reelle antal ofre for menneskehandel til tvangsarbejde er større. Puljen udbydes derfor til, at kompetente aktører kan screene udvalgte brancher og medvirke til at etablere kontakt til og identificere ofre for menneskehandel til tvangsarbejde.

Hvem kan søge?

Puljerne kan søges af organisationer med indgående kendskab til og erfaring med målgruppen i samarbejde med vidensinstitutioner, konsulentfirmaer mv., som kan stå for produktion og dokumentation af viden.

Formål

Det overordnede formål med puljen er at supplere "Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018". 

Det langsigtede formål med puljen er, at flere ofre for menneskehandel til tvangsarbejde identificeres gennem kontaktskabelse og opsøgende arbejde i sektorer og miljøer, hvor der er sandsynlighed for at møde sårbare migrantarbejdere og ofre for menneskehandel.

Målgruppe

Potentielle ofre for menneskehandel til tvangsarbejde inden for særligt sårbare grupper af migrantarbejdere i Danmark, uanset deres køn, alder, etnicitet og opholdsgrundlag.

Hvad kan der søges støtte til?

Størstedelen af midlerne skal afsættes til opsøgende arbejde, der kommer potentielle ofre for menneskehandel til gode. Herudover kan der anvendes midler til vidensopsamling og evaluering af projektet. 

Konkret udbydes midlerne til følgende: 

  1. Opbygning af kompetencer i forhold til screening og identifikation af ofre for menneskehandel til tvangsarbejde.
  2. Opsøgende indsats rettet mod denne målgruppe, der er svær at nå gennem de eksisterende tilbud.
  3. Oplysning og information til udsatte grupper af migrantarbejdere så de får kendskab til rettigheder og støtte muligheder i Danmark.
  4. Vidensindsamling og dokumentation på feltet.

Hvordan søger jeg?

Ansøgningen indsendes til puljefou@uvm.dk - den skal være underskrevet af ledelsen eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger, vedlagt budget og eventuelt andre bilag. 

Mailen mærkes tydeligt med puljens navn.

Midler til fordeling

Puljens budget er på 4,5 millioner kroner og dækker perioden 2016-2018. 

Ansøgningsfrist

Frist for ansøgning var mandag den 14. december 2015 klokken 12. 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Finansudvalget har den 26. november 2015 tiltrådt aktstykke nr. 23 om tillæg til handlingsplan mod menneskehandel, herunder ansøgningspuljen. Det tidligere udmeldte forbehold for puljens udmøntning er derfor ikke længere gældende.

Sidst opdateret: 5. januar 2021