Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 14. december 2015, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Siden 2007 er cirka 470 personer vurderet at være ofre for menneskehandel af de danske myndigheder. Langt størstedelen er handlet til prostitution. Ingen af dem er identificeret via direkte kontakt til personer i escort eller privat/diskret. 

Samtidig er der de seneste år set en stigning i prostitutionsformerne escort og privat/diskret, der formidles via internettet. Det er typisk prostitutionsformer, der er begrænset viden om, og hvor det er svært at skabe kontakt til de prostituerede.

Der udbydes en pulje på 3,5 millioner kroner til projekter, der udvikler nye metoder og samarbejdsformer til kontaktskabelse, screening og identifikation af ofre for menneskehandel inden for prostitutionsformerne escort og privat/diskret. Samtidig skal puljen bidrag til at skabe større viden om miljøerne og målgruppen samt om virksomme metoder til at opnå kontakt til og screening for indikatorer for menneskehandel med henblik på identifikation.

Hvem kan søge?

Organisationer med kendskab til eller erfaring med målgruppen af personer handlet til prostitution i konsortium med et konsulenthus/vidensorganisation mv.

Formål

Det overordnede formål med puljen er at supplere Handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018. 

Konkret er formålet, at gennemføre opsøgende arbejde og undersøge målgruppens omfang mv. med henblik på at identificere ofre for menneskehandel. 

Det langsigtede mål med puljen er at identificere og hjælpe ofre for menneskehandel i prostitutionsformerne escort og diskret/privat fri af deres handelsforhold.

Målgruppe

Målgruppen er personer, som kan være ofre for menneskehandel til prostitution annonceret via flygtige medier, uanset køn, alder, etnicitet og opholdsgrundlag.

Hvad kan der søges støtte til?

Størstedelen af midlerne skal afsættes til opsøgende arbejde, der kommer potentielle ofre for menneskehandel til gode. Herudover kan der anvendes midler til vidensopsamling og evaluering af projektet, samt til aflønning af eksperter med viden om flygtige medier til salg af sex.

Hvordan søger jeg?

Ansøgningen indsendes til puljefou@uvm.dk - den skal være underskrevet af ledelsen eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger, vedlagt budget og eventuelt andre bilag. 

Mailen mærkes tydeligt med puljens navn.

Midler til fordeling

Puljens budget er på 3,5 millioner kroner og dækker perioden 2016-2018.

Ansøgningsfrist

Frist for ansøgning var mandag den 14. december 2015 klokken 12. 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Finansudvalget har den 26. november 2015 tiltrådt aktstykke nr. 23 om tillæg til handlingsplan mod menneskehandel, herunder ansøgningspuljen. Det tidligere udmeldte forbehold for puljens udmøntning er derfor ikke længere gældende.

Sidst opdateret: 5. januar 2021