Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 1. maj 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan tilmelde sig

Institutioner, som afholder prøver i gymnasiale fag på stx, hf, hhx, htx og i eux-forløb (studieåret) kan tilmelde sig forsøgsrammen.

Formål

Formålet med ”Forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag” er at understøtte institutionernes arbejde med bekæmpelse af snyd og i sammenhæng hermed indsamle institutionernes erfaringer med brug af eksisterende monitoreringsløsninger med henblik på at forbedre Undervisningsministeriets anvendelse af tekniske løsninger til kontrol med elevernes opgavebesvarelser.

Institutioner, som ønsker at indgå i udviklingsprojektet og anvende monitorering af elevcomputere under centralt stillede skriftlige prøver i sommerterminen 2019, kan tilmelde sig forsøgsrammen.

Institutioner, der modtager tilskud fra forsøgsrammen forpligter sig til at besvare et kort spørgeskema.

Hvad kan der ydes tilskud til

Tilskuddet ydes som støtte til anskaffelse af en af de eksisterende og markedsafprøvede tekniske løsninger til monitorering af elevcomputere under centralt stillede skriftlige prøver i sommerterminen 2019.

Hvordan foregår tilmelding

Læs ”Vejledning om rammeforsøg til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag” for information om tilmeldingsproceduren, krav og vilkår for tilskud. Vejledningen findes under ”Tilmeldingsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Rammen for tilskud

Tilsagn og tilskud til den enkelte institution ydes på baggrund af det forventede antal af elever, som skal gennemføre centralt stillede skriftlige prøver ved anvendelse af monitoreringsløsningen i sommerterminen 2019, jf. vejledningen om puljen.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldinger indsendes løbende, dog senest onsdag den 1. maj 2019.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve tilmeldingen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Vibeke Holm, tlf. 33 92 51 75, e-mail vibeke.holm@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023