Hop til indhold

Hvem kan søge

Tilskud gives til de foreninger og organisationer, som fremgår af udmøntningsaftalen (uvm.dk) fra maj 2020 og er gengivet i oversigt over tilskudsmodtagere nedenfor.

Formål

Situationen med COVID-19 indebærer ekstra udfordringer for socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap. De kan have særligt svært ved at komme igennem den sociale isolation og en forandret hverdag. 

Gennem aftalen er der blandt andet afsat midler til udvalgte frivillige foreninger og organisationer til støtte af udsatte børn og familier i dagtilbud og skole.

Hvad kan der søges tilskud til

Midlerne skal anvendes til at styrke foreningernes og organisationernes opsøgende arbejde og indsatser med fokus på udsatte børn og unges læring og trivsel i dagtilbud, skole- og fritidsliv, herunder f.eks. til lektie- og læringsaktiviteter, fritidspas, sommercamps, familievenner mv. Tilskuddet skal anvendes inden for rammerne af de frivillige foreningers og organisationers nuværende formål.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 10 millioner kroner til formålet.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Sidst opdateret: 21. juli 2023