; Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 30. september 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Nu har folkeskoler mulighed for at deltage i forsøg med turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse.

Du kan læse mere om tilbuddet om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse i februar – april 2017 i denne pjece.

Til højre kan du læse mere om tilmelding og kompensationen for deltagelse.

Hvem kan deltage?

Kommunen kan indsende en tilmelding til forsøgsprogrammet med skoler, hvor der er en forventning om, at der er mindst 10 elever, der erklæres ikke-uddannelsesparate på 8. klassetrin – eventuelt ved at oprette turboforløbshold med en eller flere andre skoler. Der kan ikke tilmeldes specialskoler eller -klasser.

Formål

På satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 20,8 millioner kroner i perioden 2016-2019 til at udvikle og systematisk afprøve konkrete turboforløb for fagligt udfordrede elever i udskolingen. Der er udvalgt på to forløb byggende på forskning og danske erfaringer med turboforløb; Strategier til læring og Dit liv, din læring. Begge forløb bygger på en fælles basis af miljøskifte, udviklingstankesæt samt en kombination af styrkelse af faglige, personlige og sociale kompetencer.

Formålet at give så mange elever som muligt mulighed for at deltage i et intensivt turboforløb og samtidig opnå sikker viden om effekten af forskellige modeller for turboforløb på faglighed, trivsel og uddannelsesparathed. Det skal give skolerne et tilbud til ikke-uddannelsesparate elever på 8. klassetrin, som kan afholdes inden for skolens egne rammer såvel organisatorisk som økonomisk.

Målgruppe

Målgruppen for turboforløbene er ikke-uddannelsesparate elever på 8. klassetrin, der i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen på 8. klassetrin indstilles af deres lærerteam til at deltage. Elever med særlige behov, der vurderes at have mere specifikke støttebehov, og elever med problemer med for eksempel misbrug er ikke målgruppen for dette forløb.

Hvad kan der ydes tilskud til?

Kommuner kompenseres for skolernes deltagelse og gennemførsel af aktiviteter i forbindelse med både forløbene og den tilknyttede følgeforskning. Udgifter forbundet med administration af tilskuddet finansieres af kommunen selv.

Deltagende skoler kompenseres med et på forhånd fastsat tilskud, der omfatter 80 procent af det estimerede tidsforbrug forbundet med deltagelse i turboforløbene. Tilskuddet forudsættes anvendt til timer, som er forbundet med opkvalificering af en eller flere deltagende lærere og pædagoger, lærerne og pædagogernes deltagelse i to ugers turboforløb med evt. opfølgning samt yderligere opgaver for lærere i forbindelse med evaluering, følgeforskning, uddannelsesparathedsvurderingen og inddragelse af UU-centrene i elevernes deltagelse i turboforløbene.

Hvordan gennemføres tilmelding?

Ved tilmelding skal det elektroniske skema i ”Rambøll Results” benyttes.

Kommunen opretter først en overordnet tilmelding, og skoler tilmeldes derefter.

Tilmeldingen udfyldes med informationer om de deltagende skoler og kun har til hensigt til at give Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, TrygFondens Børneforskningscenter og Rambøll de nødvendige oplysninger til at foretage lodtrækningen. Der vil således ikke blive foretaget en vurdering af oplysningerne, blot en vurdering af om alle oplysninger er tilstrækkeligt udfyldt i tilmeldingen.

Alle oplysninger anonymiseres, behandles fortroligt og anvendes alene til forskning. Forsøget og den fortrolige, anonyme indsamling og håndteringen af cpr-numrene i den forbindelse er i overensstemmelse med reglerne i persondataloven anmeldt til og godkendt af Datatilsynet.

I tilmeldingsskemaet bedes kommunen og skoleledelsen udfylde:

 • hvilke skoler, der skal deltage
 • hvorvidt skolen ønsker at oprette et turboforløbshold på 10-14 elever eller 15-20 elever, afhængig af antallet af ikke-uddannelsesparate elever på skolens 8. årgang i skoleåret 2016/2017
 • hvorvidt skolen ønsker at oprette turboforløbsholdet i samarbejde med en anden skole
 • hvilket UU-center der er tilknyttet skolen
 • hvorvidt skolen kan forpligte sig til at gennemføre de beskrevne aktiviteter i før, under og efter turboforløbet samt dataindsamlingsaktiviteter.

Midler til fordeling

Puljen for 2016 udgør 5,1 millioner kroner.

Tilskuddets størrelse afhænger af:

 • hvorvidt skolen ønsker at oprette et turboforløbshold på 10-14 elever eller 15-20 elever, ud fra en vurdering byggende på dels det antal elever, der blev erklæret ikke-uddannelsesparate på 8. klassetrin i skoleåret 2015/2016 og dels den viden I har om den kommende 8. årgang i skoleåret 2016/2017.
 • hvorvidt skolen udtrækkes til at deltage i en lærerbaseret opfølgning eller en it-baseret opfølgning eller
 • hvorvidt skolen udtrækkes til at deltage som sammenligningsskole.

Dermed er der 5 mulige tilskudsstørrelser:

 • Skoler med turboforløbshold på 10-14 elever, der udtrækkes til lærerbaseret opfølgning modtager 56.404 kroner for 239 timers arbejde i forbindelse med forsøget.
 • Skoler med turboforløbshold på 10-14 elever, der udtrækkes til it-baseret opfølgning modtager 48.852 kroner for 207 timers arbejde i forbindelse med forsøget
 • Skoler med turboforløbshold på 15-20 elever, der udtrækkes til lærerbaseret opfølgning modtager 84.252 kroner for 357 timers arbejde i forbindelse med forsøget.
 • Skoler med turboforløbshold på 15-20 elever, der udtrækkes til it-baseret opfølgning modtager 72.924 kroner for 309 timers arbejde i forbindelse med forsøget
 • Skoler, som udtrækkes til at være sammenligningsskoler, modtager 2.360 kroner for 10 timers arbejde i forbindelse med forsøget.

Hvis flere skoler går sammen om at oprette et turboforløbshold skal midlerne fordeles mellem skolerne som beskrevet i informationsmaterialet om tilmeldingspuljen.

Ansøgningsfrist

Fredag den 30. september 2016.

Har du spørgsmål?

Har I tekniske spørgsmål – for eksempel vedrørende tilmeldingsskemaet - så kan du sende en mail til skemasupport@ramboll.com eller ringe til Rambøll på telefon 5161 8080.

Har I yderligere spørgsmål til forsøgsprogrammet, kan I kontakte Rambøll på e-mail juj@ramboll.com.

Sidst opdateret: 15. oktober 2021