; Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 30. november 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

  • Folkeskoler skal søge via deres kommune.
  • Faglige og kulturelle foreninger i Danmark med særlig viden om tysk sprog og kultur.
  • Foreninger og institutioner tilknyttet det tyske mindretal i Sønderjylland.
  • Frie grundskoler, frie fagskoler og efterskoler samt de foreninger, de repræsenteres af.

Eventuelle samarbejdsparter skal søge via en ansøgningsberettiget institution. Det relevante ansøgerfelt er afgrænset i forhold til det ansøgte formål .

Formål

Formålet med puljen er med udgangspunkt i regeringens Tysklandsstrategi at styrke undervisningen i tysk i grundskolen, sammenhængen mellem tyskundervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne samt at øge interessen for tysk sprog og kultur generelt.

Målgruppe

Puljens tre formål er rettet mod følgende målgrupper: danske elever, herunder talentfulde elever, lærere samt institutioner, foreninger mv. med særlig tilknytning til det tyske mindretal i Sønderjylland.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om midler til at gennemføre indsatser i 2017, der bidrager til understøttelse af de tre formål.

Formål 1: Midler til udveksling af elever og lærere mellem Danmark og Tyskland i fagene tysk, historie og samfundsfag.

Under dette indsatsområde kan kommuner og faglige foreninger søge om støtte til understøttelse af og gennemførelse af konkrete udvekslingsforløb for danske og tyske elever og lærere, der har til formål at styrke læring i tysk, samfundsfag og historie.

Formål 2: Midler til styrket samarbejde mellem tysklærere på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser.

Under dette indsatsområde kan søges om støtte til indsatser, der understøtter udvikling og styrkelse af samarbejde og brobygningsaktiviteter mellem lærere fra grundskoler og ungdomsuddannelser i faget tysk.

Inden for formål 1 og 2 vil tiltag for særligt dygtige eller motiverede elever have særlig interesse.

Formål 3: Midler til bedre udnyttelse af det tyske mindretals sproglige og kulturelle kompetencer.

Hvordan søger jeg?

Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes.

Har I tidligere søgt, kan I anvende den samme kode og password som ved sidste ansøgningsrunde.

Nye ansøgere får en kode og et password ved at skrive en e-mail til Puljesekretariatet (puljefou@uvm.dk). Anmodning om brugernavn og password skal fremsendes senest en uge før ansøgningsfristen.

Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes denne og underskrives.

Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen, projektbeskrivelse, budget og eventuelle andre bilag mailes til puljefou@uvm.dk. Af emnefeltet skal ”Pulje til styrkelse af tysk” + blanketnummer fremgå. 

Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger.

Midler til fordeling

Puljen har 3,5 millioner kroner til fordeling i 2016.

Ansøgningsfrist

Der er frist for ansøgning onsdag den 30. november 2016 kl. 12.00, hvor den elektroniske ansøgning skal være ”godkendt” og den underskrevne ansøgning, projektbeskrivelse samt budget skal være fremsendt til puljefou@uvm.dk.

Ansøgninger, der indkommer efter fristen, vil blive afslået.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Spørgsmål til afrapportering mv.

Find information om budget, regnskab og revision mv.

Sidst opdateret: 15. oktober 2021