Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 7. december 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.

 

Ansøgningsfristen er den 7. december 2016, kl. 12.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har åbnet for ansøgninger til pulje om styrkelse af skole-hjem-samarbejde.

Hvem kan søge?

Folkeskoler skal søge igennem deres kommune, Faglige organisationer inden for folkeskoleområdet med kendskab til forældresamarbejde, forskningsinstitutioner, frie grundskoler, frie fagskoler, efterskoler samt de foreninger de repræsenteres af.

Flere kommuner kan samarbejde om projektet, ligesom det er muligt at indgå samarbejder mellem skoleformer og med foreninger m.v.

Formål

Formålet med puljen er at styrke samarbejdet om elevernes læring og trivsel og skolens fællesskab generelt mellem skole og forældre og derved bidrage til at fastholde og fremme fællesskabets skole.

Der kan søges om støtte til projekter om styrkelse af samarbejdet mellem skole og forældre, hvor et eller flere af følgende elementer indgår:

 • inddragelse og involvering af forældre i børns læring og faglige progression samt trivsel
 • forældresamarbejde med afsæt i børnefællesskabet, herunder skolens og klassens fællesskab
 • forskellige måder at arbejde differentieret med forældresamarbejde både i forhold til skolefremmede forældre og den brede forældregruppe, så alle forældre inddrages som en ressource for deres børns læring og trivsel, skolens virke og bliver en del af skolens fællesskab.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til projekter, der i perioden 2016 – 18 styrker samarbejde mellem skole og forældre, og som falder inden for puljens formål.

Der ydes ikke støttebeløb på under 200.000 kr.

Inden for formålet kan der eksempelvis søges støtte til:

 • kompetenceudvikling
 • frikøb af medarbejdere til udviklingsaktiviteter (udgangspunkt i timelønssatser)
 • udvikling af materialer og formidlingsaktiviteter
 • indkøb af undervisningsmaterialer til brug for udviklingsprojektet
 • indkøb af konsulentydelser.

Der kan ikke søges støtte til:

 • bygninger og udstyr.

Hvordan søger jeg?

Ansøgninger fremsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som findes i tilknytning til puljeudmeldingen på uvm.dk. Efter log-in skal skemaet ”Pulje til styrkelse af skole-hjem-samarbejde” benyttes. Herudover skal ansøgeren udfylder et budget ved brug af budgetskema og en uddybende projektbeskrivelse ved brug af skabelonen ”Projektbeskrivelse om styrkelse af skole-hjem-samarbejde”. Der godkendes ikke andre formater for projektbeskrivelser. Skabeloner for budget og projektbeskrivelse findes ligeledes i tilknytning til puljeudmeldingen.

Har I tidligere søgt om puljemidler, kan I anvende det samme brugernavn og password. Nye ansøgere kan rekvirere brugernavn og password via e-mail til puljefou@uvm.dk.

Procedure ved indsendelse af ansøgning:

 • Ansøgningen sker ved det elektroniske ansøgningsskema. Projektbeskrivelsen og budget vedhæftet som bilag i det elektroniske ansøgningsskema.
 • Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes denne og underskrives.
 • Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen, projektbeskrivelse, budget og andre bilag mailes til puljefou@uvm.dk inden ansøgningsfristens udløb. Af emnefeltet skal ”skole-hjem-samarbejde” + blanketnummer fremgå.

Tre betingelser som skal være opfyldt:

 1. Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger.
 2. Ansøgningsskemaet skal være vedlagt et budget og en projektbeskrivelse ved brug af skabelonen ”pulje om styrkelse af skole-hjem-samarbejde”.
 3. Ansøgningsfristen den 7. december 2016 kl. 12 skal overholdes. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen vil ikke blive behandlet.

Midler til fordeling

Puljen har 8 millioner kroner til fordeling.

Sidst opdateret: 15. oktober 2021