; Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 4. december 2015, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har åbnet for ansøgninger til puljen til lokale samarbejder og national videndeling

Hvem kan søge?

Kommuner. Der kan søges om støtte til kommunale udviklingsprojekter, dvs. kommuner kan søge på vegne af skoler og samarbejdsparter. I den konkrete ansøgning skal alle parter være repræsenteret, herunder kommune, skole(-r) og lokale aktører, og det skal beskrives, hvordan og med hvilken faglighed disse bidrager til gennemførelsen af projektet.

Formål

Formålet er at understøtte arbejdet med den åbne skole for derigennem at styrke elevernes læring og trivsel samt at bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til udviklingsprojekter i perioden 2016 – 2018 med henblik på udvikling og etablering af lokale samarbejdsaktiviteter mellem skolen og lokale aktører i hele landet.

Udviklingsprojekterne skal dels sætte fokus på de mange fordele og muligheder, der er ved samarbejder med lokale aktører i regi af åben skole, og dels sikre national videndeling og erfaringsudveksling, der både inspirerer til at igangsætte nye samarbejder og forholder sig til håndteringen af udfordringer i forbindelse med etablering og gennemførelse af åben skole samarbejde.

Resultaterne og erfaringerne fra projekter videndeles bl.a. i forbindelse med en national Åben Skole Dag, som afholdes hvert år på en fast dag i september. 

Inden for formålet kan der søges støtte til udvikling og etablering af samarbejder mellem folkeskoler og lokalsamfundets aktører og kapacitetsopbyggende projekter, herunder midler til eksempelvis:

  • kompetenceudvikling
  • frikøb af medarbejdere til udviklingsaktiviteter
  • formidlingsaktiviteter i relation til projektet
  • indkøb af konsulentydelser og forskerstøtte til gennemførsel af udviklingsprojekterne

Der kan ikke søges støtte til:

  • Studieture
  • Bygninger og udstyr 

Hvordan søger jeg?

Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes. Skemaet ligger på indberetninger.uvm.dk. Skemaet hedder ”245 Ansøgning om Forsøgs- og Udviklingsmidler – åben skole ” 

Har I tidligere søgt om puljemidler, kan I anvende det samme brugernavn og password. Nye ansøgere kan rekvirere brugernavn og password via e-mail til puljefou@uvm.dk. 

Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes denne (inklusiv projektplanen) og underskrives. Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen, budget og andre bilag mailes til puljefou@uvm.dk. Af emnefeltet skal ”åben” + blanketnummer fremgå. 

Betingelser

Tre betingelser skal være opfyldt: 

  • Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger. 
  • Ansøgningsskemaet skal være vedlagt en detaljeret projektplan (maks. 4000 ord), inklusiv budget (standardskabelon for budget findes i højre side). Projektplanen vedhæftes som et særskilt dokument i det elektroniske ansøgningsskema. 
  • Ansøgningsfristen, som udløber med udgangen af den 4. december 2015, skal overholdes. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen vil ikke blive behandlet.

Midler til fordeling 

Puljen har 3 millioner kroner til fordeling.

Ansøgningsfrist 

Fristen for ansøgning er fredag den 4. december 2015.

Har du spørgsmål? 

Spørgsmål om selve ansøgningen skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Sidst opdateret: 15. oktober 2021