; Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 9. december 2015, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har åbnet for ansøgninger til puljen til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole.

Hvem kan søge?

Kommuner. Der kan søges om støtte til kommunale udviklingsprojekter, det vil sige, at kommuner kan søge på vegne af én eller flere skoler.

Formål

Puljen har til formål at give skoler og kommuner mulighed for at udvikle lokale løsninger på nogle af de udfordringer, de oplever i forbindelse med implementering af folkeskolereformen samt at afprøve nogle af de muligheder, de ser for at lykkes bedre med reformimplementeringen. På den baggrund skal puljen bidrage til at skabe praksisnær viden om den nye folkeskole, som kan komme alle landets kommuner og skoler til gavn.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges midler til at gennemføre udviklingsprojekter, der bidrager til udvikling og kapacitetsopbygning af den nye folkeskole inden for et af følgende temaer:

Tema 1: Udvikling af en længere og mere varieret skoledag

Under dette tema kan søges om støtte til udviklingsprojekter, der har fokus på et eller flere af følgende elementer af den længere og mere varierede skoledag:

 • Udvikling af organisering af skoledagen for almenklasser, specialklasser eller specialskoler med udgangspunkt i elevernes behov, så organiseringen giver optimale muligheder for at indfri intentionerne bag en mere varieret skoledag. Herunder:
  • etablering af en klar kobling mellem fagopdelt undervisning og hhv. understøttende undervisning og lektiehjælp og faglig fordybelse
  • forbedret anvendelse af mulighederne for undervisningsaktiviteter uden for klasselokalet, eksempelvis som led i den åbne skole.
 • Styrkelse af motion og bevægelse i udskolingen ved inddragelse af motion og bevægelse i undervisningsaktiviteter, der har et særligt fokus på inddragelse af enten piger i udskolingen eller marginaliserede elevgrupper i udskolingen.
 • Udvikling af indholdet i henholdsvis lektiehjælp og faglig fordybelse og understøttende undervisning, således at alle elever, uanset fagligt niveau, får udbytte af at deltage heri.
 • Understøttelse af skolebestyrelsens rolle i forhold til fastsættelse af principper for den længere og mere varierede skoledag, herunder indarbejdelse af ambitionerne om den åbne skole.
 • Understøttelse af dialog og redskaber, der forbedrer ledelsens samarbejde med det pædagogiske personale om en mere effektiv og fleksibel opgavefordeling.

Tema 2: Udvikling af en stærk læringskultur på skolerne

Under dette tema kan søges om støtte til udviklingsprojekter, der har fokus på et eller flere af følgende elementer i forhold til organisering af en stærk læringskultur på skolerne:

 • Styrkelse af de pædagogiske fællesskaber, herunder særligt sammenhængen mellem klasse- og fagteams
 • Forløb, der understøtter læringsmål i undervisningen på skoler med en relativ begrænset erfaring på området
 • Udvikling og organisering af professionelle læringsfællesskaber, herunder at skabe rum for fælles forberedelse, systematisk anvendelse af data og en styrket videndelingskultur.
 • Udvikling af samarbejde mellem lærere og pædagoger, herunder særligt i forbindelse med samarbejde om klasseledelse eller lektiehjælp og faglig fordybelse
 • Udvikling og organisering af pædagogiske læringscentre (PLC) i forhold til:
  • samling af skolens centrale vejlederfunktioner
  • PLC som et team
  • PLC som udviklingsfunktion for skolen.

Hvad kan der søges støtte til

Inden for de definerede temaer kan kommunerne søge om støtte til følgende aktiviteter:

 • At igangsætte lokale udviklings- og kapacitetsopbyggende projekter i kommuner og på skoler, herunder midler til:
  • kompetenceudvikling
  • frikøb af medarbejdere til udviklingsaktiviteter
  • formidlingsaktiviteter i relation til projektet
  • indkøb af konsulentydelser og forskerstøtte til gennemførsel af udviklingsprojekterne.
 • At evaluere udviklingsprojektet med udgangspunkt i en skabelon udarbejdet af EVA og ministeriets læringskonsulenter.
 • At en-to medarbejdere fra forvaltningen, en repræsentant fra skoleledelsen og tre lærere eller pædagoger fra alle deltagende skoler kan deltage i fire møder i de regionale netværk, som etableres for skoler og kommuner, der deltager i udmøntning af puljen.
 • At medarbejdere fra forvaltningen, en repræsentant fra skoleledelsen og et antal lærere og pædagoger fra alle deltagende skoler kan deltage i erfaringsopsamling af projekterne, for eksempel  ved interviews.
 • At medarbejdere fra forvaltningen, en repræsentant fra skoleledelsen og et antal lærere og pædagoger fra alle deltagende skoler kan deltage i en afslutningskonference med henblik på videnspredning og inspiration til andre kommuner og skoler.

Hvordan søger jeg?

Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes. Skemaet ligger på indberetninger.uvm.dk. Skemaet hedder ”245 Ansøgning om Forsøgs- og Udviklingsmidler – praksisnær viden om den nye folkeskole”.

Har I tidligere søgt om puljemidler, kan I anvende det samme brugernavn og password. Nye ansøgere kan rekvirere brugernavn og password via e-mail til puljefou@uvm.dk.

Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes denne (inklusiv projektplanen) og underskrives. Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen, budget og andre bilag mailes til puljefou@uvm.dk. Af emnefeltet skal ”praksisnær” + blanketnummer fremgå.

Betingelser

Tre betingelser skal være opfyldt:

 • Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger
 • Ansøgningsskemaet skal være vedlagt en detaljeret projektplan (maks. 4000 ord), inklusiv budget (standardskabelon for budget findes i højre side). Projektplanen vedhæftes som et særskilt dokument i det elektroniske ansøgningsskema
 • Ansøgningsfristen, som udløber med udgangen af den 9. december 2015, skal overholdes. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen vil ikke blive behandlet.

Midler til fordeling

Puljen har 10 millioner kroner til fordeling.

Ansøgningsfrist

Der er frist for ansøgning onsdag den 9. december 2015.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Sidst opdateret: 15. oktober 2021