Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 14. november 2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Kommuner, hvori der ligger interne skoler (beliggenhedskommuner). 

Formål

Formålet med puljen er at styrke anbragte børns undervisning ved at igangsætte indsatser i partnerskaber, der understøtter et eller flere af følgende mål:

  • Styrke videndeling, kompetenceudvikling og samarbejde mellem lærere og ledere på interne skoler og folkeskoler.
  • Styrke inklusionstiltag og udslusning af elever fra interne skoler til folkeskoler.
  • Styrke udslusning af elever fra interne skoler til ungdomsuddannelser.

Puljen er målrettet indsatser, der understøtter skoleledere og det undervisende personale på interne skoler og folkeskoler i at skabe styrket faglighed og inklusion for anbragte børn. Indsatserne kan eventuelt også involvere forvaltningspersonale i kommuner, der indgår et partnerskab om at styrke anbragte børns undervisning.

Hvad kan der søges tilskud til

Puljens midler dækker udgifter til indsatser, der understøtter mål for partnerskaber. Det kan fx være gennem indsatser, hvor der tilføres viden og erfaringer om et tema til ledelse og personale på de involverede skoler via konsulentbistand, afholdelse af en temadag mm.

Puljen dækker ikke lønmidler fx frikøb af fagpersonale, lokaleleje og materialer.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er afsat 240.000 kr. til puljen. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60.000 kr.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 14. november 2017, kl. 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk

Hvis du har spørgsmål til, hvilke indsatser puljen kan finansiere, formålet med puljen og hvem der er ansøgningsberettiget mv., skal du rette henvendelse til:

Sidst opdateret: 21. juli 2023