Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 18. november 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Undervisningsministeriet og Kulturministeriet har åbnet for ansøgninger til puljen til Åben skole - lokale samarbejder og national videndeling.

Hvem kan søge?

Kommuner.

Formål

Formålet er at understøtte arbejdet med den åbne skole for derigennem at styrke elevernes læring og trivsel samt at bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.

Der kan søges om støtte til kommunale udviklingsprojekter, det vil sige, at kommuner kan søge på vegne af skoler og samarbejdsparter. I den konkrete ansøgning skal alle parter være repræsenteret, herunder kommune, skole(-r) og lokale aktører, og det skal beskrives, hvordan og med hvilken faglighed disse bidrager til gennemførelsen af projektet.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til udviklingsprojekter som løber frem til 2018 med henblik på udvikling og etablering af lokale samarbejdsaktiviteter mellem skolen og lokale, herunder blandt andet kulturelle, aktører i hele landet.

Udviklingsprojekterne skal dels sætte fokus på de mange fordele og muligheder, der er ved samarbejder med lokale aktører i regi af åben skole, og dels sikre national videndeling og erfaringsudveksling, der både inspirerer til at igangsætte nye samarbejder og forholder sig til håndteringen af udfordringer i forbindelse med etablering og gennemførelse af åben skole samarbejde.

Resultaterne og erfaringerne fra projekter videndeles, og de tilskudsmodtagende projekter forpligtes til at varetage videndeling om erfaringer fra projektet ved blandt andet at bidrage til den nationale vidensopsamling. Tilskudsmodtagerne forpligter sig samtidig til at være repræsenteret ved et årligt åben skole arrangement, som de to ministerier afholder, hvor udvalgte projekter præsenterer deres arbejde med henblik på videndeling med øvrige kommuner, skoler og aktører fra kultur- og foreningslivet.

Inden for formålet kan der søges støtte til udvikling og etablering af samarbejder mellem folkeskoler og lokalsamfundets aktører og kapacitetsopbyggende projekter, herunder midler til eksempelvis:

 • Kompetenceudvikling (af skoler, kommuner eller lokale aktører)
 • Frikøb af medarbejdere til udviklingsaktiviteter
 • Formidlingsaktiviteter i relation til projektet
 • Indkøb af konsulentydelser og forskerstøtte til gennemførsel af udviklingsprojekterne

Der kan ikke søges støtte til:

 • Studieture
 • Bygninger og udstyr
 • Transport
 • Drift af projektet
 • Uspecificerede projektomkostninger
 • Udgifter til teknisk udvikling af digitale platforme

Hvordan søger jeg?

Ansøgning foregår med det elektroniske ansøgningsskema ”245 Ansøgning om Forsøgs- og Udviklingsmidler – Åben skole”.

Ansøgerne skal desuden aflevere en projektbeskrivelse og et budget.

Har I tidligere søgt, kan I bruge den samme kode og password som ved sidste ansøgningsrunde. Nye ansøgere får en kode og et password ved at skrive en e-mail til Puljesekretariatet (puljefou@uvm.dk).

Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes denne, og underskrives. Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen skal sendes sammen med projektbeskrivelsen og budgettet til puljefou@uvm.dk. I emnefeltet skal der stå ”Åben skole + blanketnummer”.

Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller af den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger.

Formkrav

Fire betingelser skal være opfyldt for at ansøgningen behandles:

 • Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger.
 • Der skal være udarbejdet og underskrevet samarbejdsaftaler mellem parterne, som beskriver de aftaler, leverancer og fagligheder de bringer ind i projektet.
 • Ansøgningsskemaet skal være vedlagt projektbeskrivelse og budget (standardskabeloner findes i højre side).
 • Ansøgningsfristen den fredag den 18. november 2016 klokken 12.00 skal overholdes. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen vil ikke blive behandlet.

Ansøgninger bliver behandlet på det foreliggende grundlag

Ansøgningsfristen

Ansøgningsfrist er fredag den 18. november 2016 klokken 12.00, hvor den elektroniske ansøgning skal være ”godkendt” og den underskrevne ansøgning, projektbeskrivelse samt budget skal være fremsendt til puljefou@uvm.dk.

Ansøgninger, der indkommer efter fristen, vil blive afslået.

Tidsplan

 • Ansøgningsfrist: 18. november 2016 klokken 12.00
 • Svar på ansøgninger: Uge 51 (forventet)
 • Projektperiode: Fra tilsagnstidspunkt til 31. december 2018
 • Slutafrapportering: Senest 31. marts 2019

Afrapporteringskrav

Når indsatsen er afsluttet, skal ansøgeren indsende et regnskab og en kort rapport med afrapportering af de væsentligste aktiviteter i indsatsen (1-5 sider). Regnskabet skal revideres i henhold til Puljebekendtgørelsen.

Den endelige rapport, regnskab med ledelseserklæring samt eventuelt revisorerklæring og revisionsprotokol skal indscannes og sendes til puljefou@uvm.dk senest den 31. marts 2019.

Midler til fordeling

Puljen har 3,5 millioner kroner til fordeling.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgning er fredag den18. november 2016, klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Find information om afrapportering, budget, regnskab og revision mv.

Sidst opdateret: 15. oktober 2021