Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilsagn om tilskud gives til kommuner efter en objektiv fordelingsnøgle.

Formål 

Puljen udmøntes via en direkte statslig tildeling til en række kommuner i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 683 af 6. juni 2023 om pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn. 

Puljens formål er at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn gennem ansættelse af mere personale. Ved personale forstås pædagoger, særlige ressourcepædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Der tildeles tilskud til kommuner efter reglerne i bekendtgørelsen med henblik på at løfte skolefritidsordninger efter folkeskoleloven og lov om friskoler og private grundskoler m.v. og fritidshjem efter dagtilbudsloven samt klubtilbud og skolefritidsordninger for børn over 10 år efter dagtilbudsloven, folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, serviceloven og folkeoplysningsloven.

Midler til fordeling

Midler til fordeling udgør 130,2 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 (2023-niveau).

Hvem kan deltage?

Tilsagn om tilskud gives til kommuner efter objektive kriterier. 

Sidst opdateret: 21. juli 2023