Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 31. oktober 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Forsøgs- og udviklings (FoU)-midlerne inden for erhvervsuddannelsesområdet anvendes i 2016 til at understøtte implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen i et stort FoU-program om forskningsbaseret viden. Gennemførelsen af programmet omfatter to faser. I den første fase, der er blevet gennemført i perioden marts-august 2016, er der blevet udviklet og afprøvet indsatser inden for de tre temaer på i alt 10 ”laboratorieskoler”. I den anden fase, der gennemføres i perioden august 2016 – juni 2017, skal de udviklede indsatser afprøves på et større antal skoler i egen skolekontekst.

Undervisningsministeriet inviterer hermed skoler, der udbyder erhvervsuddannelse, til at deltage i den anden fase, det vil sige i afprøvningen af de udviklede indsatser. Nærmere bestemt har skolerne mulighed for at afprøve udviklede indsatser inden for et eller flere af følgende tre temaer:

  1. Erhvervsrettede læringsmiljøer for unge og voksne
  2. Kobling i overgangen mellem skole- og praktikperioder
  3. Brug af resultater af realkompetencevurdering i tilrettelæggelse og gennemførelse af erhvervsuddannelse for voksne

Hvem kan søge?

Alle skoler, der udbyder erhvervsfaglige uddannelser, kan søge om at deltage i FoU-programmet. Dette omfatter også skoler som allerede deltager i programmet, men ønsker at afprøve indsatser inden for et andet tema end det de er i gang med.

Formål

Formålet med denne del af FoU-programmet er med afsæt i den indsamlede viden og de udviklede tiltag, at understøtte skolernes implementering af erhvervsuddannelsesreformen indenfor de tre nævnte områder.

Informationsmaterialet i boksen "Læs mere" i højre side indeholder en beskrivelse af FoU-programmet, herunder af de tre temaer samt processen for udvikling og afprøvning af indsatserne.

Målgruppe

Resultaterne af FoU-programmet skal danne udgangspunkt for styrkelse af kvaliteten i erhvervsuddannelserne og retter sig derfor mod elever, lærere og ledere i erhvervsuddannelserne.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges midler til at afprøve en indsats inden for et eller flere af tre ovenstående temaer. Skolen bevilges op til 75.000 kr. for at deltage i afprøvningen af én indsats, idet afprøvningen omfatter:

  • at skolen til arbejdet inden for det enkelte tema nedsætter en implementeringsgruppe med deltagelse af en uddannelsesleder og en mindre gruppe undervisere (max. 10 medarbejdere og gerne færre), der har interesse for udviklingsarbejde på dette område
  • at implementeringsgruppen i perioden fra opstart til juni 2017 afprøver en af de konkrete indsatser, som er udviklet i udviklingsprogrammets fase 1. Afprøvningen vil ske med afsæt i en detaljeret beskrivelse af indsatsens aktiviteter og mål, herunder specifikke minimumskrav og konkrete handlingsanvisninger
  • at implementeringsgruppen som led i afprøvning og evaluering af indsatsen deltager i og gennemfører følgende aktiviteter: tematisk opstartsworkshop (afholdes hhv. d. 17. nov. (tema 1), 2. dec. (tema 2), 5. dec. (tema 3)), lokal behovsanalyse, interne statusmøder og midtvejsworkshop. Afprøvning af indsatsen vil foregå på skolen med ekspertstøtte fra Metropol, VIA eller UCC
  • at skolen deltager i evalueringen af projektet (alle skoler gennemfører en elev- og lærersurvey, mens udvalgte skoler indgår i casebesøg).

Endvidere forudsætter en tilskudsbevilling på max 75.000 kr.:

  • at skolen medfinansierer i et omfang, der svarer til mindst 20 % af det af ministeriet ansøgte beløb
  • at skolen senest den 30. september 2017 indsender et regnskab samt en kort rapport på max to sider om aktiviteter, udbytte og fremtidig brug af resultaterne fra deltagelse i projektet.

Hvordan søger jeg?

For at ansøge om at deltage i programmet skal skolen udfylde et elektronisk ansøgningsskema, hvor skolen angiver, inden for hvilket tema skolen ønsker at afprøve en indsats. Temaet angives som projektets titel i felt 13 i ansøgningsskemaet. Skolen kan godt deltage i flere temaer, men skolen skal udfylde et elektronisk ansøgningsskema pr. tema, og de samme medarbejdere må ikke deltage under flere temaer. Ligeledes må der ikke være overlap mellem de elever, der indgår i afprøvningen under temaerne.

Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema ”245 –Udvikling af forskningsbaseret viden” benyttes. Har I tidligere søgt, kan I anvende den samme kode og password som ved sidste ansøgningsrunde. Nye ansøgere får en kode og et password ved at sende en e-mail til Puljesekretariatet (puljefou@uvm.dk).

Ansøgningen vedlægges et budget for indsatsen udarbejdet i ministeriets budgetskema (xls). I budget og regnskab bedes de lærerarbejdstimesatser anvendt, som er gældende for 2016, jf. Timelønssatser for 2016 (pdf). I 2016 er timesatsen på erhvervsuddannelsesområdet 367 kr. inklusiv overhead. 
Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes denne og underskrives.

Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen, budget og eventuelle andre bilag mailes til puljefou@uvm.dk. Af emnefeltet skal EUD + blanketnummer fremgå.

Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger.
Se vejledning til udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema i boksen "Læs mere" i højre side.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er mandag den 31. oktober 2016 kl. 12.00, hvor den elektroniske ansøgning skal være ”godkendt” og den underskrevne ansøgning samt budget være fremsendt til puljefou@uvm.dk. Ansøgninger, der indkommer efter fristen, vil blive afslået.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Sidst opdateret: 25. maj 2020