Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 20. juni 2016. Der gennemføres en ny runde primo oktober, se mere på siden om ansøgningspulje til FoU-program om forskningsbaseret viden.

Nu har skoler, der udbyder erhvervsuddannelse, mulighed for at deltage i afprøvning af en eller flere indsatser, der kan understøtte skolernes implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Nærmere bestemt har skolerne mulighed for at afprøve indsatser inden for et eller flere af følgende tre temaer:

  • Erhvervsrettede læringsmiljøer for unge og voksne
  • Kobling i overgang mellem skole- og praktikperiode
  • Brug af resultater af realkompetencevurdering i tilrettelæggelse og gennemførelse af erhvervsuddannelse for voksne.

Hvem kan søge?

Alle skoler, der udbyder erhvervsfaglige uddannelser, kan søge om at deltage i FoU-programmet.

Formål

Formålet med FoU-programmet om udvikling af forskningsbaseret viden inden for ovenstående tre temaer er at skabe et vidensbaseret grundlag for implementering af erhvervsuddannelsesreformen.

Programmet indeholder to faser. I første fase (marts-juli 2016) udvikles indsatser inden for tre områder på i alt 10 erhvervsskoler. I anden fase (august 2016 - marts 2017) afprøves de udviklede indsatser på et større antal erhvervsskoler. Invitationen til at deltage i FoU-programmet drejer sig om anden fase.

Målgruppe

Resultaterne af FoU-programmet skal danne udgangspunkt for styrkelse af kvaliteten i erhvervsuddannelserne og retter sig derfor mod elever, lærere og ledere i erhvervsuddannelserne.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges midler til at afprøve en indsats inden for et eller flere af tre ovenstående temaer. Skolen bevilges op til 75.000 kr. for at deltage i afprøvningen af én indsats, idet afprøvningen omfatter:

  • at skolen til arbejdet inden for det enkelte tema nedsætter en implementeringsgruppe med deltagelse af en uddannelsesleder og en mindre gruppe undervisere (max. 10 medarbejdere og gerne færre), der har interesse for udviklingsarbejde på dette område.
  • at implementeringsgruppen i perioden august 2016 til marts 2017 afprøver en af de konkrete indsatser, som er udviklet i udviklingsprogrammets fase 1. Afprøvningen vil ske med afsæt i en detaljeret beskrivelse af indsatsens aktiviteter og mål, herunder konkrete handlingsanvisninger.
  • at implementeringsgruppen som led i afprøvning og evaluering af indsatsen deltager i og gennemfører følgende aktiviteter: Lanceringsworkshop, lokal behovsanalyse, lokale workshops, interne statusmøder og midtvejsworkshop.
  • at skolen modtager et tilskud på op til 75.000 kr. fra ministeriets forsøg- og udviklingsmidler
  • at skolen senest den 30. juni 2017 indsender et regnskab samt en kort rapport på max to sider om aktiviteter, udbytte og fremtidig brug af resultaterne fra deltagelse i projektet.

Hvordan søger jeg?

Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes på linket her.

Har I tidligere søgt, kan I anvende den samme kode og password som ved sidste ansøgningsrunde.

Nye ansøgere får en kode og et password ved at skrive en e-mail til Puljesekretariatet (puljefou@uvm.dk).

Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes denne og underskrives.

Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen, budget og eventuelle andre bilag mailes til puljefou@uvm.dk. Af emnefeltet skal EUD + blanketnummer fremgå.

Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger.

Midler til fordeling

Ansøgningsfrist er mandag den 20. juni 2016 kl. 12.00.


Sidst opdateret: 19. november 2021