Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 14. august 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Om administration af puljen 

I medfør af kongelig resolution af 27. juni 2019 overgår sager vedrørende dagtilbud og private pasningsordninger til børn indtil skolestart fra Børne- og Socialministeriet til Undervisningsministeriet, herefter Børne- og Undervisningsministeriet.

Puljen administreres herefter af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). 

Hvem kan søge

Ansøgerkredsen er kommuner, som ansøger på vegne af kommunale institutioner, selvejende institutioner, privatinstitutioner, dagpleje, puljeordninger og udliciterede institutioner. Der er mulighed for at etablere samarbejder mellem flere dagtilbud og kommuner.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at mindske betydningen af negativ social arv ved at styrke udsatte børns læring og trivsel gennem forsøg med målrettede sociale og tværfaglige indsatser i dagtilbud med en høj andel børn i udsatte positioner. Dette skal ske ved at igangsætte forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbuddene, hvor der er fokus på at styrke, udvikle og systematisere dagtilbuddenes samarbejde med forældrene samt det tværfaglige samarbejde med særligt sundhedsplejen, men også med socialrådgivere og frivillige aktører.

Hvad kan der søges tilskud til

Der kan søges støtte til vikardækning og lønudgifter, der afholdes i forbindelse med, at ledere og medarbejdere deltager i projektet, aktiviteter som er relevante for projektets gennemførsel, specifikke uddannelses- og kursusaktiviteter der bidrager til at opfylde formålet med projektet, formidling, småanskaffelser, lovpligtige forsikringer, transport og revisor.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt tildelings- og vurderingskriterier. Vejledningen findes under ”Afrapporteringsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 52,1 millioner kroner til puljen

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budgettet eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Sif Hummelgaard Thomsen på sif.hummelgaard@stukuvm.dk

Sidst opdateret: 20. november 2023