Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 25. april 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Om administration af puljen

Puljen blev udmeldt af Socialstyrelsen i 2018. I medfør af kongelig resolution af 27. juni 2019 overgår sager vedrørende dagtilbud og private pasningsordninger til børn indtil skolestart fra Børne- og Socialministeriet til Undervisningsministeriet, herefter Børne- og Undervisningsministeriet.

Puljen administreres herefter af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Hvem kan søge

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der søger på vegne af kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner, puljeordninger og udliciterede daginstitutioner.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og vidensbaseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Hvad kan der søges tilskud til

Midlerne skal anvendes til ansættelse af flere uddannede pædagoger. Hvis kommunen kan redegøre for, at daginstitutionen i forvejen har en pædagogandel på 75 procent eller derover, eller hvis kommunen kan sandsynliggøre, at der er særlige praktiske eller organisatoriske omstændigheder, der vanskeliggør ansættelse af flere pædagoger, kan midlerne i stedet anvendes til ansættelse af PAU’ere eller pædagogmedhjælpere.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ” Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt tildelings- og vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Om puljen”.

Midler til fordeling

Der udmeldes i alt 254 millioner kroner i puljen. Finanslovskonto: § 15.25.21.10.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag den 25. april 2018 klokken 12.00.

Sidst opdateret: 20. november 2023