Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 5. juli 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

OBS Nye regnskabsskabeloner per 2. november 2020 

Om fordeling og administration af puljen

I medfør af kongelig resolution af 27. juni 2019 overgår sager vedrørende dagtilbud og private pasningsordninger til børn indtil skolestart fra det daværende Børne- og Socialministeriet til Undervisningsministeriet, herefter Børne- og Undervisningsministeriet.

Børne- og Undervisningsministeriet har i forlængelse heraf overtaget ansvaret for udmøntning af puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. 

Puljen administreres herefter af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Hvem kan søge

Ansøgerkredsen er kommuner, som søger på vegne af kommunale institutioner, selvejende og udliciterede institutioner, privatinstitutioner og puljeordninger. Der kan ikke søges tilskud på vegne af daginstitutioner, der har fået tilskud fra Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner i 2018.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner.

Hvad kan der søges tilskud til

Midlerne fra puljen skal anvendes til at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner, hvor der er mange sårbare og udsatte børn i alderen 0-2 år.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn” for information om ansøgningsproceduren og fordelingsnøglen.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 759,7 millioner kroner til ansøgningspuljen. Ansøgningspuljen udmeldes med 42,7 millioner kroner i 2019 og 239 millioner kroner i 2020-2022. Finanslovskonto § 20.21.04.10. (Midlerne er på finansloven for 2019 opført på § 15.25.04.10.).

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er fredag den 5. juli 2019 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Sidst opdateret: 20. november 2023