; Hop til indhold

Hvem kan søge

Arbejdsmarkedets parter på nationalt niveau.

Det bemærkes, at ansøgere, der har igangværende projekter under puljen til opsøgende arbejde, har mulighed for at søge om en ny bevilling (fra 2022 puljen) med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022. Dette vil gøre det muligt for projekterne at finansiere det opsøgende arbejde frem til den nye projektperiode påbegyndes.

Hvis der ansøges om tilskud med tilbagevirkende kraft til et igangværende projekt forudsætter det imidlertid, at projekterne selv vil påtage sig den risiko, der er forbundet med dette, da en ny bevilling ikke kan garanteres. Eftersom projekterne skal medfinansiere deres aktiviteter med 50 procent, anses det for sandsynligt, at projekterne kan stille den nødvendige finansiering til rådighed frem til en eventuel ny bevilling godkendes i slutningen af marts 2022. 

Formål

Formålet med puljen er, at:

  • Arbejdsmarkedets parter i fællesskab og gennem opsøgende arbejde løfter en uddannelsesinstitutionsneutral informations-, vejlednings- og rådgivningsrolle i forhold til private og offentlige virksomheder med særlig fokus på de ufaglærte og faglærte beskæftigedes grundlæggende og erhvervsrettede kompetencer.
  • Flere private virksomheder og offentlige institutioner og deres medarbejdere får kendskab til vilkår, rettigheder og muligheder for undervisning i basale færdigheder (FVU og OBU) og/eller for at opnå erhvervsrettede kvalifikationer.
  • Flere medarbejdere med utilstrækkelige basale færdigheder begynder på undervisning, og/eller flere ufaglærte og faglærte påbegynder erhvervsrettet efter- og videreuddannelse.

Hvad kan der søges tilskud til

Puljen skal finansiere opsøgende indsatser, der er målrettet udfordringerne med mangel på almene kompetencer og mangel på kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Den opsøgende indsats baseres på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

Projektet skal have et klart fokus på opsøgende uddannelsesarbejde, dvs. at projektet aktivt skal involvere eller henvende sig til medarbejdere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i motivationsskabende aktiviteter, der fremmer viden og incitamenter til at deltage i opkvalificerende uddannelsesaktiviteter.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til opsøgende arbejde 2022” om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 26 millioner kroner til fordeling i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 24. februar 2022, kl. 13.00.

Sidst opdateret: 14. januar 2022