Hop til indhold

Tilskuddet er omfattet af den puljebekendtgørelse, som var gældende det år, hvor tilskuddet blev givet. Af bevillingsbrevet fremgår, hvilken puljebekendtgørelse tilskuddet er omfattet af.

I bevillingsbreve fra og med december 2016 nævnes eksplicit, hvilke krav til regnskab og revision, der gælder for de enkelte tilskud.

Delregnskaber

Krav om fremsendelse af delregnskaber fremgår af bevillingsbrevet.

Et delregnskab skal være sammenligneligt med det godkendte budget for projektet eller aktiviteten. Ministeriets budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved udarbejdelsen af delregnskabet.

Delregnskabet med tilhørende ledelseserklæring skal underskives af ledelsen.

Slutregnskaber

Slutregnskabet skal altid omfatte hele projektets økonomi, det vil sige, at tilskudsmodtagers eget bidrag, finansiering fra andre samt ministeriets tilskud altid skal fremgå.

Projektregnskabet skal vise både indtægter (finansiering) og omkostninger (udgifter). Udgifts- og indtægtsposterne skal være sammenlignelige med det senest godkendte budget.

Tilskudsmodtageren skal skriftligt redegøre for eventuelle afvigelser mellem budget og regnskab.

Ministeriets budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved udarbejdelsen af regnskabet.

Regnskabet med tilhørende ledelseserklæring skal underskrives af ledelsen.

Revision af regnskaber

Revisionens omfang afhænger dels af tilskuddets størrelse, dels af hvilken kategori tilskudsmodtageren tilhører, det vil sige statsinstitution, kommunal institution, statsfinansieret selvejende institution, organisation eller forening med videre.

Revisionen skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den for tilskuddet gældende puljebekendtgørelse. Revisoren skal anvende Rigsrevisionens gældende erklæringsparadigme for projektregnskaber.

Et delregnskab skal revideres, hvis der er stillet krav om det i bevillingsbrevet.

Budget- og regnskabsskabeloner

Som udgangspunkt skal de skabeloner, som findes i tilknytning til puljeudmeldingen i puljeoversigten (uvm.dk), anvendes. Der godkendes ikke andre formater for afrapportering med videre, medmindre det fremgår af bevillingsbrevet.

Særligt for driftslignende tilskud

Ved driftslignende tilskud  sker regnskabsaflæggelsen som hovedregel via tilskudsmodtagers årsrapport, forudsat det sker i overensstemmelse med reglerne i puljebekendtgørelsen og betingelserne herfor i bevillingsbrevet.

Tilskudsmodtageren kan dog efter aftale med ministeriet aflægge et projektregnskab for det driftslignende tilskud. Dette vil i givet fald fremgå af bevillingsbrevet. 

Sidst opdateret: 30. januar 2024