Hop til indhold

Baggrund og formål

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) gennemfører i det første halvår af 2020 et udbud af rammeaftale om levering af støtteforløb til studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser på lange videregående uddannelser. STUK valgte i den forbindelse i ultimo 2019 at indlede en dialog med potentielle tilbudsgivere  for at gøre det kommende udbud mere attraktivt at byde på. STUK har modtaget besvarelse på markedsdialogen fra 11 potentielle tilbudsgivere. Nærværende notat indeholder en kort redegørelse af resultaterne af markedsdialogen.

Opsamling spørgeskema 1

I spørgeskema 1 har STUK spurgt, hvorvidt de potentielle tilbudsgivere kan levere de enkelte ydelser. Markedsdialogen viste, at fire potentielle tilbudsgivere har mulighed for at levere alle ydelserne, tre potentielle tilbudsgivere har mulighed for at levere én af ydelserne og de øvrige tre kan ikke levere en til to af ydelserne. Endvidere synes det at være ydelserne ”støtteforløb med faglig støttelærer” samt ”støtteforløb med studiementor”, som de potentielle tilbudsgivere angiver, at de enten som den eneste ydelse/de eneste ydelser kan levere eller som den eneste ydelse/de eneste ydelser ikke kan levere.

Opsamling spørgeskema 2

STUK har i spørgeskema 2 spurgt, hvilke af to præsenterede modeller de potentielle tilbudsgivere kunne være interesserede i at afgive tilbud på baggrund af. Markedsdialogen viste, at to potentielle tilbudsgivere er interesserede i at byde på model 1, tre potentielle tilbudsgivere er interesserede i model 2 og tre potentielle tilbudsgivere er interesserede i begge modeller. Af de potentielle tilbudsgivere, som fandt begge modeller interessevækkende, angav to af disse, at de fandt model 1 mest attraktiv. Der synes således at være en næsten ligelig fordeling i forhold til, hvilken af modellerne, der er mest tilønsket, dog med en overvægt til model 1. Tre af de potentielle tilbudsgivere ønskede ikke at byde på nogen af modellerne.

Opsamling spørgeskema 3

De potentielle tilbudsgivere kunne i spørgeskema 3 foreslå alternative modeller. Blandt de indkomne forslag, er blandt andet følgende: 

 • Opdeling af udbuddet i mindre geografiske dele end en hel uddannelsesinstitution, således at der kan bydes på enkelte campusser
 • Opdeling af ydelserne, således at der gennemføres et udbud per ydelse
 • Ét samlet udbud for hele landet (mulighed for at blive landsdækkende leverandør)
 • At ydelsen studiementor ikke indgår i udbuddet.

Opsamling spørgeskema 4

STUK efterspurgte i spørgeskema 4, hvorvidt de potentielle tilbudsgivere ønskede at anvende underleverandører eller indgå i konsortium. Potentielle leverandører skulle således angive hvilke(n) model(ler) de ville give tilbud på. Markedsdialogen viste, at tre potentielle tilbudsgivere ikke ønskede anvendelse af hverken konsortium eller underleverandører.

I forhold til de øvrige potentielle tilbudsgiveres svar, var der overvejende tilslutning til at anvende underleverandører og til indgå i konsortium i forbindelse med både model 1 og model 2. Af de to muligheder hældte flest til at gøre brug af underleverandører. 

Opsamling spørgeskema 5

De potentielle tilbudsgivere havde mulighed for at komme med bemærkninger samt forslag. Følgende blev blandt andet angivet i herunder:

 • Ønske om klarhed omkring overgangsordning
 • Klarhed omkring fakturering ved aflysninger, udeblivelser mv.
 • Fleksibilitet i forhold til deltagerantal ved kompetenceudviklingsaktiviteter og gruppeforløb
 • Ønsker ikke arbejdsgiverforpligtelser
 • Ønske om bagudrettede bevillinger
 • Mulighed for gruppesupervision til støttepersoner og faglige støttelærere
 • Ønske om længere bevillingsperioder.

Konklusion

Ud fra markedsdialogen konkluderes det, at:

Spørgeskema 1

4 ud af 11 potentielle tilbudsgivere har mulighed for at levere alle ydelserne. For de resterende 7 potentielle tilbudsgivere, var der en eller flere af ydelserne, der ikke ville kunne leveres. Særligt ydelsen ”støtteforløb med faglig støttelærer” eller ”støtteforløb med studiementor” blev angivet til enten ikke at kunne leveres eller at kunne leveres, som den eneste ydelse. 

Spørgeskema 2

Der ses en næsten ligelig fordeling i forhold til, hvilke af de to foreslåede modeller, de potentielle tilbudsgivere ønsker at byde på baggrund af. De potentielle tilbudsgivere, der har svaret, at de ønsker begge modeller, angiver samtidig, at de foretrækker model 1, som dermed har den største tilslutning.

Spørgeskema 3

Se opsamling spørgeskema 3.

Spørgeskema 4

De potentielle tilbudsgivere synes at være mest interesserede i at anvende underleverandører.

Spørgeskema 5

Se opsamling spørgeskema 5.

Sidst opdateret: 26. januar 2021