Hop til indhold

STUK administrerer en række specialpædagogiske støtteordninger (SPS-ordninger), der skal give støttemodtagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige fod med andre på frie grund- og kostskoler, forberedende grunduddannelser (FGU), ungdomsuddannelser, almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser (VEU) samt videregående uddannelser. STUK varetager i denne forbindelse indkøb af kompenserende software til brug herfor, og STUK har derfor iværksat en markedshøring med relevante markedsaktører som led i forberedelse af udbuddet vedr. indkøb af kompenserende software. Man kan læse nærmere om markedshøringen i følgende dokumenter:

Spørgeramme til markedsdialog (pdf)

Relevante markedsaktører bedes fremsende skriftlige besvarelser på de spørgsmål, som fremgår af Spørgeramme til markedsdialog. De skriftlige besvarelser skal fremsendes via e-mail til spsjura@stukuvm.dk, og skal være modtaget af STUK senest mandag den 11. oktober 2021.

STUK inviterer samtidig relevante markedsaktører til at deltage i en opfølgende mundtlig dialog med henblik på at drøfte den pågældende markedsaktørs skriftlige besvarelse. Der er mulighed for at deltage i den mundtlige dialog fysisk eller digitalt på følgende tidspunkter:

  • Onsdag d. 13. oktober 2021, kl. 12-13.30
  • Onsdag d. 13. oktober 2021, kl. 14-15.30
  • Fredag d. 15. oktober 2021, kl. 09-10.30
  • Fredag d. 15. oktober 2021, kl. 11-12.30

Relevante markedsaktører bedes tilmelde sig den mundtlige dialog ved at sende en e-mail til Krestine Meinert Vedel senest torsdag d. 7. oktober 2021. Det skal i mailen angives på hvilke af ovennævnte tidspunkter, I har mulighed for at deltage i den mundtlige dialog (angiv gerne mere end ét tidspunkt), hvilke personer, der forventes at deltage i dialogen, samt om mødet ønskes afholdt fysisk på Holmens Kanal 22, 1060 København K eller digitalt via Skype. STUK vil meddele det tildelte mødetidspunkt fredag d. 8. oktober 2021.

Eventuelle spørgsmål til markedshøringen bedes stilet til spsjura@stukuvm.dk.

STUK forbeholder sig retten til at anvende enhver information, som STUK kommer i besiddelse af ved gennemførelse af markedshøringen, i forbindelse med STUK’s forberedelse af udbuddet. Såfremt der afgives fortrolige oplysninger i forbindelse med markedshøringen, anmodes markedsaktørerne om udtrykkeligt at anføre dette.

København, den 1. oktober 2021.

Sidst opdateret: 6. oktober 2021