Hop til indhold

Opdatering af styrelsens invitation til markedsdialog

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er blevet opmærksom på, at visse modtagere af styrelsens invitation til markedsdialog ikke har kendskab til SPS-ordningen og dermed baggrunden for udbud af støtteforløb til studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser. Styrelsen opdaterer derfor sin invitation med supplerende information om baggrunden for markedsdialogen, som kan findes i boksen nederst på siden.

Fristen for at besvare det til markedsdialogen vedhæftede spørgeskema rykkes af den grund til fredag den 20. december 2019, kl. 12.00.

Baggrund

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) gennemfører i første halvår 2020 udbud af støtteforløb til studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsætter på lange videregående uddannelser.

Ydelserne, der også udbydes af STUK i dag, har til formål at kompensere studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser, så de kan tage en lang videregående uddannelse på lige fod med andre studerende. Ydelserne er:

 1. Afklaring af støttebehov
 2. Støtteforløb med faglig støttelærer
 3. Studiestøtteforløb
 4. Støtteforløb med studiementor
 5. Kompetenceudvikling i form af:

  a) Kompetenceudvikling af faglig støttelærer, herunder workshops og individuel supervision
  b) Kompetenceudvikling af studiementor og støtteperson (ansat af DUOS), herunder workshops og individuel supervision

Invitation til markedsdialog

Da STUK udbød den nuværende rammeaftale i 2016, modtog styrelsen ikke tilbud på uddannelsesinstitutioner i hovedstadsområdet, på Sjælland og i Nordjylland. For at minimere risikoen for en lignende situation ved udbud af rammeaftalen i 2020 ønsker STUK at indlede en dialog med potentielle tilbudsgivere for at gøre det kommende udbud mere attraktiv at byde på.

STUK har i den forbindelse udarbejdet:

De to modeller er:

Model 1 – Én delaftale per uddannelsesinstitution:

Tilbudsgiver kan afgive et tilbud per uddannelsesinstitution, som for eksempel SDU eller KADK. Det er muligt at byde på flere uddannelsesinstitutioner.

Tilbudsgiver skal levere følgende ydelser på hver delaftale:

 • Afklaring af støttebehov (ydelse 1)
 • Støtteforløb med faglig støttelærer (ydelse 2)
 • Studiestøtte (ydelse 3)
 • Kompetenceudvikling (ydelse 5) i form af:
  • Workshops og individuel supervision til faglige støttelærere og
  • Workshops og individuel supervision til studiementorer og støttepersoner (ansat af DUOS)

Tilbudsgiver kan løse opgaven alene, gøre brug af underleverandører eller slutte sig sammen med andre tilbudsgivere i et konsortium, der løser opgaven i fællesskab.

Særligt om ydelsen ’støtteforløb med faglig støttelærer’

Det bemærkes for så vidt angår ydelsen ’støtteforløb med faglig støttelærer’, at faglige støttelærere på nuværende tidspunkt oftest er ansat som undervisere på en uddannelsesinstitution.

Det kan derfor være nærliggende for en tilbudsgiver, der ikke selv kan levere faglige støttelærere at indgå en underleverandøraftale med den uddannelsesinstitution, som tilbudsgiver byder på.

Særligt om ydelsen ’studiementor’

Tilbudsgiver skal i sit tilbud oplyse, om tilbudsgiver enten selv, ved at gøre brug af en underleverandør eller ved at indgå i et konsortium kan levere studiementorer (ydelse 4). Tilbudsgiver skal kunne levere kompetenceudvikling af studiementorer (ydelse 5).

Tilbudsgiver kan også vælge ikke at tilbyde ydelsen ’studiementor’. Hvis tilbudsgiver ikke tilbyder ydelsen, vil støtteformen blive leveret af STUK’s leverandør af personlig hjælp m.v., pt. DUOS A/S, i form af en støtteperson. Tilbudsgiver skal under alle omstændigheder levere kompetenceudvikling (ydelse 5) af støttepersoner.

Model 2 – én delaftale per region:

Tilbudsgiver kan afgive et tilbud per region. Hver delaftale omfatter alle uddannelsesinstitutioner i regionen. Dog udbydes ydelser til delcentrale afdelinger under den region, hvor hovedinstitutionen er beliggende. SDU Slagelse udbydes således under Region Syddanmark. Det er muligt at byde på flere regioner.

Tilbudsgiver skal levere følgende ydelser på hver delaftale:

 • Afklaring af støttebehov (ydelse 1)
 • Støtteforløb med faglig støttelærer (ydelse 2)
 • Studiestøtte (ydelse 3)
 • Kompetenceudvikling (ydelse 5) i form af:
  • Workshops og individuel supervision til faglige støttelærere
  • Workshops og individuel supervision til studiementorer og støttepersoner (ansat af DUOS)

Tilbudsgiver kan løse opgaven alene, gøre brug af underleverandører eller slutte sig sammen med andre tilbudsgivere i et konsortium, der løser opgaven i fællesskab.

Særligt om ydelsen ’støtteforløb med faglig støttelærer’

Det bemærkes for så vidt angår ydelsen ’støtteforløb med faglig støttelærer’, at faglige støttelærere oftest vil være ansat på en uddannelsesinstitution.

Det kan derfor være nærliggende for en tilbudsgiver, der ikke selv kan levere faglige støttelærere at indgå en underleverandøraftaler med en eller flere uddannelsesinstitutioner i den region, som tilbudsgiver byder på.

Særligt om ydelsen ’studiementor’

Tilbudsgiver skal i sit tilbud oplyse, om tilbudsgiver enten selv, ved at gøre brug af en underleverandør eller ved at indgå i et konsortium kan levere studiementorer (ydelse 4). Tilbudsgiver skal kunne levere kompetenceudvikling af studiementorer (ydelse 5).

Tilbudsgiver kan også vælge ikke at tilbyde ydelsen ’studiementor’. Hvis tilbudsgiver ikke tilbyder ydelsen, vil støtteformen blive leveret STUK’s leverandør af personlig hjælp m.v., pt. DUOS A/S, i form af en støtteperson. Tilbudsgiver skal under alle omstændigheder levere kompetenceudvikling (ydelse 5) af støttepersoner leveret af DUOS A/S.

Generelt om underleverandører og konsortier

Udbudsloven giver mulighed for, at en virksomhed kan basere sig på andre juridiske enheders tekniske og faglige formåen og/eller finansielle kapacitet i det tilfælde virksomheden ikke selv kan opfylde de egnethedskrav, der stilles i udbuddet.

Dette kan for eksempel være i relation til krav om omsætning, referencer fra tidligere udførte opgaver af samme type som de udbudte eller lignende. Virksomheder har også mulighed for at gå sammen i eksempelvis et konsortium, hvor de som enhed afgiver tilbud.

En virksomhed har også som udgangspunkt altid mulighed for at benytte sig af, som denne ikke har baseret sig på, underleverandører i forbindelse med udførsel af kontrakten.

Frist for besvarelse af spørgeskema

STUK beder interesserede tilbudsgivere om at udfylde og sende spørgeskemaet til SPSJURA@stukuvm.dk inden onsdag den 18. december 2019, klokken 12.00 (forlænget til fredag den 20. december 2019, kl. 12.00).

Opfølgning på markedsdialog

Når markedsdialogen er afsluttet, offentliggør STUK hovedpointer fra dialogen i anonymiseret form på ministeriets udbudsside samt www.spsu.dk.

Det vil ikke være muligt at henføre bestemte svar til bestemte deltagere.

Baggrund for invitation om markedsdialog

STUK er ifølge SPS-loven forpligtet til at yde studerende på videregående uddannelser, herunder studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser, specialpædagogisk støtte. Da STUK ikke selv kan levere ydelserne, indgår STUK aftaler med eksterne leverandører om at levere ydelserne mod betaling.

I praksis fungerer SPS-ordningen ved, at uddannelsesstedet søger om en given ydelse til den studerende hos STUK. Hvis STUK bevilger ydelsen, får uddannelsesstedet besked og indkøber ydelsen fra STUKs leverandør. Uddannelsesstedet kan herefter få dækket udgiften hos STUK. I visse tilfælde er der sammenfald mellem uddannelsesstedet og leverandøren, fordi uddannelsesstedet selv har vundet den aftale, der vedrører uddannelsesstedet.

STUK sender ydelserne (støtteforløbene) i udbud hver 4 år. Der er således ikke noget nyt i, at ydelserne sendes i udbud. Det nye er, at STUK i denne runde vælger at gå i dialog med markedet, herunder med uddannelsesstederne, forud for udbuddet, for at afdække, hvordan potentielle tilbudsgivere kunne tænke sig, at det kommende udbud udformes.

Det er frivilligt at besvare det spørgeskema, der er vedhæftet invitationen, og man forpligter sig ikke til noget ved at udfylde spørgeskemaet. Fordelen ved at besvare skemaet er, at man får mulighed for at påvirke udformningen af det kommende udbud. For så vidt angår uddannelsesstedernes interesse i at byde på ydelserne henviser styrelsen til et af de uddannelsessteder, der pt. er leverandører af SPS-ydelser, fx SDU.

Hvis du vil læse mere om SPS-ordningen, kan du gå ind på vores hjemmeside www.spsu.dk.

Sidst opdateret: 28. september 2021