Hop til indhold

STUK administrerer en række specialpædagogiske støtteordninger (SPS-ordninger), der skal give støttemodtagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige fod med andre på frie og private grund- og kostskoler, forberedende grunduddannelser (FGU), ungdomsuddannelser, almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser (VEU) samt videregående uddannelser. 

STUK varetager i denne forbindelse indkøb af kompenserende software til brug herfor, og STUK gennemførte i oktober 2021 en markedshøring med relevante markedsaktører som led i forberedelse af udbuddet vedr. indkøb af kompenserende software. På baggrund af de modtagne input fra første markedshøring har STUK iværksat en opfølgende markedshøring. Der kan læses nærmere om den opfølgende markedshøring i følgende dokumenter:

Notat vedrørende mulige indkøbsmodeller (spørgeramme til markedsdialog 2) (pdf)

Relevante markedsaktører bedes sende skriftlige besvarelser på de spørgsmål, som fremgår af notatet vedrørende mulige indkøbsmodeller ved anvendelse af den offentliggjorte skabelon til besvarelse. Ønskes skabelonen i Word-format, kan denne rekvireres ved at sende en mail til spsjura@stukuvm.dk. De skriftlige besvarelser skal fremsendes via e-mail til spsjura@stukuvm.dk, og skal være modtaget af STUK senest fredag den 7. januar 2022.

STUK vurderer på baggrund af de skriftlige besvarelser, om det vil være hensigtsmæssigt at invitere relevante markedsaktører til at deltage i en opfølgende mundtlig dialog med henblik på at drøfte den pågældende markedsaktørs skriftlige besvarelse. STUK forventer i givet fald at afholde de mundtlige dialogmøder i uge 3/2022.

Eventuelle spørgsmål til markedshøringen bedes stilet til spsjura@stukuvm.dk.

STUK forbeholder sig retten til at anvende enhver information, som STUK kommer i besiddelse af ved gennemførelse af markedshøringen i forbindelse med STUK’s forberedelse af udbuddet, men vil holde forretningshemmeligheder fortrolige, jf. notat om mulige indkøbsmodeller. 

Sidst opdateret: 15. december 2021