Hop til indhold

Forskningsenheden skal løfte opgaver i relation til vidensopbygning og metodeudvikling inden for kvantitativ børne- og undervisningsforskning. Derudover skal enheden bidrage med rådgivning, sparring og samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet i forbindelse med ministeriets analyse- og vidensarbejde.

Det skal tilsammen styrke den kvantitative forskning og vidensopbygning på børne- og undervisningsområdet.

Hvem kan søge

Universiteter og forskningsinstitutioner kan søge om at blive værtsinstitution for forskningsenheden. Værtsinstitutionen skal være i besiddelse af et veludviklet, anerkendt forskningsmiljø inden for kvantitativ metode med stærke statistiske og økonometriske kompetencer.

En nærmere definition af forskningsenhedens formål, forventede opgaver og organisering fremgår af "Opgavebeskrivelse for etablering af forskningsenhed for kvantitativ børne- og under-visningsforskning".

Ansøgere skal anvende "Skema til ansøgning om at blive værtsinstitution for forskningsenhed for kvantitativ børne- og undervisningsforskning". Ansøgningen skal tage udgangspunkt i opgavebeskrivelsen og kan maksimalt udgøre 20 sider inklusiv bilag.

Ansøgning sendes elektronisk til Børne- og Undervisningsministeriet senest d. 15. november 2020, jf. "Brev til universiteter og øvrige forskningsinstitutioner" nedenfor.

Spørgsmål og svar

Vurdering og krav til ansøgningen

Opdateret 07/09 2020 kl. 13:37

Forskningsenheden skal kunne supplere eksisterende indsatser inden for kvantitativ forskning på ministeriets område. Herunder i høj grad formå at styrke og udvide feltet med særligt fokus på afdækning af kausale sammenhænge og anvendelsen af økonometriske metoder.

Institutionens faglige miljø og styrkeposition inden for statistiske og økonometriske kompetencer indgår derfor i vurderingen af de indkomne ansøgninger, jf. vurderingskriterierne.

Opdateret 11/09 2020 kl. 12:36

Ansøgningen skal skrives på dansk.

Opdateret 02/11 2020 kl. 16:58

De 20 sider er eksklusiv litteraturreferencer, men inklusiv øvrige bilag.

Økonomi og bemanding

Opdateret 09/09 2020 kl. 11:02

Der er afsat i alt 7,5 millioner kroner til etableringen af forskningsenheden. Eventuel overhead er således indeholdt i de 7,5 millioner kroner.

Opdateret 09/09 2020 kl. 11:04

Til denne kategori regnes forskere på lektorniveau (eller tilsvarende).

Opdateret 04/11 2020 kl. 11:24

Til ansøgningen skal der vedlægges en overordnet angivelse af det forventede budget. Det er således tilstrækkeligt at fordele budgettet på overordnede stillingskategorier.

Opdateret 04/11 2020 kl. 13:55

’Tabel 1: Fordeling af BUVM's tilskud til forskningsenheden’ i opgavebeskrivelsen skal forstås som en udbetalingsprofil, der ikke nødvendigvis er direkte knyttet til udgifterne det enkelte år.

De forventede udgifter i hele perioden skal svare til den samlede finansiering (tilskudsbeløb og egenfinansiering, + eventuel anden medfinansiering). I forbindelse med ansøgningen skal der derfor angives et forventet budget, der over fire år giver samlede udgifter på mindst 11 millioner kroner, hvoraf ministeriet tilskud udgør de 7,5 millioner kroner.

Sidst opdateret: 26. januar 2021