Hop til indhold

Det overordnede udgangspunkt for kvalitetstilsynet er, at skolerne skal vurderes på, i hvor høj grad de formår at opfylde formålet med et produktionsskoleforløb, nemlig at bringe de unge videre i kompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse.

Tilsyn med kvalitetsudviklende effekt

Styrelsens tilsyn skal have en kvalitetsudviklende effekt, hvor viden om god praksis og kvalitet er centralt.

Tilsynet med produktionsskolerne vil således også være at understøtte skolernes arbejde med at forbedre kvaliteten ved at have fokus på god praksis og udbredelse heraf.

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af den enkelte skoles ledelse og bestyrelse.

Løbende dialog

Som en del af tilsynsprocessen vil der løbende være dialog med Produktionsskoleforeningen om tilsynet med henblik på at skabe gennemsigtighed.

Sådan føres der tilsyn

I tilrettelæggelsen af tilsynet med produktionsskolerne benytter styrelsen sig af tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen produktionsskolernes resultater både på landsplan og på institutionsniveau.

Tilsynet med produktionsskolerne har fokus på skolernes udslusning til beskæftigelse samt udslusning til uddannelse, herunder særligt skolernes udslusning til kompetencegivende uddannelse.

Indikatorer

A. Den andel af skolens deltagere, som udsluses til en kompetencegivende uddannelse, som kan udløse udslusningstaxameter.

B. Den andel af skolens deltagere, som udsluses til beskæftigelse – herunder både på ordinære vilkår og med tilskud.

I screeninger ses på den samlede andel (A+B) af skolens deltagere som udsluses til kompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse, og der screenes således for, hvilke skoler, som samlet set klarer sig dårligst i forhold til at bringe deres deltagere videre i kompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse.

Screeningen tager udgangspunkt i det seneste års opgørelse, men oplysninger fra tidligere år inddrages til at korrigere for udsving i enkelte år samt for at danne et overblik over de udvalgte skolers udvikling.

Tilsyns faser

Tilsynet består overordnet af fire hovedfaser som udgangspunkt for dialogen mellem styrelsen og de enkelte skoler:

  1. Screening af udslusningsresultater: Gennem screeningen foretages en foreløbig udvælgelse af skoler, der relativt set klarer sig dårligt med hensyn til at bringe deltagerne videre i enten kompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse.
  2. Endelig udvælgelse af skoler til tilsyn: De udvalgte skoler undersøges herefter nærmere med henblik på en endelig udvælgelse af de skoler, der ud fra en helhedsbetragtning har størst gavn af et tilsyn.
  3. Inddelende dialog med udvalgte skoler: Herefter indledes en dialog med de udvalgte skoler om screeningens resultater, hvilke udfordringer, skolen står overfor, og hvordan skolens resultater kan forbedres.
  4. Det videre tilsynsforløb: Såfremt det vurderes nødvendigt fortsættes dialogen med de udvalgte skoler, og der indgås eventuelt aftaler om konkrete indsatser, der kan forbedre kvaliteten

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor styrelsen er blevet opmærksom på, at flere skoler er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Tematisk tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det:

  • omfatter en samlet tilsynsindsats med flere institutioner på én gang
  • muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor produktionsskolerne er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus
  • inddrager relevante aktører undervejs i tilsynsforløbet
  • muliggør en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Tematiske tilsyn kan for eksempel udspringe af konkrete tilsynssager, hvor styrelsen vurderer, at en samlet indsats vil kunne have en positiv effekt for hele sektoren eller udspringe af et politisk ønske om fokus på et særligt område.

I denne sammenhæng vil styrelsen kunne inddrage sektorens interessenter og i det hele taget sikre en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsyn iværksættes som oftest på baggrund af konkrete henvendelser, men kan også indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager.

Når styrelsen laver et enkeltsagstilsyn, sker det typisk på baggrund af konkrete henvendelser eller oplysninger fra elever, forældre eller andre, der har en generel bekymring for skolen.

Tilsynssagerne kan omhandle institutionens processer og resultater, herunder manglende overholdelse af regler.

I tilsynet med produktionsskolerne vil antallet af enkeltsager variere fra år til år.

Sidst opdateret: 19. februar 2020