Hop til indhold

Private pasningsordninger er ordninger, hvor forældre modtager et økonomisk tilskud fra kommunen til brug for ansættelse af en privat børnepasser. Den private pasningsordning baserer sig på en aftale mellem forældrene og den private børnepasser.

Kommunen skal altid godkende pasningsaftalen som betingelse for, at forældrene kan modtage et økonomisk tilskud.

Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet, men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud samt kravet om pædagogiske læreplaner mv.

Tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med den private pasningsordning, ligesom kommunen skal give tilladelse, hvis flere end to børn under 14 år passes mod betaling. Der må ikke være flere end fem børn i en privat pasningsordning, med mindre der er flere personer til at passe børnene.

Børneperspektivet

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv. Her skal børns oplevelser af børnemiljøet inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Det betyder, at dagtilbuddene er forpligtede til at give børn medbestemmelse og tage udgangspunkt i børnenes perspektiver.

Børn ses som aktive medskabere af egen læring og udvikling i rammer, de voksne er ansvarlige for. Børnenes bidrag er væsentlige og vigtige elementer i det pædagogiske arbejde – både når der er tale om planlagte aktiviteter, spontant opståede situationer, leg eller rutinesituationer.

Det er op til det enkelte dagtilbud, hvordan de vil arbejde med børneperspektivet.

Spørgsmål og svar

 

 

 

 

 

Tilskud og egenbetaling

Opdateret 15/09 2021 kl. 13:51

Hvis forældre opfylder betingelserne for at få et søskendetilskud, udgør søskendetilskuddet halvdelen af forældrebetalingen for den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgiften mellem de tilbud, som forældrene betaler for.

Forældre betaler således fuld pris for den dyreste plads. Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet.

Opdateret 15/09 2021 kl. 12:48

Forældre betaler fuld pris for den dyreste plads. Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet.

Opdateret 15/09 2021 kl. 13:51

Socialpædagogisk fripladstilskud skal gives, når:

kommunalbestyrelsen vurderer, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og

betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet.

Opdateret 15/09 2021 kl. 12:53

Begge betingelser skal være opfyldt, og tildeling af et socialpædagogisk fripladstilskud sker altid efter en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til den enkelte kommune at foretage vurderingen, herunder at fastlægge, hvilke kriterier der lægges vægt på.

Sidst opdateret: 15. september 2021