Hop til indhold

AUB er en selvejende institution, der administreres af ATP. Ministeriet varetager lovopgaver relateret til AUB-ordningerne og udsteder bekendtgørelser for de tilskudsordninger, der er finansieret af staten. AUB udsteder bekendtgørelser om de ordninger, der administreres af AUB.

Formålet med AUB er at skaffe flere praktikpladser inden for erhvervsuddannelsesområdet.

Ordningerne omfatter:

  • Lønrefusion og befordringsgodtgørelse til arbejdsgiverne under elevernes skoleophold
  • Mobilitetsfremmende ydelser
  • Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag
  • Andre mindre ordninger.

Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

Pr. 1. januar 2018 er der indført en ny ordning med praktikpladsafhængigt AUB-bidrag. Du kan læse mere om ordningen her på ministeriets hjemmeside og hos AUB.

Indberetning af elevuger

Uddannelsesinstitutionerne indberetter det samlede antal elevuger til AUB, hvor eleverne har supplerende undervisning, der er studieforberedende i en erhvervsuddannelses grundforløb og hovedforløb, jf. bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (virk.dk)

Ledelses- og revisorerklæring (word) sendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød 

Klager

Kontakt AUB

Klager over AUB’s afgørelser kan indbringes for ATP’s Ankenævn. Klageren indgiver sin klage til AUB, som vurderer, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvis medhold. Giver AUB ikke klageren fuldt ud medhold, sender AUB klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til ATP’s Ankenævn. 

Tilsyn med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags økonomi.

Formålet med tilsynet er at påse, at tilskud bliver anvendt inden for formålet, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af statslige midler, og at regler og retningslinjer overholdes.

Tilsynet tager udgangspunkt i AUB’s regnskaber og tilhørende revisionsprotokollater.

Fakta

AUB blev oprettet ved lov i 1977 under navnet Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). AER skiftede den 1. januar 2013 navn til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

AUB ledes af en bestyrelse bestående af 16 medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter, og en formand, som ikke har tilknytning til arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisationer.

Sidst opdateret: 21. juni 2023