Hop til indhold

Hvilke myndigheder er omfattet af ordningen?

I ministeriets whistleblowerordning, kan du indberette oplysninger om følgende myndigheder:

 • Ministeriets departement
 • Styrelsen for It og Læring
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Sorø Akademi

Ordningen omfatter derimod ikke oplysninger om forhold hos andre myndigheder eller hos skoler, uddannelsesinstitutioner eller lignende. Hvis du har oplysninger om sådanne forhold, skal du benytte de almindelige kanaler, typisk din nærmeste chef.

Hvem kan bruge ordningen?

Du kan indberette oplysninger til whistleblowerordningen, hvis du er:

 • Ansat i en af ovenstående myndigheder (herunder tidligere ansat, eller endnu ikke tiltrådt din stilling).
 • Samarbejdspartner og personer, der er ansat hos samarbejdspartnere, som en eller flere af ovenstående myndigheder har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med, herunder private virksomheder (for eksempel leverandører og underleverandører).

Hvilke oplysninger kan indberettes til whistleblowerordningen?

Du kan indberette oplysninger om følgende til whistleblowerordningen:

 • Strafbare forhold, for eksempel overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv. 
 • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, for eksempel lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven el. lign.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, for eksempel undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet eller lignende.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, for eksempel om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, for eksempel grov chikane eller mobning.
 • Seksuel chikane, for eksempel enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Hvordan indberetter jeg til whistleblowerordningen?

Du kan indberette til whistleblowerordningen via telefon, almindelig post eller mail. Hvis du er usikker på, om din identitet kan udledes via din mail eller din telefon, skal du indberette via almindelig post, hvis du vil være sikker på at være anonym.

Telefon

Du kan indberette oplysninger telefonisk ved at ringe til følgende nummer: 21 33 26 85

Det er en medarbejder med direkte reference til departementschefen, der besvarer telefonen.

Du vil kunne være anonym, når du indberetter oplysninger telefonisk, hvis du ringer fra et nummer der ikke kan spores og undlader at oplyse, hvem du er.

Telefonen besvares så vidt muligt inden for normal arbejdstid. Hvis du ringer om aftenen eller i weekenden, er du velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren. Hvis du oplyser dit telefonnummer, vil du blive kontaktet snarest muligt.

Almindelig post

Du kan sende et brev mærket ”FORTROLIGT” med almindelig post til følgende adresse:

Att: Whistleblowerordning
Børne- og Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Du vil kunne være anonym, når du sender et brev, hvis du undlader at oplyse, hvem du er.

Mail

Du kan sende en mail, med de oplysninger du ønsker at indberette til: whistleblower@uvm.dk.

Du skal være opmærksom på, at du ikke vil være anonym, når du sender en mail, hvis din identitet kan udledes af den mailadresse, som du afsender din mail fra. Det betyder blandt andet, at offentligheden, og den du evt. indberetter oplysninger om, vil kunne få oplyst, at du har indberettet oplysninger.

Hvad sker der, når jeg har indberettet oplysninger til whistleblowerordningen?

Det er alene ministeriets departementschef og en medarbejder med direkte reference til departementschefen, der i første omgang har adgang til de indberetninger, der måtte komme. Disse to vil først tage stilling til, om din indberetning falder inden for ordningen, jf. betingelserne ovenfor. Hvis den ikke gør, vil du blive vejledt om, hvor du i stedet kan henvende dig med oplysningerne (hvis vi har dine kontaktoplysninger).

Hvis din indberetning vedrører departementschefen, kan du stile din henvendelse til ministeren, og departementschefen vil ikke kunne deltage i vurderingen og behandlingen af din indberetning.

Hvis din indberetning falder inden for ordningen, vil departementschefen sørge for, at den bliver undersøgt grundigt i den myndighed, som den vedrører og at nedenstående reaktioner kommer på tale i det omfang, at det er relevant:

 • Hvis der er tale om en mulig overtrædelse af straffelovgivningen, kan det blive anmeldt til politiet.
 • Vedrører sagen alvorlige fejl og/eller forsømmelser begået af en ansat i myndigheden, kan det få ansættelsesretlige reaktioner, herunder disciplinære sanktioner, for eksempel advarsel eller afskedigelse.
 • Vedrører sagen alvorlige fejl og/eller forsømmelser begået af en samarbejdspartner, kan det medføre kontraktretlige konsekvenser for samarbejdspartneren, for eksempel kontraktophævelse.

Hvis din indberetning vedrører en af ministeriets underliggende myndigheder (Styrelsen for It og Læring, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet eller Sorø Akademi), vil indberetningen blive videresendt til myndighedens direktør med henblik på nærmere undersøgelser. Departementschefen følge herefter op på sagen.

Du skal være opmærksom på, at vi ikke må lægge vægt på anonyme oplysninger i sig selv som led i en indgribende afgørelse for eksempel over for en af vores ansatte. Det kan indebære, at din indberetning om ulovligheder mv. må henlægges, uden det er muligt at komme til bunds i den, hvis du indberetter anonymt. Derfor opfordrer vi dig til, at du ikke indberetter anonymt, hvis du mener, at der kan være tale om forhold, som bør føre til en sådan indgribende afgørelse.

Du skal i øvrigt være opmærksom på at din identitet eventuelt kan udledes af de oplysninger du indberetter, selvom du indberetter anonymt.

Kan jeg blive udsat for repressalier efter en indberetning til whistleblowerordningen?

Du er beskyttet mod negative konsekvenser/repressalier, hvis du har indberettet til whistleblowerordningen i god tro. Du vil som udgangspunkt blive anset for at være i god tro, hvis du havde en rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at de indberettede oplysninger var omfattet af whistleblowerordningen.

Hvis du som ansat oplever at blive mødt med negative ledelsesreaktioner, fordi du har benyttet whistleblowerordningen, kan du rette henvendelse til whistleblowerordningen (jf. ovenfor), din tillidsrepræsentant eller din faglige organisation.

Hvem kan jeg klage til, hvis jeg ikke er tilfreds med whistleblowerordningens behandling af min indberetning?

Der findes ikke en klageinstans for whistleblowerordningen, men du vil som hidtil også kunne kunne indberette oplysninger til for eksempel Folketingets Ombudsmand eller Rigsrevisionen.

Sidst opdateret: 15. juli 2021