Lovforslaget er fremsat og vedtaget i henhold til folkeskoleforligskredsens aftale om at løsne på bindingerne i Fælles Mål. Loven indebærer, at folkeskoleloven, bekendtgørelsen om Fælles Mål og Undervisningsministeriets vejledninger ændres, således at kompetencemålene samt færdigheds- og vidensområderne fortsat vil være bindende, mens de underliggende færdigheds- og vidensmål nu er vejledende.

Loven skal give skolerne et større professionelt råderum og mere autonomi til at tilrettelægge undervisningen efter lokale behov. Samtidig fastholdes de faglige ambitioner for, hvad eleverne skal lære.

Det er godt at sætte faglige mål, og de mål, der gøres vejledende, kan stadig kvalificere den lokale planlægning af undervisningen.

- Merete Riisager

Bindingsgraden i de forskellige niveauer af Fælles Mål vil dermed være følgende:

Niveau 1: De 215 kompetencemål

De 215 kompetencemål for, hvad eleverne skal tilegne sig af kompetencer i faget, er de overordnede gældende mål. Kompetencemålene vil fortsat være bindende og have hjemmel i folkeskoleloven. Af juridiske ordenshensyn fastsættes de 215 kompetencemål ikke i selve folkeskoleloven, men i bekendtgørelsen for Fælles Mål.

Niveau 2: De 866 færdigheds- og vidensområder

Under de 215 kompetencemål ligger de 866 færdigheds- og vidensområder, som i overskriftsform angiver afgørende elementer inden for kompetencemålene. Færdigheds- og vidensområderne vil fortsat være bindende områder, der hierarkisk hører under kompetencemålene og har hjemmel i folkeskoleloven. De fastsættes i bekendtgørelsen for Fælles Mål.

Niveau 3: De 3.170 færdigheds- og vidensmål

Under færdigheds- og vidensområderne ligger færdigheds- og vidensmålene. Færdigheds- og vidensmålene gøres vejledende og beskrives i ministeriets vejledningsmateriale til kommuner og skoler.

Kanonlister og opmærksomhedspunkter forbliver obligatoriske

De to kanonlister i dansk og historie vil fortsat være obligatoriske at benytte i undervisningen.

De såkaldte opmærksomhedspunkter, der beskriver det forventede minimumsniveau, som kræves for, at en elev kan følge med i undervisningen, med henblik på at der kan igangsættes nødvendige indsatser, fastholdes ligeledes som bindende.

Processen fremadrettet

Lovændringerne trådte i kraft den 14. december 2017. Der foretages en evaluering af Fælles Mål efter fire år. Derudover har undervisningsministeren nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan reduktionen af bindingerne på Fælles Mål udmøntes på læringsplatformene bedst muligt, hvor de har været uhensigtsmæssigt styrende for undervisningen.

Sidst opdateret: 8. januar 2018