Personalepolitikken i ministeriet består af fire delpolitikker: 

  • arbejdslivspolitik
  • kompetenceudviklingspolitik
  • ledelsespolitik
  • lønpolitik 

Personalepolitikken er fundament for ministeriet som en attraktiv arbejdsplads, hvor dygtig ledelse, trivsel, god feedback-kultur og løbende kompetenceudvikling giver plads til, at alle kan yde deres absolut bedste. 

Arbejdslivspolitik

Vores arbejdslivspolitik definerer rammerne for medarbejderne i ministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle tilfælde ud over livet på vores arbejdsplads og påvirker også vores fritid – og omvendt. 

I ministeriet anerkender vi, at prioritering af sundhed - eksempelvis i form af sund kost og motion - er vigtigt i forbindelse med forebyggelse af sygdom og stress. Vi ved, at trivsel ofte går hånd i hånd med gensidig fleksibilitet, og vi prioriterer derfor fleksible arbejdsforhold. Vi har store forventninger til vores medarbejdere og ønsker at give dem de bedste betingelser for at kunne indfri dem. 

Rammerne for udøvelsen af vores arbejde skal understøtte ministeriet som en attraktiv arbejdsplads, og alle har et ansvar for, at vi udnytter vores muligheder på den bedst tænkelige måde.

Kompetenceudviklingspolitik

Ministeriets kompetenceudviklingspolitik sætter kursen og rammerne for koncernens samlede indsats for kompetenceudvikling.

Vores medarbejdere skal have mulighed for at tilegne sig ny viden i form af nye opgaver, kurser og konferencer, træning i det daglige arbejde, mobilitet i og uden for koncernen, samarbejde med vores eksterne interessenter og internationale vidensrejser.

Vi lægger stor vægt på, at kompetenceudvikling rummer muligheden for at understøtte de faglige profiler i Departementet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring. Dette sker ved at sikre en kontinuerlig vedligeholdelse og udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer. 

Ledelsespolitik

Ledelsespolitikken bidrager til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget resultatorientering.

I dialog med medarbejderne og omverdenen skal lederne være rollemodeller i det daglige arbejde med ministeriets mål, retning og efterlevelse af ministeriets værdier.  

Ledelsespolitikken beskriver ministeriets ledelsesmæssige pejlemærker, som lederne orienterer sig imod og som afspejles i den enkelte leders adfærd, prioriteringer og indsatser. 

Lønpolitik

Vores lønpolitik beskriver de overordnede retningslinjer for, hvordan løn anvendes i departementet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og hvordan den lokale løndannelse kan understøtte ministeriets mål, retning og værdier.

Lønpolitikken skal bidrage til at synliggøre sammenhængen mellem ministeriets mål, retning og værdier og den enkelte medarbejders indsats og honorering. Det betyder at lønpolitikken:

  • skal tydeliggøre kriterier for tillæg og vederlag på baggrund af mål, retning og værdier
  • skal sikre, at lønnen afspejler den enkelte medarbejders faglige og personlige kvalifikationer
  • skal sikre en gennemskuelig og ensartet praksis for løndannelsen og lønforhandlingerne på tværs af koncernen og uafhængig af, om forhandling sker individuelt eller kollektivt
  • skal sikre et konkurrencedygtigt lønniveau, så ministeriet kan tiltrække og fastholde medarbejdere.
Sidst opdateret: 20. februar 2020