Hop til indhold

Det overordnede udgangspunkt for kvalitetstilsynet er, at institutionssamarbejderne skal vurderes på, i hvor høj grad de formår at opfylde formålet med den kombinerede ungdomsuddannelse. Formålet er fastsat i lovgivningen.

Tilsyn med kvalitetsudviklende effekt

Styrelsens tilsyn skal have en kvalitetsudviklende effekt, hvor viden om god praksis og kvalitet er centralt.

Tilsynet med institutionssamarbejderne vil således også være at understøtte arbejdet med at forbedre kvaliteten ved at have fokus på god praksis og udbredelse heraf.

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af det enkelte institutionssamarbejde.

Sådan føres der tilsyn

I tilrettelæggelsen af tilsynet med den kombinerede ungdomsuddannelse benytter styrelsen sig af tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen institutionssamarbejdernes resultater både på landsplan og på institutionssamarbejdsniveau.

Et vigtigt element i lovens formålsparagraf er, at den kombinerede ungdomsuddannelse skal give grundlag for, at eleverne kommer i beskæftigelse eller fortsætter i kompetencegivende uddannelse. Imidlertid vil det tidligst i slutningen af 2018 være muligt at få validerede data om institutionssamarbejdernes evne til at udsluse eleverne til beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse. Derfor er overgang til beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse udeladt i tilsynsøjemed i første omgang.

Tilsynet med den kombinerede ungdomsuddannelse vil derfor have fokus på institutionssamarbejdernes evne til at fastholde eleverne på uddannelsen, og til at sikre at evt. frafald skyldes, at eleverne er kommet i beskæftigelse eller er påbegyndt en kompetencegivende uddannelse.

Indikatorer

A: Andel elever fra 1. optag som er faldet fra den kombinerede ungdomsuddannelse (minus positivt frafald -frafald til kompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse).

B: Andel elever fra 2. optag som er faldet fra den kombinerede ungdomsuddannelse (minus positivt frafald).

A+B: Samlet andel elever fra både 1. og 2. optag som er faldet fra den kombinerede ungdomsuddannelse (minus positivt frafald).

Tilsynets faser

Tilsynet består overordnet af fire hovedfaser som udgangspunkt for dialogen mellem styrelsen og de enkelte institutionssamarbejder:

  1. Screening af udslusningsresultater: Gennem screeningen foretages en foreløbig udvælgelse af institutionssamarbejder, der relativt set klarer sig dårligst med hensyn til at fastholde eleverne.
  2. Endelig udvælgelse af institutionssamarbejder til tilsyn: De udvalgte institutionssamarbejder undersøges herefter nærmere med henblik på en endelig udvælgelse af de samarbejder, der ud fra en helhedsbetragtning har størst gavn af et tilsyn.
  3. Indledende dialog med udvalgte institutionssamarbejder: Herefter indledes en dialog med de udvalgte institutionssamarbejder om screeningens resultater, hvilke udfordringer, de står overfor, og hvordan samarbejdets resultater kan forbedres.
  4. Det videre tilsynsforløb: Såfremt det vurderes nødvendigt fortsættes dialogen med de udvalgte institutionssamarbejder, og der indgås eventuelt aftaler om konkrete indsatser, der kan forbedre kvaliteten.

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor styrelsen er blevet opmærksom på, at flere institutionssamarbejder er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Tematisk tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det:

  • omfatter en samlet tilsynsindsats med flere institutionssamarbejder på én gang
  • muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor institutionssamarbejderne er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus
  • inddrager relevante aktører undervejs i tilsynsforløbet
  • muliggør en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Tematiske tilsyn kan for eksempel udspringe af konkrete tilsynssager, hvor styrelsen vurderer, at en samlet indsats vil kunne have en positiv effekt for hele sektoren eller udspringe af et politisk ønske om fokus på et særligt område.

I denne sammenhæng vil styrelsen kunne inddrage sektorens interessenter og i det hele taget sikre en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsyn iværksættes som oftest på baggrund af konkrete henvendelser, men kan også indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager.

Når styrelsen laver et enkeltsagstilsyn, sker det typisk på baggrund af konkrete henvendelser eller oplysninger fra elever, forældre eller andre, der har en generel bekymring for uddannelsen eller institutionssamarbejdet.

Tilsynssagerne kan omhandle institutionssamarbejdets processer og resultater, herunder manglende overholdelse af regler eller det kan omfatte en af de institutioner, der indgår i institutionssamarbejdet

I tilsynet med den vil antallet af enkeltsager variere fra år til år.

Sidst opdateret: 10. januar 2020