UNESCO's mandatområder

Uddannelse

Uddannelse er i centrum for UNESCO’s arbejde, og UNESCO er udnævnt til at koordinere arbejdet med at indfri Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse til alle.

Verdensmål 4 handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Målet nævner også undervisning i demokrati, bæredygtig udvikling og livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene og fremme af en ikkevoldelig kultur, samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

UNESCO’s arbejde med uddannelse favner bredt og rummer blandt andet førskoleområdet, videregående uddannelser, erhvervsuddannelser, uformel uddannelse og uddannelse af lærere.

UNESCO har i samarbejde med en række andre organisationer udarbejdet ”Education 2030 Framework for Action”. I den gives der vejledning til regeringer og andre interessenter i, hvordan stater kan handle på og opnå Verdensmål 4.

Global Education Monitoring (GEM) Rapport

UNESCO publicerer Global Education Monitoring (GEM) Rapport, som har til formål at monitorere den globale udvikling mod opnåelsen af de mål, der er sat for uddannelse i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

UNESCO-konventioner på uddannelsesområdet

Danmark har ratificeret tre konventioner på uddannelsesområdet:

 

Videnskab

UNESCO’s arbejde med videnskab er opdelt i naturvidenskab og samfundsvidenskab.

Naturvidenskab

På det naturvidenskabelige område støtter UNESCO medlemsstaterne i at investere i, udvikle politik om og monitorere videnskab, teknologi og innovation.

UNESCO arbejder med en bred vifte af naturvidenskabelige emner: 

  • Arbejde for at styrke offentlighedens forståelse for og deltagelse i videnskab 
  • Forbedre forvaltning, bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af det marine miljø i medlemslandene. 
  • Drive globale netværk af biosfæreområder og geoparker, der er modelområder for bæredygtig udvikling med fokus på menneskets samspil med naturen, biodiversitet, økosystemer og geologi. 
  • Indsatser, der fremmer kvinder i naturvidenskab, blandt andet via L’Oréal-UNESCO For Women in Science Program og Awards. 

Samfundsvidenskab

UNESCO har en række programmer, der sætter fokus på emner som demokrati og globalt medborgerskab, interkulturel dialog og fred. UNESCO kæmper for menneskerettigheder og diversitet og mod ulighed, eksklusion, vold og sekterisme.

Samtidig arbejder UNESCO for sportsbegivenheder på tværs af grænser, som fremmer social integration og kæmper mod doping. 

UNESCO-konventioner på videnskabsområdet

Danmark har ratificeret og tiltrådt to konventioner på videnskabsområdet: 

Kultur

UNESCO’s arbejde med kulturområdet skal sikre, at vigtig kulturarv ikke går tabt, og at medlemslandene har fokus på at beskytte konkret kulturarv som bygninger og naturområder samt immateriel kulturarv, der er levende kultur som samlivsformer, traditioner, viden og kunnen, som vi udøver og videregiver til næste generation.

UNESCO-konventioner på kulturområdet

Danmark har ratificeret eller godkendt fem UNESCO-konventioner på kulturområdet:

Konvention fra 1954 om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt

Konventionen skal beskytte kulturværdier under væbnede konflikter og sikre, at kulturværdier ikke er i fare for ødelæggelse på grund af krig

Konvention fra 1970 om forbud mod ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande

Konventionen pålægger medlemsstaterne at beskytte de kulturværdier, der findes inden for dens territorium, mod tyveri, ulovlige udgravninger og ulovlig eksport

Konvention fra 1972 om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv

Verdensarvslisten

UNESCO’s Verdensarvsliste udnævner lokaliteter, som er umistelige for os alle. En udpegning er en blåstempling af en lokalitets globale betydning, og det forpligter til at beskytte, bevare og udbrede kendskabet til stedet. Rigsfællesskabet har i alt 10 steder på listen – 7 i Danmark og 3 i Grønland.

Konvention fra 2003 om beskyttelse af den immaterielle kulturarv

Konventionen handler om at beskytte og fremme levende kultur som samlivsformer, traditioner, viden og kunnen, som vi udøver og videregiver til næste generation.

Konvention fra 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed

Konventionen handler om at beskytte nationale kulturindustriers kommercielle interesser og kulturelle menneskerettigheder. Dertil har den fokus på de enkelte landes ret til at have en kulturpolitik og til at støtte kunst og kultur økonomisk. Endelig handler konventionen om at formidle kultur ud af landet, men også om at bringe verdens kulturudtryk til landet. Og så handler den om at anerkende og styrke variationen i national kultur.

 

Kommunikation og information

UNESCO arbejder for at sikre en fri udveksling af ideer, holdninger, viden m.m. gennem ord og billeder. UNESCO arbejder blandt andet med ytringsfrihed og journalisters sikkerhed, kamp mod misinformation og hate speech, fri og lige adgang til information og viden og fremme af kunstig intelligens i en form, der respekterer menneskerettigheder og etiske principper.

The International Programme for the Development of Communication

UNESCO varetager The International Programme for the Development of Communication (IPDC). Danmark deltager aktivt i IPDC Intergovernmental Council. IPDC er et mellemstatsligt råd, der består af 39 medlemslande, som arbejder for udvikling af medier i udviklingslande.

Memory of the World

I 1992 iværksatte UNESCO sit Memory of the World-program. Programmet skal bidrage til, at de mange historiske dokumenter rundt om i verden – bøger, arkivmateriale, lyd og billeder – kan blive beskyttet og bevaret. Disse mangeartede dokumenter afspejler verdens kulturelle mangfoldighed og udgør en kollektiv erindring.

UNESCO-konventioner på kommunikations- og informationsområdet

Danmark har ratificeret en konvention på kommunikations- og informationsområdet:

Sidst opdateret: 28. februar 2020