Hop til indhold

Den internationale undersøgelse ICCS, International Civic and Citizenship Education Study, undersøger, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder elever på deres fremtidige liv som samfundsborgere (statsborgere og medborgere) i deres land og i verden.

ICCS kan i en dansk sammenhæng siges at omhandle det aspekt af den danske skoles virke, der i den danske folkeskolelovs § 1, stk. 3 omtales som:

”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” (Retsinformation.dk, 2017)

Danmarks resultater i ICCS i 2016

 • De danske elever opnår med et gennemsnit på 586 point i ICCS-testen det bedste resultat blandt alle deltagende lande. Forskellen mellem de danske elever og eleverne fra de næste tre andre lande er imidlertid ikke signifikant forskelligt (Taiwan, Sverige og Finland).
 • Danmark har flest elever (62,4 procent) på det bedste resultatniveau (A), hvor eleverne har et gennemsnit på mere end 563 point. Danmark har en gruppe meget dygtige elever, som intet andet land matcher.
 • Danmark har sammen med Finland den mindste gruppe af elever (hhv. 2,7 og 2,6 procent) under eller på niveau D (under 394 point), der er det laveste resultatniveau i ICCS.
 • De danske drenge er med et gennemsnit på 575 point de suverænt dygtigste drenge i hele undersøgelsen. De danske piger opnår også topresultater med et gennemsnit på 597 point. De danske pigers gennemsnit er ikke signifikant forskelligt fra pigernes resultater i Taiwan og Sverige (hhv. 599 og 598).

Resultater af spørgsmål om elevernes deltagelse og holdninger

 • I Danmark vurderes klasserummet i gennemsnit som værende særdeles åbent. Danmark placeres således højest af alle lande i undersøgelsen, og en del over Norge og Sverige, selvom der har været en lille tilbagegang siden 2009. 54,7procent af de danske elever vurderede i 2009, at lærerne ofte opmuntrede eleverne til selv at tage stilling, mens det i 2016 var 43,2 procent af eleverne.
 • De danske elever er blandt eleverne fra de deltagende lande, der i mindste grad ser sig selv som borgere, der vil være civilt ulydige eller give deres mening til kende på ulovlig vis.
 • Fra 2009 til 2016 har der været en markant fremgang i, hvor meget eleverne taler med deres forældre og venner om politiske og sociale emner. De danske elever er i gennemsnit dem, som taler allermest med deres forældre og venner om politiske og sociale emner, sammenholdt med elever fra alle andre deltagende lande.
 • De danske elever ligger væsentligt under det internationale gennemsnit for deltagelse i politiske foreninger og grupper.

Hvad betyder resultaterne?

Det betyder, at over 60% af de danske elever i 8. klasse, har en viden om demokrati og samfundsforhold, der er karakteriseret af, at:

 • de har en sammenhængende forståelse af forholdet mellem forskellige sociale og politiske institutioner og kan se en sag fra flere perspektiver
 • de kan sætte sig ind i rationaler og argumenter bag handlinger ved at anvende deres viden om samfundssystemets virkemåde, og de kan sætte sig ind i rationaler fra givne love og vurdere konsekvenser af forskellige praksisser eller love
 • de er i stand til at identificere problemer og formulere forslag vedrørende konfliktløsning og problemløsning
 • de desuden har et grundlæggende kendskab til international økonomi og forstår de mere strategiske aspekter af politisk deltagelse.

Fakta om ICCS

ICCS er en international komparativ undersøgelse, der gennemføres i regi af The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). IEA er kendt for undersøgelser på området for læsning (PIRLS) og matematik og naturfag (TIMMS).

I Danmark er undersøgelsen gennemført af Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Ministeriet har medfinansieret undersøgelsen.

ICCS er baseret på svar fra mere end 90.000 skoleelever i 14-årsalderen (8. klasse) fra mere end 3800 skoler i 24 lande. I Danmark har 6254 elever deltaget fra 185 offentlige og private skoler.

Desuden har cirka 850 danske lærere og 181 danske skoleledere deltaget. I Danmark gennemførte de fleste klasser i perioden fra midten af marts til midten af maj 2016.

Sidst opdateret: 12. december 2023