Hop til indhold

Den internationale undersøgelse ICCS, International Civic and Citizenship Education Study, undersøger, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder elever på deres fremtidige liv som samfundsborgere (statsborgere og medborgere) i deres land og i verden.

Undersøgelsen omhandler det aspekt af skolens virke, der i den danske folkeskolelov (kapitel 1, stk. 3) omtales som, at

"Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati."

Danmarks resultater i ICCS i 2009

 • Danmark deler førstepladsen med Finland i testen af elevernes kundskaber og færdigheder indenfor politik, demokrati og samfundsforhold.
 • De fem højst scorende lande er tre nordiske og to asiatiske lande, i følgende rækkefølge: Finland, Danmark, Sydkorea, Taiwan og Sverige.
 • Danmark har mange elever i den bedste resultatkategori og har en gruppe meget dygtige elever, som intet andet land matcher.
 • De danske drenge er de suverænt dygtigste drenge i hele undersøgelsen.
 • Elever i Danmark med anden etnisk baggrund end dansk er nogle af de allerdygtigste i undersøgelsen.
 • Danmarks bundniveau er højt sammenlignet med de andre lande.
 • Ser man på de bedst præsterende lande, finder man flere af de lande, der sædvanligvis scorer højt i internationale målinger (for eksempel PISA og PIRLS). Det er således dokumenteret, at der ikke behøver at være et modsætningsforhold mellem at være stærk på de traditionelle faglige områder (læsning, matematik og så videre) og samtidig tværestærk på områder, som kunne kendetegnes som alsidige kompetencer, der blandt andet handler om politisk dannelse, kendskab til demokrati, rettigheder og pligter i samfundet.
 • Danmark ligger ligesom Sverige og Norge helt i top angående klassens debatklima, hvorimod Finland ligger væsentligt under de øvrige nordiske resultater. Særligt Danmark og Sverige har en unik kombination af høje testresultater og et godt socialt klima på skolen og i klasserummet.
 • Sammenholder man elevernes kundskaber og færdigheder med deres værdier og holdninger samt baggrundsoplysninger, skiller Danmark sig ud ved at have nogle tydelige positive sammenhænge. Det betyder eksempelvis, at elever med høj grad af interesse for politiske og sociale emner, elever der oplever klasserumsklimaet som åbent, eller elever med forældre, der har høj uddannelse og tæt tilknytning til arbejdsmarked – typisk også har et højt fagligt niveau i ICCS-testen af deres kundskaber og færdigheder.

Hvad betyder resultaterne?

Det betyder, at over halvdelen af de danske elever har en viden om demokrati og samfundsforhold, der er karakteriseret af, at:

 • De har en sammenhængende forståelse af forholdet mellem forskellige sociale og politiske institutioner og kan se en sag fra flere perspektiver.
 • De kan sætte sig ind i rationaler og argumenter bag handlinger ved at anvende deres viden om samfundssystemets virkemåde, og de kan sætte sig ind i rationaler fragivne love og vurdere konsekvenser af forskellige praksisser eller love.
 • De er i stand til at identificere problemer og formulere forslag vedrørende konfliktløsning og problemløsning, og de udviser god forståelse for interkulturelle problematikker samt forstår fænomener som bestikkelse og etisk forbrug ("den politiske forbruger").
 • Desuden har de et grundlæggende kendskab til international økonomi og forstår de mere strategiske aspekter af politisk deltagelse.

Fakta om ICCS

ICCS er en international komparativ undersøgelse, der gennemføres i regi af The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). IEA er kendt for undersøgelser på området for læsning (PIRLS) og matematik og naturfag (TIMMS).

I Danmark er undersøgelsen gennemført af Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), Aarhus Universitet. Ministeriet har medfinansieret undersøgelsen.

ICCS er baseret på svar fra mere end 140.000 skoleelever i 8. klasse. 4.508 danske elever fra 193 skoler (offentlige og private) har deltaget.

Desuden har 928 danske lærere og 171 danske skoleledere deltaget. I Danmark blev undersøgelsen gennemført i marts-maj 2009.

ICCS blev gentaget i 2016 og vil atter blive gennemført i 2022.             

Sidst opdateret: 23. november 2023