Hop til indhold

Europaskolerne er en mellemstatslig organisation, der består af de 27 EU-lande. Skolerne udgøres af 13 såkaldt oprindelige skoler, som medlemslandene har ansvaret for i samarbejde med EU-kommissionen. Europaskolerne er officielle uddannelsesinstitutioner, der kontrolleres i fællesskab af regeringerne i Den Europæiske Unions medlemsstater. 

Europaskolerne begyndte i oktober 1953 i Luxembourg med det formål at tilbyde en fælles uddannelsesmodel for børnene til ansatte i EU-institutionerne. I 1973 blev den første danske sprogsektion åbnet i Luxembourg.

På Europaskolerne er der skolegang fra børnehaveklasse til og med Europæisk Studentereksamen (European Baccalaureate, EB). Børne- og Undervisningsministeriet fører tilsyn med skolerne og deltager i Europaskolernes politiske råd.

Formål

Europaskolernes mission er at tilbyde en flersproget og multikulturel uddannelse og international forståelse til elever i børnehaveklassen, grundskolen og på gymnasieniveau. 

For at sikre niveauet på Europaskolerne i forhold til hjemkomst til hjemlandet, fokuserer skolerne på at undervise eleverne i et bredt spektrum af fag og emner, der er relevante på tværs af landegrænser. Ud over modersmålet, som er obligatorisk, tilbyder skolerne sprogundervisning i flere forskellige sprog, herunder første og andet fremmedsprog. Skolesystemet har fælles læreplaner og regler, som ikke er de nationale. Alle de 20 sprogsektioner, der findes på skolerne, følger undervisning på de nationale sprog, men efter samme regler.

Organisering

Beslutninger vedrørende Europaskolerne træffes i Øverste Råd. Disse beslutninger har retsstatus, og Øverste Råd er dermed en lovgivende forsamling. Alle medlemslande er repræsenteret af en delegationsleder i Øverste Råd. Denne optræder på vegne af medlemslandets undervisningsminister. Europaskolerne følger regler og dokumenter, der er besluttet i Øverste Råd. Der er således ingen nationale love eller regler, der gælder ved Europaskolerne.

Alle medlemslandene er ligestillede i Øverste Råd og har én stemme hver. Kommissionen har ligeledes én stemme. Godkendelsen af dokumenter sker gennem tre behandlinger hvert forår og efterår. 

Forældrene er repræsenteret i Øverste Råd gennem forældreorganisationen Interparents.

Børne- og Undervisningsministeriet har ansvaret for undervisningen, for ansættelse af lærere, for pædagogisk kvalitetssikring, eksamen og for tilsyn, især med de danske lærere, men også med skolesystemet som sådan.

Skolerne har ansvaret for den daglige ledelse på de forskellige Europaskoler.

Den lokale forældreforening

Øverste Råd anerkender, for hver enkelt skole, en forening, der repræsenterer forældrene. Den lokale forældreforening tager sig af lokale forhold og eventuelle udfordringer på skolen, som den løser i samarbejde med skolens ledelse.

Forældreforeningen udpeger hvert år to repræsentanter til bestyrelsen for den enkelte skole. Forældreforeningerne fra alle skolerne udpeger hvert år et fast medlem og en suppleant, der repræsenterer dem i Det Øverste Råd.

Fakta om Europaskolerne

  • Europaskolesystemet består af to års førskoleundervisning (børnehavecyklus), fem års grundskoleundervisning (grundskolecyklus) og syv års ungdomsuddannelse (ungdomsuddannelsescyklus).
  • Undervisningen foregår på dansk i de danske sektioner i Bruxelles og Luxembourg. Der findes desuden danskundervisning på skolerne i München, Frankfurt, Karlsruhe (Tyskland), Varese (Italien) og Alicante (Spanien).
  • Der går cirka 350 danske børn på skolerne. På de 13 oprindelige skoler går der ca. 28.000 elever.
  • Herudover er der 24 akkrediterede Europaskoler, hvoraf en ligger i København. Denne ejes og administreres af Københavns Kommune. Undervisningen følger Europaskolernes læreplaner og den afsluttes med en Europæisk Studentereksamen (EB). Det er de enkelte medlemslande, der har ansvaret for denne type skoler, som dog er underlagt Europaskolernes akkreditering og tilsyn. Alle skolerne ligger i byer med et EU-agentur.
Sidst opdateret: 7. december 2023