Hop til indhold

Storbritannien har pr. 31. januar 2020 forladt EU. Inden da blev den udtrædelsesaftale, som den britiske regering har forhandlet med EU, godkendt. Ved udtrædelsen trådte en overgangsperiode dermed i kraft. Den gælder til udgangen af 2020, og betyder, at alle EU’s regler i perioden fortsat vil gælde for britiske borgere og virksomheder, og at forhold og rettigheder i øvrigt vil være uændrede i overgangsperioden.

Efter overgangsperiodens ophør finder udtrædelsesaftalens regler anvendelse på alle britiske statsborgere, der inden dette tidspunkt er lovligt bosiddende i en EU-medlemsstat, og som har opnået ret til ophold mv. efter EU-opholdsdirektivet (reglerne om fri bevægelighed for EU-borgere). Disse rettigheder, der overordnet svarer til de eksisterende rettigheder, bevares så længe betingelserne i udtrædelsesaftalen er opfyldt.

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ikke er omfattet af de særlige regler om ophold i udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien, vil efter overgangsperiodens udløb skulle betragtes på lige fod med andre tredjelandsstatsborgere. Dette gælder også på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Reglerne under Børne- og Undervisningsministeriets område indeholder som udgangspunkt ikke formelle betingelser om opholdstilladelse som forudsætning for optagelse eller tilskud til undervisning. Tredjelandsborgere, herunder britiske statsborgere, der fortsat opholder sig i Danmark efter udløbet af udtrædelsesaftalens overgangsperiode, vil derfor uagtet opholdsgrundlag på en lang række områder under Børne- og Undervisningsministeriet have de samme rettigheder som inden Storbritanniens udtræden af EU.

Tredjelandsstatsborgere er dog på Børne- og Undervisningsministeriet område ikke stillet som unionsborgere i spørgsmål om:

Dagtilbud

Forældre med lovligt opholdssted her i landet, herunder med lovlig opholdstilladelse, har ret til ydelser efter dagtilbudsloven § 2, stk. 2. Unionsborgere, der har benyttet deres ret til fri bevægelighed, har ret til ydelser, mens tredjelandsborgere som udgangspunkt ikke har.

Erhvervsuddannelser

På erhvervsuddannelserne er en række aktivitetsbestemte statslige tilskud til uddannelsesinstitutionerne afskåret for udenlandske elever, der ikke indgår i beregningen af tilskud til erhvervsuddannelser jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 15, stk. 5, nr. 1, og lov om erhvervsuddannelser § 19, stk. 2, nr. 1. Udbud af erhvervsuddannelser til udenlandske elever, der ikke indgår i beregningen af tilskud til uddannelsesinstitutionen, skal ske som indtægtsdækket virksomhed. Unionsborgere indgår i tilskudsberegningen, mens tredjelandsborgere som udgangspunkt ikke gør.

Efterskoler

Det er ifølge lov om efterskoler og frie fagskoler § 30, stk. 2, nr. 1, en betingelse for, at staten kan yde tilskud til elever på efterskoler, at eleven er dansk statsborger eller efter international overenskomst har ret til elevstøtte på lige fod med danske statsborgere eller ligestilles i støttemæssig henseende med danske statsborgere efter regler fastsat af børne- og undervisningsministeren. Unionsborgere indgår i tilskudsberegningen, mens tredjelandsborgere som udgangspunkt ikke gør. Såfremt en elev ikke længere vil udløse statsligt tilskud i efterskoleregi, vil eleven i stedet skulle finansiere efterskoleopholdet ved egenbetaling.

Modermålsundervisning

Kommunalbestyrelsen skal jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning tilbyde undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, undervisning i den pågældende stats officielle sprog. Det gælder også, når det følger af de særlige regler om ophold i udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien. Der eksisterer ikke en lignende rettighed for tredjelandsborgere.

Det bemærkes i den forbindelse, at kommunalbestyrelserne kan vælge at tilbyde modersmålsundervisning i yderligere omfang, og derfor under alle omstændigheder vil kunne fortsætte med at tilbyde modersmålsundervisning til de omfattede børn efter udtrædelsestidspunktet.

Kontaktmuligheder

Hvis du har spørgsmål om dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser og modersmålsundervisning kan du kontakte Børne- og Undervisningsministeriet på uvm@uvm.dk.

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesstøtteordninger og betaling for uddannelse kan du kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriet på ufm@ufm.dk.

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold under og ansøgning om ophold efter udtrædelsesaftalen, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på uim@uim.dk.

Hvis du har generelle spørgsmål om Brexit, kan du kontakte Udenrigsministeriet på brexitinfo@um.dk.

Spørgsmål og svar

Opdateret 21/06 2023 kl. 12:39

Der er i udtrædelsesaftalen fastsat særlige regler om opholdstilladelse i EU-lande for Britiske Statsborgere, der allerede er bosat i andre EU-lande. For nærmere information kontakt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Britiske statsborgere, der efter overgangsordningens ophør ikke fortsat vil have lovligt ophold, vil blive betragtet som tredjelandsborgere.

Der er som udgangspunkt ikke i lovgivningen fastsat udtrykkelige regler om krav til statsborgerskab eller opholdstilladelse på Børne- og Undervisningsministeriets område. Se dog information ovenfor om dagtilbud, erhvervsuddannelser, efterskoler og modersmålsundervisning.

Sidst opdateret: 25. april 2023