Hop til indhold

Storbritanniens udtrædelse af EU er udskudt til den 31. oktober 2019, så længe Storbritannien afholder valg til Europa-Parlamentet den 23. – 26. maj. Skulle Storbritannien mod forventning ikke gøre dette, vil udtrædelsen finde sted natten mellem 31. maj og 1. juni 2019.

Hvis Storbritannien inden for perioden godkender den udtrædelsesaftale, EU27 og den britiske regering har forhandlet, vil en ordnet Brexit finde sted den 1. i måneden.

Det er usikkert, om det lykkes at indgå en udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien. Den situation skaber usikkerhed for britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark. Det gælder også på uddannelses- og undervisningsområdet.

Den danske regering ønsker at undgå, at britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark, og deres familiemedlemmer fra den ene dag til den anden falder tilbage på de regler, der gælder for tredjelandsstatsborgere.

Det er vigtigt for regeringen, at de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark og har indrettet deres liv på baggrund af deres EU-rettigheder, så vidt muligt bevarer deres erhvervede rettigheder, uanset hvordan forhandlingerne falder ud. Den danske regering har derfor sikret en videreførelse af visse eksisterende rettigheder for britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark, og deres familiemedlemmer.

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget en lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale (www.retsinformation.dk).

Loven udstrækker eksisterende rettigheder for britiske statsborgere og deres familiemedlemmer i en overgangsperiode således, at de stilles som om, de fortsat er EU-borgere. Ellers vil de som følge af Storbritanniens udtræden af EU miste deres ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne, herunder ret til tidsubegrænset ophold, og dermed bliver betragtet som tredjelandsborgere. 

På Børne- og Undervisningsministeriets område er det således sikret, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer efter udtrædelsestidspunktet fortsat stilles som EU-/EØS-statsborgere ved anvendelsen af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsuddannelser, lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler.

Det betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer efter udtrædelsestidspunktet fortsat vil have krav på ligestilling med danske statsborgere i forhold til reglerne om beregningen af aktivitetsbestemte statstilskud m.v. til uddannelsesinstitutioner m.v., herunder skolepraktikydelser m.v., på de omhandlede uddannelsesinstitutioner og -områder.

Endvidere vil undervisningspligtige børn, der er britiske statsborgere, eller børn, der forsørges af britiske statsborgere, der er bosiddende i Danmark, have ret til modersmålsundervisning i henhold til Folkeskoleloven i samme omfang som børn fra medlemsstater i EU og fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Det bemærkes i den forbindelse, at kommunalbestyrelserne kan vælge at tilbyde modersmålsundervisning i yderligere omfang, og derfor under alle omstændigheder vil kunne fortsætte med at tilbyde modersmålsundervisning til de omfattede børn efter udtrædelsestidspunktet.

Hvis du har spørgsmål om grundskole, ungdomsuddannelser og modersmålsundervisning kan du kontakte Børne- og Undervisningsministeriet på uvm@uvm.dk.

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesstøtteordninger og betaling for uddannelse kan du kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriet på ufm@ufm.dk.

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold under udtrædelsesaftalen, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på uim@uim.dk.

Hvis du har generelle spørgsmål om Brexit, kan du kontakte Udenrigsministeriet på brexitinfo@um.dk.

Brexit på undervisningsområdet - i tilfælde af no deal-scenarie

Ja. Der er som udgangspunkt ikke i lovgivningen fastsat udtrykkelige regler om krav til statsborgerskab eller opholdstilladelse for, at der kan ske optagelse til uddannelse/undervisning på Undervisningsministeriets område.

Med overgangsordningen for britiske statsborgere i Danmark, er det sikret, at der heller ikke vil ske ændringer på de områder, hvor der i tilskudsreglerne er fastsat regler, der enten afskærer statstilskuddene til visse udenlandske elever eller stiller krav i forhold til andelen af udenlandske elever.

Overgangsordningen for britiske statsborgere, der bor i Danmark på udtrædelsestidspunktet, vil træde i kraft, hvis Storbritannien træder ud af EU uden en aftale og gælde, indtil den erstattes af en permanent lov.

Overgangsordningen er en lov, som midlertidigt viderefører visse eksisterende rettigheder for britiske statsborgere, der bor i Danmark på udtrædelsestidspunktet, og deres familiemedlemmer i tilfælde af, at Storbritannien træder ud af EU uden en aftale (et no deal-scenarie).

Overgangsordningen vil træde i kraft på tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse af EU og gælde, indtil den erstattes af en permanent ordning.

Ja. Med overgangsordningen vil børn af britiske statsborgere, der bor i Danmark på udtrædelsestidspunktet, fortsat blive ligestillet med borgere fra lande i EU og EØS og fortsat kunne indgå i beregningen af statstilskud til friskoler, private grundskoler, efterskoler og frie fagskoler.

Ja. Med overgangsordningen vil britiske statsborgere, der bor i Danmark på udtrædelsespunktet, og som hidtil efter EU-retten har haft krav på ligestilling med danske statsborgere, fortsat kunne indgå i beregningen af statstilskud til uddannelsesinstitutioner.

På samme måde vil disse britiske statsborgere fortsat have adgang til tilskud og ydelser på lige fod med danske statsborgere i forbindelse med deltagelse i erhvervsuddannelser efter gældende lovgivning.

Ja. Med overgangsordningen vil undervisningspligtige børn, der er britiske statsborgere, eller børn, der forsørges af britiske statsborgere, der er bosiddende i Danmark på udtrædelsestidspunktet, fortsat have ret til modersmålsundervisning i henhold til Folkeskoleloven i samme omfang som børn fra andre lande i EU eller EØS.

Sidst opdateret: 10. januar 2020