Tilmelding af en IGU-elev til AMU

En IGU-elev kan som alle andre personer tilmeldes AMU digitalt via efteruddannelse.dk. Det vil dog ved tilmeldingen ikke være muligt at angive, at der er tale om en IGU-elev. Derfor vil det heller ikke fremgå, at kurset er uden deltagerbetaling. Virksomheden skal derfor tilmelde IGU-eleven som ordinær AMU-kursist, og derefter gøre skolen opmærksom på, at der er tale om en IGU-elev. Bemærk, at da IGU-eleven vil være oprettet som ordinær kursist i efteruddannelse.dk, vil det være muligt at oprette en ansøgning om VEU-godtgørelse, selvom IGU-eleven ikke er berettiget til dette.

Virksomhederne kan også tilmelde IGU-eleverne manuelt ved at kontakte den enkelte AMU-udbyder.

Før opstart på AMU-kurset skal uddannelsesinstitutionen modtage en kopi af IGU-ansættelseskontrakten. Kontrakten skal fungere som bevis på, at der er tale om en IGU-elev, således at virksomheden eller udlændingen kan blive fritaget for deltagerbetaling.

AMU for højtuddannede i IGU

Normalt er det sådan, at personer med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling, hvis de ønsker at deltage i AMU, jf. § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 23. juni 2016.

I IGU-bekendtgørelsens § 17 står der imidlertid: ”Udlændinge, der som led i skoleundervisning under en integrationsgrunduddannelse deltager i: 1) ..., 2) Arbejdsmarkedsuddannelser, er fritaget fra at betale deltagerbetaling efter § § 8 og 8a i lov om åben uddannelse mv.” Denne regel betyder, at alle IGU-elever, også de højtuddannede, kan deltage i AMU uden at betale deltagerbetaling, altså også når der ellers ifølge lov om åben uddannelse skulle betales fuld deltagerbetaling, der svarer til summen af taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling.

Indrapportering af aktiviteten i EASY

Når en IGU-elev deltager i arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), så foregår det på almindelige vilkår, dog fritaget for deltagerbetaling. Deltagerbetalingen vil blive lagt oven i undervisningstaksten, så uddannelsesinstitutionen fortsat har samme indtægt ved en given aktivitet. Muligheden for tillæg til deltagerbetalingen på max 700 kr. pr. uge indgår ikke i denne ordning.

Bemærk at tilmeldingen på EfterUddannelse.dk vil stå som en ordinær tilmelding med alm. deltagerbetaling. Dvs. deltagerprisen vil ikke stå som gratis, og det vil være muligt at oprette en VEU-ansøgning, selvom IGU-eleven ikke er berettiget til VEU-godtgørelse.

AMU-udbyderen skal sørge for at indhente kopi af IGU-aftalen og sætte korrekt kursist-/betalingsstatus og tilskudsmærkekombination i EASY-A.

Tilskudsberettiget aktivitet, der indgår i en IGU, skal AMU-udbyderen opgøre og indberette med en af nedenstående tilskudsmærkekombinationer (TMK):

TMK
Beskrivelse
Bidrag opgøres i
IGAL Integrationsgrunduddannelse, ordinært tilskud Antal årselever
IGVI Integrationsgrunduddannelse, virksomhedsforlagt undervisning Antal årselever
IGFI IGU, særligt tilrettelagte forløb for tosprogede. Almindelig tilrettelæggelse Antal årselever
IGVFI IGU, særligt tilrettelagte forløb for tosprogede. Virksomhedsforlagt Antal årselever
IGPÅ Integrationsgrunduddannelse, administrationstillægstakst Antal deltagere
IGKØR Integrationsgrunduddannelse, køreteknisk anlæg Antal deltagere

Hvis man som AMU-udbyder har brug for hjælp til EASY-systemet, kontakt da EASY-supporten.

Sidst opdateret: 10. januar 2020