Hop til indhold

Reglerne for udbetaling af tilskud til FGU-institutioner er fastlagt i FGU-tilskudsinstruksen. Tilskudsinstruksen fastsætter endvidere regler for opgørelse og indberetning af aktivitet vedrørende kommuners og andre aktørers betaling for køb af uddannelsespladser i henhold til betalingsloven.

Det er staten, der udbetaler alle tilskud til FGU-institutionerne. Kommunerne vil en gang årligt blive opkrævet 65 procent. af udgiften pr. elev. Hvis kommune X og kommune Y hver sender en elev på den samme FGU-institution, vil kommune X og kommune Y blive opkrævet samme beløb.

Tilskudsinstruks FGU

Instruks for tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse.

FGU-instruks 2023 (pdf)

Indberetningsfrister

Kvartal Indberetningsperiode Indberetningsfrist Frist for ledelses- og revisorerklæring
1 16. december - 15. marts 16. marts 15. april i finansåret
2 16. marts - 15. juni 16. juni 15. juli i finansåret
3 16. juni - 15. september 16. september 15. oktober i finansåret
4 16. september - 15. december 16. december 15. januar i finansåret + 1

 

Kontering af institutionernes regnskab

Du kan læse mere om kontering af institutionernes regnskab på BUVM.

Ledelses- og revisorerklæringer 

EGU - Bonus

Den 1. august 2019 trådte egu-bonusordningen under FGU i kraft. Bonusordningen medfører udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i virksomhedspraktik i uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse.

Opgørelse af aktivitet - Kommunalt bidrag FGU

I henhold til § 42 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er der en kommunal bidragspligt til staten vedrørende Forberedende Grunduddannelse.

Oplysningerne skal indberettes via ministeriets indberetningsportal. 

Bidragsopkrævningen gennemføres ved modregning i udbetalingerne i juli måned til kommunerne fra skattestyrelsen af indkomstskat, statstilskud mv.

Til brug for indbetaling af kommunale bidrag skal Skattestyrelsen, Betalingscentret indbetale beløbene til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank.

De kommunale bidrag indbetales på reg.nr. 0216 kontonr. 4069059473 med henvisning til ”delreg. 434 (Bidrag til drift) og delreg. 170 (Bidrag til forsørgelse), FGU institutioner/kommunale bidrag.

Tilskudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v. (retsinformation.dk)

Tilskud

Opdateret 18/03 2020 kl. 09:52

FGU institutionerne skal administrere indberetninger både på produktionsskoleaktivitet og kommunalt bidrag efter de gamle regler, indtil den sidste produktionsskoleelev er afsluttet.

Dette betyder, at FGU-institutionerne efter hvert kvartal skal indberette aktivitetsindberetninger for de elever, der fortsætter på produktionsskoleforløb efter de gamle regler.

FGU-institutionerne indberetter derfor produktionsskoleaktiviteten ved at logge ind med produktionsskolernes institutionsnumre, brugernavne og adgangskoder på indberetningsportalen.

Det vil være optimalt, at de tidligere produktionsskoler bibeholder deres nuværende administrative systemer, indtil de tilskudsudløsende indberetninger og kommunale bidragsindberetninger for den sidste produktionsskoleelev er afsluttet.

Opdateret 18/03 2020 kl. 09:52

Nej. Elevens fravær trækkes ikke i forbindelse med opgørelse af årselevberegningen. 

Elevens fravær har alene betydning for opgørelsen af skoleydelse. Det vil sige  den ydelse, som skolen betaler til eleven pr. uge. Det påvirker ikke skolens tilskud, men kun størrelsen på refusionen af skoleydelsen fra ministeriet.

Opdateret 18/03 2020 kl. 09:53

Elevens bidrag til opgørelse af årselever beregnes som antallet af elever på tælledagen jf. den skolekalender, som skolen lægger ind i deres studieadministrative system. Der tælles jf. institutionsbekendtgørelsen i perioder på 5 dage, som er en uge. En årselev er en elev i 40 uger. Hvis der eksempelvis er 10 elever på tælledagen, som opfylder betingelserne (det vil sige er optaget på uddannelsen) og ikke har ulovligt fravær mv., så giver det:

10 elever / 40 uger = 0,25 årselever/bidrag. 

FGU-elever vil typisk have mere end 40 uger på et skoleår, og en elev kan derfor udløse mere end 1 årselev på et år.

 

Sidst opdateret: 20. februar 2024