Hop til indhold

På de årlige finanslove indbudgetteres en række initiativer, som har betydning for taxametrene til uddannelserne. Det kan eksempelvis være tilførsel af midler til nye politiske initiativer, omlægninger af tilskudsstrukturen, effektiviseringer og generelle besparelser.

Derudover pris- og lønreguleres taxametrene altid med udgangspunkt i forventningen til pris- og lønudviklingen.

Orienteringsbreve om finanslovforslaget for 2021

Ministeriet udsender hvert år orienteringsbreve til uddannelsesinstitutionerne om finanslovforslaget og ændringsforslag til finanslovforslaget.

Almene voksenuddannelser (pdf)

Almengymnasiale uddannelser (pdf)

Erhvervsgymnasiale uddannelser (pdf)

Erhvervsrettet ungdomsuddannelse (pdf)

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (pdf)

Gymnasiale suppleringskurser (pdf)

Forberedende grunduddannelse (pdf)

TAMU (pdf)

Tidligere orienteringsbreve

Dispositionsbegrænsninger i 2019

Effektivisering af statslige indkøb fase 13

13. fase af det statslige indkøbsprogram er igangsat pr. 1. januar 2019 og medfører en effektivisering på institutionerne på i alt 15,8 mio. kr. i 2019. Tilskudsreduktionen som følge af indkøbseffektiviseringen gennemføres i forbindelse med tilskudsudbetalingerne primo november 2019. Departement og styrelser under Børne- og Undervisningsministeriet er også omfattet af effektiviseringerne som følge af indkøbsprogrammet.

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsning i 2019 sfa. statens indkøbsprogram fase 13 (pdf)

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. statens indkøbsprogram fase 13 (xlsx)

Cirkulære om dispositionsbegrænsning mv. for 2019 (retsinformation.dk)

Tidligere dispositionsbegrænsninger

2018

Indkøbseffektivisering fase 12 og finansieringsomlægning af Barselsfond

Den 12. fase af det statslige indkøbsprogram er igangsat pr. 1. januar 2018 og medfører en effektivisering for skolerne på i alt 15,3 mio. kr. i 2018.

Samtidig foretages i 2018 en nedjustering på 2,9 mio. kr. af de ca. 115 mio. kr. årligt, som skolerne fik tilbageført i 2017 og frem som følge af finansieringsomlægningen af Barselsfonden.

Bevillingerne til Undervisningsministeriet med styrelser mv. er ligeledes omfattet af effektiviseringerne sfa. indkøbsprogrammet og nedjusteringen af Barselsfonden.

Begge tilskudsreduktioner gennemføres i tilskudsudbetalingerne til skolerne ultimo januar 2019’

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. indkøbseffektivisering fase 12 (xls)

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. finansieringsomlægning af Barselsfonden (xls)

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsninger i 2018 (pdf)

2017

Effektivisering af statslige indkøb fase 11

I Aftale om finansloven for 2017 mellem regeringen, DF, LA og K indgår igangsættelse af statens indkøbsprogram fase 11. Den 11. fase af det statslige indkøbsprogram medfører en effektivisering for skolerne på i alt 18,9 mio. kr. i 2017.

Bevillingerne til Undervisningsministeriet med styrelser mv. er ligeledes omfattet af effektiviseringerne sfa. indkøbsprogrammet.

Tilskudsreduktionen som følge af indkøbseffektiviseringen gennemføres i tilskudsudbetalingerne til skolerne ultimo november 2017.

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. indkøbseffektivisering fase 11 (xls)

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsningen (pdf)

Cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2017 sfa. indkøbseffektivisering fase 11

Tilbageførsel af midler: Finansieringsomlægning af Barselsfonden

Finansministeriet har besluttet, at Barselsfonden skal omlægges fra en bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning i 2017. Som følge af omlægningen vil institutionerne i 2017 få tilbageført midler svarende til de takstreduktioner, som hidtil er foretaget til finansiering af Barselsfonden. På finanslovforslaget for 2018 er de hidtidige takstreduktioner til finansiering af Barselsfonden tilbageført for 2018 og frem. 

Der tilbageføres i alt 114,9 mio. kr. til de selvejende uddannelsesinstitutioner på UVM’s område i 2017 sfa. finansieringsomlægningen. Tilbageførslen gennemføres som en særskilt udbetaling til skolerne medio december 2017.

Tilbageførsel af midler på institutionsniveau sfs. finansieringsomlægning af Barselfonden (xls)

Notat om konkret udmøntning af midler (pdf)

Aktstykke 123 om genopretning af personalegrupper omfattet af Barselsfonden (ft.dk)

2016 
 

Nyt skøn for pris- og lønudviklingen

Skønnet for pris- og lønudviklingen for 2016 er revideret siden pris- og lønopregningen af finansloven for 2016. Det reviderede skøn betyder, at skolernes tilskud i 2016 skal reguleres med i alt 84 mio. kr. Justeringen er udtryk for, at skolernes udgifter er lavere end forudsat, da finansloven for 2016 blev udarbejdet. De tilskud som skolerne modtager i 2016, vil således stadig dække den forventede udvikling i lønninger og priser i 2016.

Samtidig er fase 10 af det statslige indkøbsprogram igangsat. Den tiende fase af det statslige indkøbsprogram omhandler datakommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser, og medfører en effektivisering for skolerne på i alt 27,7 mio. kr. i 2016.

Bevillingerne til Undervisningsministeriet med styrelser mv. er ligeledes omfattet af det reviderede skøn for pris- og lønudviklingen og effektiviseringerne sfa. indkøbsprogrammet.

Tilskudsreduktionen som følge af både PL-justeringen og indkøbseffektiviseringen gennemføres i tilskudsudbetalingerne til skolerne ultimo november 2016.

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. PL-nedjustering (xls)

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. indkøbseffektivisering fase 10 (xls)

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsningerne (pdf)

Cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2016 sfa. PL-nedjustering (retsinformation.dk)

Cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2016 sfa. indkøbseffektivisering fase 10 (retsinformation.dk)

2015

Markant nedjustering af pris- og lønforudsætningerne

Pris- og lønforudsætningerne for 2015 er nedjusteret markant siden pris- og lønopregningen af finansloven for 2015. Samtidig er statens indkøbsprogram fase 9 igangsat. På den baggrund er der udmeldt to dispositionsbegrænsninger for 2015.

Dispositionsbegrænsningen skyldes, at pris- og lønforudsætningerne for 2015 er nedjusteret markant siden pris- og lønopregningen af finansloven for 2015, som blandt andet baserer sig på OK15 resultatet for det offentlige område. De tilskud, som uddannelsesinstitutionerne modtager i 2015, vil således fortsat dække den forventede udvikling i lønninger og priser i 2015.

Det andet dispositionsbegrænsende cirkulære fra februar 2015 følger af statens indkøbseffektivisering fase 9, som omhandler indkøbsaftaler om bl.a. hotelophold i Danmark og forbrugsstoffer og datatilbehør.

Cirkulæret medfører, at taxametertilskud i 2015 til uddannelsesinstitutioner på ministeriets område skal nedjusteres med 10,7 mio. 

Ligeledes nedjusteres bevillingerne i 2015 til Undervisningsministeriet med styrelser mv. som følge af de to dispositionsbegrænsninger.

Tilskudsreduktionen som følge af dispositionsbegrænsningerne gennemføres i tilskudsudbetalingerne til uddannelsesinstitutionerne ultimo november 2015.

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. PL-nedjustering (xls)

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. indkøbseffektivisering fase 9 (xlsl)

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsningerne (pdf)

Cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2015 sfa. PL-nedjustering (retsinformation.dk)

Cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2015 sfa. indkøbseffektivisering fase 9 (retsinformation.dk)

2014

Justering vedrørende effektivisering af statslige indkøb

I aftale om finansloven for 2014 er fastsat ottende fase af statens indkøbsprogram. I forlængelse heraf har Finansministeriet udstedt et dispositionsbegrænsende cirkulære vedrørende 2014.

Dispositionsbegrænsningen udgør ca. 0,1 pct. af bevillingen til taxametertilskud for de omfattede selvejende uddannelsesinstitutioner.

For Undervisningsministeriets driftsramme udgør begrænsningen 16 mio. kr. Heraf vedrører 14,2 mio. kr. de selvejende uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. 

For uddannelsesinstitutionerne udmøntes dispositionsbegrænsningen i næstkommende tilskudsudbetaling.

De konkrete beløb pr. institution er opgjort, og kan findes her: 

Fordeling af dispositionsbegrænsning (xls)

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsningen (pdf)

Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2014 (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 31. august 2020