Hop til indhold

På de årlige finanslove indbudgetteres en række initiativer, som har betydning for taxametrene til uddannelserne. Det kan eksempelvis være tilførsel af midler til nye politiske initiativer, omlægninger af tilskudsstrukturen, effektiviseringer og generelle besparelser.

Derudover pris- og lønreguleres taxametrene altid med udgangspunkt i forventningen til pris- og lønudviklingen.

Orienteringsbreve om finansloven for 2024

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige har den 27. november 2023 indgået aftale om finansloven for 2024. I den forbindelse har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet orienteringsbrev om betydningen af dette. 

Almene voksenuddannelser (pdf)

Almengymnasiale uddannelser (pdf)

Erhvervsgymnasiale uddannelser (pdf)

Erhvervsrettet ungdomsuddannelse (pdf)

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (pdf)

Gymnasiale suppleringskurser (pdf)

Forberedende grunduddannelse (pdf)

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (pdf)

Tidligere orienteringsbreve

Fra en enkelt tilsluttet platform, der også kan integreres med andre kundeorienterede platforme, til et enkelt overblik over kunden i et big data-marketinglager, til at slippe for meget af den kompleksitet, der har holdt marketingafdelingerne tilbage – med den nyeste version af Sitecore er det muligt at opnå en fantastisk kundeoplevelse. Se, hvordan den nyeste version af Sitecore giver marketingafdelingen fyldestgørende data, integrerede værktøjer og automatiske funktioner, der engagerer kunderne i løbet af en iterativ livscyklus – det teknologiske grundlag, der er helt afgørende for at skabe kunder for livet.

Du kan få flere oplysninger ved at gå til Sitecores dokumentationssite

Dispositionsbegrænsninger 2023

2023

Effektivisering af statslige indkøb fase 17

17. fase af statslige indkøb er igangsat per 1. januar 2023 og medfører en effektivisering på institutioner på i alt 3,9 mio. kr. i 2023. Tilskudsreduktionen som følge af indkøbseffektiviseringen gennemføres på grundtilskuddet i forbindelse med næstkommende tilskudsudbetaling. Departementet og styrelserne under Børne- og Undervisningsministeriet er også omfattet af effektiviseringerne som følge af indkøbsprogrammet.

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsning i 2023 sfa. statens indkøbsprogram fase 17 (pdf)

Dispositionsbegrænsning 2023 Statens Indkøbsprogram fase 17 (xlsx)

Dispositionsbegrænsninger i 2022

2022

Effektivisering af statslige indkøb fase 16

16. fase af det statslige indkøbsprogram er igangsat per 1. januar 2022 og medfører en effektivisering på institutioner på i alt 19,4 millioner kroner i 2022. Tilskudsreduktionen som følge af indkøbseffektiviseringen gennemføres på grundtilskuddet i forbindelse med næstkommende tilskudsudbetaling. Departement og styrelser under Børne- og Undervisningsministeriet er også omfattet af effektiviseringerne som følge af indkøbsprogrammet.

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsning i 2022 sfa. statens indkøbsprogram fase 16 (pdf)

Dispositionsbegrænsning 2022 Statens Indkøbsprogram fase 16 (xlsx)

Konsulentbesparelser på Finansministeriets brugerfinansierede område

Som konsekvens af konsulentbesparelser aftalt mellem daværende S-regering, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige som led i aftale om politiet og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020, er de brugerfinansierede ydelser leveret af Statens Administration, Statens IT og Økonomistyrelsen blevet billigere. Besparelsen udmøntes via en dispositionsbegrænsning i 2022, der udmøntes på grundtilskuddene og udgør 0,3 mio. kr. for institutionerne samlet set, og udmøntes i forbindelse med næstkommende tilskudsudbetaling. Departement og styrelser under Børne- og Undervisningsministeriet er også omfattet af dispositionsbegrænsningerne sfa. konsulentbesparelserne.

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsning sfa. konsulentbesparelser 2022 (pdf)

Dispositionsbegrænsning 2022 Konsulentbesparelser på Finansministeriets brugerfinansierede område (xlsx)

Ændret betalingsform for Digital Post-forsendelser

Med virkning for finansåret 2022 gennemføres en begrænsning af ministeriernes dispositionsadgang over de på finansloven opførte bevillinger. Dispositionsbegrænsningen vedrører rammekorrektioner som følge af ændret betalingsform for Digital Post-forsendelser ifm. Næste generation Digital Post. Dispositionsbegrænsning på 1,2 mio. kr. for institutionerne samlet set. Departement og styrelser under Børne- og Undervisningsministeriet er også omfattet af dispositionsbegrænsningerne sfa. den ændrede betalingsform. 

Effektiviseringen i 2022 udmøntes på grundtilskuddet i forbindelse med næstkommende tilskudsudbetaling.

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsning 2022 sfa ændret betalingsform for Digital post (pdf)

Dispositionsbegrænsning 2022 sfa. ændret betalingsform for Digital Post (xlsx)

Dispositionsbegrænsninger i 2021

2021

Effektivisering af statslige indkøb fase 15

15. fase af det statslige indkøbsprogram er igangsat per 1. januar 2021 og medfører en effektivisering på de selvejende institutioner på i alt 4,6 millioner kroner i 2021. Tilskudsreduktionen som følge af indkøbseffektiviseringen gennemføres i forbindelse med næstkommende tilskudsudbetaling. Departement og styrelser under Børne- og Undervisningsministeriet er også omfattet af effektiviseringerne som følge af indkøbsprogrammet.

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsning i 2021 sfa. statens indkøbsprogram fase 15 (pdf)

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. statens indkøbsprogram fase 15 (xlsx)

Konsulentbesparelser og prisfald på ydelser

Besparelser på statens konsulentforbrug er trådt i kraft i 2021. Konsulentbesparelsen er udmøntet som en prisbesparelse på Statens Administrations, Statens It’s og Økonomistyrelsens ydelser. Dispositionsbegrænsningen udgør for de selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område i alt 1,9 mio. kr. i 2021. Departement og styrelser under Børne- og Undervisningsministeriet er også omfattet af effektiviseringerne som følge af indkøbsprogrammet.

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsning i 2021 sfa. konsulentbesparelser (pdf)

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. konsulentbesparelser på FM’s brugerfinansierede område og prisfald i ydelserne (xlsx)

 

Dispositionsbegrænsninger i 2020

Effektivisering af statslige indkøb fase 14

14. fase af det statslige indkøbsprogram er igangsat per 1. januar 2020 og medfører en effektivisering på institutionerne på i alt 11,5 millioner kroner i 2020. Tilskudsreduktionen som følge af indkøbseffektiviseringen gennemføres i forbindelse med næstkommende tilskudsudbetaling. Departement og styrelser under Børne- og Undervisningsministeriet er også omfattet af effektiviseringerne som følge af indkøbsprogrammet. 

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsning i 2020 sfa. statens indkøbsprogram fase 14 (pdf)

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. statens indkøbsprogram fase 14 (xlsx)

Tidligere dispositionsbegrænsninger

2019

Effektivisering af statslige indkøb fase 13

13. fase af det statslige indkøbsprogram er igangsat per 1. januar 2019 og medfører en effektivisering på institutionerne på i alt 15,8 millioner kroner i 2019. Tilskudsreduktionen som følge af indkøbseffektiviseringen gennemføres i forbindelse med tilskudsudbetalingerne primo november 2019. Departement og styrelser under Børne- og Undervisningsministeriet er også omfattet af effektiviseringerne som følge af indkøbsprogrammet.

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsning i 2019 sfa. statens indkøbsprogram fase 13 (pdf)

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. statens indkøbsprogram fase 13 (xlsx)

Cirkulære om dispositionsbegrænsning mv. for 2019 (retsinformation.dk)

2018

Indkøbseffektivisering fase 12 og finansieringsomlægning af Barselsfond

Den 12. fase af det statslige indkøbsprogram er igangsat per 1. januar 2018 og medfører en effektivisering for skolerne på i alt 15,3 millioner kroner i 2018.

Samtidig foretages i 2018 en nedjustering på 2,9 millioner kroner af de cirka 115 millioner kroner årligt, som skolerne fik tilbageført i 2017 og frem som følge af finansieringsomlægningen af Barselsfonden.

Bevillingerne til Undervisningsministeriet med styrelser mv. er ligeledes omfattet af effektiviseringerne sfa. indkøbsprogrammet og nedjusteringen af Barselsfonden.

Begge tilskudsreduktioner gennemføres i tilskudsudbetalingerne til skolerne ultimo januar 2019.

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. indkøbseffektivisering fase 12 (xlsx)

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. finansieringsomlægning af Barselsfonden (xlsx)

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsninger i 2018 (pdf)

2017

Effektivisering af statslige indkøb fase 11

I Aftale om finansloven for 2017 mellem regeringen, DF, LA og K indgår igangsættelse af statens indkøbsprogram fase 11. Den 11. fase af det statslige indkøbsprogram medfører en effektivisering for skolerne på i alt 18,9 millioner kroner i 2017.

Bevillingerne til Undervisningsministeriet med styrelser mv. er ligeledes omfattet af effektiviseringerne sfa. indkøbsprogrammet.

Tilskudsreduktionen som følge af indkøbseffektiviseringen gennemføres i tilskudsudbetalingerne til skolerne ultimo november 2017.

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. indkøbseffektivisering fase 11 (xlsx)

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsningen (pdf)

Cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2017 sfa. indkøbseffektivisering fase 11

Tilbageførsel af midler: Finansieringsomlægning af Barselsfonden

Finansministeriet har besluttet, at Barselsfonden skal omlægges fra en bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning i 2017. Som følge af omlægningen vil institutionerne i 2017 få tilbageført midler svarende til de takstreduktioner, som hidtil er foretaget til finansiering af Barselsfonden. På finanslovforslaget for 2018 er de hidtidige takstreduktioner til finansiering af Barselsfonden tilbageført for 2018 og frem. 

Der tilbageføres i alt 114,9 millioner kroner til de selvejende uddannelsesinstitutioner på ministeriets område i 2017 sfa. finansieringsomlægningen. Tilbageførslen gennemføres som en særskilt udbetaling til skolerne medio december 2017.

Tilbageførsel af midler på institutionsniveau sfs. finansieringsomlægning af Barselfonden (xlsx)

Notat om konkret udmøntning af midler (pdf)

Aktstykke 123 om genopretning af personalegrupper omfattet af Barselsfonden (ft.dk)

2016 
 

Nyt skøn for pris- og lønudviklingen

Skønnet for pris- og lønudviklingen for 2016 er revideret siden pris- og lønopregningen af finansloven for 2016. Det reviderede skøn betyder, at skolernes tilskud i 2016 skal reguleres med i alt 84 millioner kroner. Justeringen er udtryk for, at skolernes udgifter er lavere end forudsat, da finansloven for 2016 blev udarbejdet. De tilskud som skolerne modtager i 2016, vil således stadig dække den forventede udvikling i lønninger og priser i 2016.

Samtidig er fase 10 af det statslige indkøbsprogram igangsat. Den tiende fase af det statslige indkøbsprogram omhandler datakommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser, og medfører en effektivisering for skolerne på i alt 27,7 millioner kroner i 2016.

Bevillingerne til Undervisningsministeriet med styrelser mv. er ligeledes omfattet af det reviderede skøn for pris- og lønudviklingen og effektiviseringerne sfa. indkøbsprogrammet.

Tilskudsreduktionen som følge af både PL-justeringen og indkøbseffektiviseringen gennemføres i tilskudsudbetalingerne til skolerne ultimo november 2016.

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. PL-nedjustering (xlsx)

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. indkøbseffektivisering fase 10 (xlsx)

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsningerne (pdf)

Cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2016 sfa. PL-nedjustering (retsinformation.dk)

Cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2016 sfa. indkøbseffektivisering fase 10 (retsinformation.dk)

2015

Markant nedjustering af pris- og lønforudsætningerne

Pris- og lønforudsætningerne for 2015 er nedjusteret markant siden pris- og lønopregningen af finansloven for 2015. Samtidig er statens indkøbsprogram fase 9 igangsat. På den baggrund er der udmeldt to dispositionsbegrænsninger for 2015.

Dispositionsbegrænsningen skyldes, at pris- og lønforudsætningerne for 2015 er nedjusteret markant siden pris- og lønopregningen af finansloven for 2015, som blandt andet baserer sig på OK15 resultatet for det offentlige område. De tilskud, som uddannelsesinstitutionerne modtager i 2015, vil således fortsat dække den forventede udvikling i lønninger og priser i 2015.

Det andet dispositionsbegrænsende cirkulære fra februar 2015 følger af statens indkøbseffektivisering fase 9, som omhandler indkøbsaftaler om blandt andet hotelophold i Danmark og forbrugsstoffer og datatilbehør.

Cirkulæret medfører, at taxametertilskud i 2015 til uddannelsesinstitutioner på ministeriets område skal nedjusteres med 10,7 millioner. 

Ligeledes nedjusteres bevillingerne i 2015 til Undervisningsministeriet med styrelser mv. som følge af de to dispositionsbegrænsninger.

Tilskudsreduktionen som følge af dispositionsbegrænsningerne gennemføres i tilskudsudbetalingerne til uddannelsesinstitutionerne ultimo november 2015.

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. PL-nedjustering (xlsx)

Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. indkøbseffektivisering fase 9 (xlsx)

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsningerne (pdf)

Cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2015 sfa. PL-nedjustering (retsinformation.dk)

Cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2015 sfa. indkøbseffektivisering fase 9 (retsinformation.dk)

2014

Justering vedrørende effektivisering af statslige indkøb

I aftale om finansloven for 2014 er fastsat ottende fase af statens indkøbsprogram. I forlængelse heraf har Finansministeriet udstedt et dispositionsbegrænsende cirkulære vedrørende 2014.

Dispositionsbegrænsningen udgør cirka 0,1 procent af bevillingen til taxametertilskud for de omfattede selvejende uddannelsesinstitutioner.

For Undervisningsministeriets driftsramme udgør begrænsningen 16 millioner kroner. Heraf vedrører 14,2 millioner kroner de selvejende uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. 

For uddannelsesinstitutionerne udmøntes dispositionsbegrænsningen i næstkommende tilskudsudbetaling.

De konkrete beløb per institution er opgjort og kan findes her: 

Fordeling af dispositionsbegrænsning (xlsx)

Notat om konkret udmøntning af dispositionsbegrænsningen (pdf)

Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2014 (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 19. december 2023