Er skaden sket i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold, vil eleven være direkte omfattet af institutionens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring.

Hvem er omfattet?

Lov om arbejdsskadesikring gælder for følgende elever og uddannelsessøgende, der opholder sig på et uddannelsessted eller på en arbejdsplads som led i et uddannelses- eller praktikforløb m.v.:

Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) under ophold på en uddannelsesinstitution, når deltageren ikke har en arbejdsgiver og skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold, jf. § 30 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Elever på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf), hvis skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold, jf. § 66 i lov om de gymnasiale uddannelser.

Elever efter lov om erhvervsuddannelser, der modtager løn under skoleophold, der er omfattet af en uddannelsesaftale, jf. § 66, stk. 1 i lov om erhvervsuddannelser

Elever i erhvervsuddannelser under skolepraktik eller skoleophold, som ikke er omfattet af en uddannelsesaftale, hvis skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold, jf. § 66, stk. 2 i lov om erhvervsuddannelser

Elever under skoleophold efter lov om erhvervsgrunduddannelse (egu), hvis skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold, jf. § 9 i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Elever i Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), hvis skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold, jf. § 27 i lov om Kombineret Ungdomsuddannelse.

Elever i Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvis skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold, jf. § 46 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. 

Anmeldelse af elevs arbejds- og ansvarsskader

Institutioner skal anmelde arbejdsskader samt ansvarsskader (tingskader) via ministeriets indberetningssystem InsuBiz. Ved anmeldelse af elevskader henvises til afsnit E: ”Arbejdsskadesikring” i vejledningen om statens selvforsikring. Om de særlige erstatningsordninger for uddannelsessøgende henvises til afsnit E.4.

InsuBiz

Vejledning

Vejledningen om statens selvforsikring beskriver hvilke forsikringsbegivenheder, der er omfattet og, hvorledes institutionerne skal forholde sig, når der indtræder en forsikringsbegivenhed.

Vejledning om statens selvforsikring (pdf)

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om Statens selvforsikring

Sidst opdateret: 10. maj 2019