Hop til indhold

De statsautoriserede eller registrerede revisorer udfører en væsentlig del af tilsynet med uddannelsesinstitutionernes økonomi og regeloverholdelse.

Revisorerne kontrollerer institutionernes indberetninger til brug for tilskudsudbetalinger og reviderer institutionernes økonomiske dispositioner og forvaltning i bred forstand.

Revisionen foretages dels som revision i årets løb, dels som særskilt revision af institutionernes årsrapporter. Revisionen omfatter finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Revisionen foretages efter god offentlig revisionsskik i henhold til regler fastsat i ministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol.

Den udførte revision og resultaterne heraf afrapporteres i en revisionsprotokol.

Opdateret 25/11 2020 kl. 14:21

Finansiel revision

Formålet med den finansielle revision er at efterprøve, om regnskabet er rigtigt, det vil sige, om årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat for skolernes regnskabsaflæggelse, og ikke indeholder væsentlige fejl og mangler.

Juridisk-kritisk revision

Formålet med den juridisk-kritiske revision er at efterprøve, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Forvaltningsrevision

Formålet med forvaltningsrevisionen er at efterprøve, at de offentlige tilskudsmidler forvaltes på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at der således tages skyldige økonomiske hensyn.

Forvaltningsrevisionen vil kunne omfatte alle aspekter af skyldige økonomiske hensyn, det vil sige økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, ligesom revisionen vil kunne omfatte skolernes målfastsættelse og målopfyldelse.

Yderligere information om offentlig revisionsskik

God offentlig revisionsskik - normen for offentlig revision (rigsrevisionen.dk)

Opdateret 13/01 2022 kl. 11:11

Revisornetværket er et dialogforum mellem de statsautoriserede og de registrerede revisorer, Rigsrevisionen og ministeriet.

Netværket mødes 1-2 gange årligt.

Der drøftes forhold af relevans for revisorernes arbejde i bred forstand, eftersom revisorerne i vid udstrækning efterser, hvordan institutionerne overholder gældende love og regler.

Der behandles principielle og generelle spørgsmål, men ikke enkeltsager.

Læs referat fra møde i revisornetværket, 10. november 2021 (pdf)

Læs punkt 3 - Orientering om ændringer i systembekendtgørelsen (pdf)

Læs punkt 7 - Fokusområder i forhold til revisors gennemgang af formålsregnskabet for 2021 (pdf) 

Læs referat fra møde i revisornetværket, 1. juni 2021 (pdf)

Bilag til punkt 2 i referat af. 1. juni 2021, Erfaringer med XBRL-indberetning af årsrapport (pdf)

Bilag til punkt 3 i referat af. 1. juni 2021, Digitalisering af tilskudsindberetning (pdf)

Bilag til punkt 5 i referat af. 1. juni 2021, Opdatering af SOR 6 og 7, herunder stikprøver ved juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (RR) (pdf)

Læs referat fra møde i revisornetværket, 15. september 2020 (pdf)

Bilag til punkt 1 i referat af. 15. september 2020, BUVM’s XBRL-Taksonomier for årsrapporter, 2020 (pdf)

Bilag til punkt 1 i referat af. 15. september 2020, Øget automatisering af regnskabsindberetningen, 15.september 2020 (pdf) 

Læs referat fra møde i revisornetværket, 27. maj 2019 (pdf)

Læs referat fra møde i revisornetværket, 18. maj 2018 (pdf)

Læs referat fra møde i revisornetværket, 10. november 2017 (pdf)

Læs referat fra møde i revisornetværket, 2. maj 2017 (pdf)

Læs referat fra møde i revisornetværket, 14. juni 2016 (pdf)

Læs referat fra møde i revisornetværket, 27. oktober 2015 (pdf)

Læs referat fra møde i revisornetværket, 19. november 2014 (pdf)

Regler for revision

Forhold, der er særlige for revisionen på regulerede uddannelsesinstitutioner, er udmøntet i følgende bekendtgørelser:

Erhvervsskoler, Almene gymnasier, hf-kurser og VUC: BEK nr. 956 af 06/07/2017

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen): BEK nr. 1468 af 12/12/2017

Sidst opdateret: 27. juni 2023