Hop til indhold

Værdigrundlaget skal indskrives i skolens vedtægter, og da ministeriet skal godkende vedtægterne, forelægges de enkelte skolers værdigrundlag for ministeriet. Da flere skolers forslag til værdigrundlag har vist sig ikke at opfylde de krav, der stilles til udformningen af et værdigrundlag, har ministeriet besluttet at udgive en nærmere information om udformning af værdigrundlag på frie kostskoler.

Loven

Det fremgår af lov om frie kostskoler, at skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag (§ 1, stk. 1 i lov om frie kostskoler).

Skolen formulerer sit værdigrundlag, som skal indskrives i skolens vedtægter. Skolen skal oplyse sit værdigrundlag til enhver, som beder om det, og offentliggøre værdigrundlaget på sin hjemmeside på internettet. Efterskoler og frie fagskoler skal orientere forældre til undervisningspligtige elever om skolens værdigrundlag ved tilmelding til skolen. (§ 17, stk. 1 i lov om frie kostskoler).

Lovbemærkningerne

Dette uddybes i lovforslagets almindelige bemærkninger (lovforslag nr. L 160 af 16. december 1999), hvor der står:

”Som noget nyt indføres begrebet værdigrundlag… I lovforslaget er højskoleudvalgets forslag indarbejdet, fordi det er med til at tydeliggøre, at de frie kostskoler er idébårne skoler, hvor hver skole formulerer sit eget værdigrundlag. I forbindelse med skolens afklaring af sit værdigrundlag vil det være nødvendigt for skolen at formulere sig, så kommende elever er i stand til at vurdere, om de ønsker at deltage på skolens betingelser. 

Værdigrundlaget er det fundament som skolens formål, praksis og selvevaluering hviler på.

Skoler, som ved lovens ikrafttrædelse ikke har formuleret værdigrundlaget i vedtægterne, indføjer det ved første vedtægtsjustering.”

Udformning af værdigrundlag

I det følgende gennemgås kravenes betydning i forhold til udformning af skolernes værdigrundlag.

Gennemgangen er opbygget i fire afsnit:

 • Praksis, formål og værdier.
 • Øvrige forhold vedr. udformning af værdigrundlaget.
 • Offentliggørelse af skolens værdigrundlag.
 • Værdigrundlag og vedtægtsændringer.

Praksis, formål og værdier

Ministeriet skal godkende skolernes vedtægter, som skal indeholde skolens værdigrundlag. Ministeriet skal ikke godkende, hvilke værdier skolen har valgt, men alene påse, at skolen har formuleret sig, så der er tale om værdier.

Ved en vurdering af skolernes formulering af værdigrundlaget tager ministeriet udgangspunkt i, at der i bemærkningerne til lovforslaget skelnes mellem en skoles værdigrundlag, formål og praksis. Skolens værdigrundlag er således ikke det samme som en beskrivelse af dens formål eller praksis.

Forskellen mellem praksis, formål og værdigrundlag kan beskrives således (boksene indeholder en række eksempler på formuleringer fra forskellige skolers forslag til værdigrundlag):

Praksis: 

 • En beskrivelse af, hvordan skolen tilrettelægger sin hverdag, er normalt en angivelse af skolens praksis.
 • Praksis vil oftest være beskrevet i et nutidsrettet sprog.
 • Beskrivelse af praksis skal fremgå af de enkelte kursers undervisningsplan og ikke af værdigrundlaget.

Skolens fagudbud er bredt. Sang og fortælling, gymnastik og idræt er centrale fag. Skolen tilbyder to 9. klasser og én 10. klasse. Vi lægger op til høj aktivitet og ansvarlighed i undervisningen. Et nært samarbejde mellem skole og hjem er en naturlig del af vores dagligdag.

Formål:

 • En beskrivelse af, hvad skolen vil og hvilke mål, den har sat sig, er normalt en angivelse af skolens formål. 
 • Formålet har ofte karakter af hensigtserklæringer.
 • Formålet vil oftest være beskrevet i fremtidsrettet sprog.

Vi ønsker at give eleverne sans for kvalitet, at gøre dem åbne og få dem til at tage stilling og handle i samfundslivet.

Vi vil udvikle elevernes sociale kompetence, således at de lærer at begå sig i samspil
med andre og bliver bevidst om sig selv og eget ansvar i forhold til omverdenen.
Skolen vil medvirke til det enkelte menneskes livsoplysning, demokratiske dannelse
og aktive samfundsdeltagelse.

Værdigrundlag:

 • Ved skolens værdigrundlag angives, hvorfor skolen har sat sig sine mål og indrettet sin praksis.
 • Værdigrundlaget er den begrundede forudsætning for skolens virksomhed – det er den idé, skolen er baseret på.
 • Værdigrundlaget skal være langtidsholdbart, da det er vanskeligt at ændre.
 • Værdigrundlaget vil oftest være beskrevet i et tidløst sprog.

På skolen har vi følgende værdier: At gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i opdragelsen og dannelsen af unge menneskers selvværd og selvstændighed.

Vi tror på vigtigheden af ansvarlighed i fællesskabet, omsorg for andre, selvværd og livsglæde.

Vi mener, at eleven ved at blive bedre fagligt, udvikler sig socialt og menneskeligt og får flere muligheder for at engagere sig aktivt i det demokratiske samfund.

Flere af de forslag til værdigrundlag, som ministeriet har behandlet i forbindelse med vedtægtsændringer, består af en sammenblanding af praksis, formål og værdier.

Som hovedregel har ministeriet godkendt en skoles forslag som værende et værdigrundlag, såfremt forslaget tydeligt indeholder formuleringer, der angiver skolens værdier - også selv om det indeholder formuleringer, der henviser til skolens formål eller praksis. I andre tilfælde har ministeriet bedt skolerne om at ændre forslaget, så det i højere grad beskriver værdierne.

Eksempel på godkendt værdigrundlag

Selvom nedenstående værdigrundlag indledes med to afsnit, der henviser til skolens formål, er det godkendt, fordi det samlet set tydeligt beskriver de værdier, som skolen bygger på.

"Ry Højskole forstår sig selv som en almen grundtvigsk højskole, der gennem sit virke vil inspirere til aktiv deltagelse i demokratiet. Vi ønsker at selvstændiggøre og myndiggøre den enkelte til, med respekt for andre, at tage ansvar for sit eget liv.

I undervisningen og i skolens øvrige liv ønsker vi at styrke elevernes engagement, læringslyst, faglighed og livsglæde.

Det er vores udgangspunkt, at læring kan foregå gennem sansning, erkendelse og forståelse. Vi anerkender, at viden skabes og tilegnes med hoved, krop og hjerte. Hver især rummer de sanselige, de refleksive og de poetiske vidensformer vigtige adgange til forståelse af såvel menneskelivet som den natur, kultur og historie, vi er en del af.

Vi tror på et fællesskab bygget på tillid, ligeværdighed, frisind og nærvær. Det åbne møde med andre er forudsætningen for den gensidige opmærksomhed, der danner rammen om skolens faglige og sociale liv".

Ministeriet har afvist flere forslag til værdigrundlag, som hovedsageligt eller alene har været en angivelse af mål og praksis.

Øvrige forhold vedr. udformning af værdigrundlaget

Af yderligere forhold vedrørende skolernes værdigrundlag kan nævnes:

 • Værdigrundlaget skal formuleres kortfattet og i et alment sprog, så det naturligt kan indskrives i skolens vedtægter.
 • Hvis skolens virksomhed bygger på værdier, der har betydning for kursernes tilrettelæggelse, skal disse tydeligt fremgå af værdigrundlaget.
 • Det er ikke tilstrækkeligt kun at henvise til en religiøs eller pædagogisk retning som for eksempel Indre Mission, eller at skolen er Grundtvig/Koldsk.
 • Ønsker skolen at uddybe værdigrundlaget, kan det fremgå af et bilag til vedtægterne eller som indledning til indholdsplanerne.
 • Værdigrundlaget skal fremgå af bestyrelsens protokol.
 • Værdigrundlaget skal formuleres, så det er muligt at evaluere skolens virksomhed på baggrund heraf.

Offentliggørelse af skolens værdigrundlag

Værdigrundlaget skal være offentligt tilgængeligt og fremgå af skolens hjemmeside. Bestemmelsen sikrer, at det er muligt for alle interesserede at orientere sig om skolens værdier, inden de tilmelder sig et kursus.

Bestemmelsen om, at efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal orientere forældre til undervisningspligtige elever om værdigrundlaget ved tilmelding til skolen, har to formål:

1. At forældrene er oplyst om, at der er forskel på den kommunale folkeskole og en idébåret fri skole.

2. At oplyse forældrene og eleven om de værdier, der er fundamentet for den pågældende frie kostskole.

Værdigrundlag og vedtægtsændringer

Skoler oprettet siden 2000 og skoler, der har fået godkendt reviderede vedtægter siden 2000, har alle et godkendt værdigrundlag indskrevet i deres vedtægter. Skoler, der ikke har revideret deres vedtægter siden 2000, har ikke et værdigrundlag indskrevet i vedtægterne. Selvom vedtægterne ikke indeholder et værdigrundlag, skal alle skoler have et værdigrundlag, der opfylder de betingelser, der er nævnt i denne vejledning.

Når en skole, der ikke har fået revideret sine vedtægter siden 2000, ønsker at revidere vedtægterne, skal værdigrundlaget indskrives heri og indgå i ministeriets behandling af nye vedtægter.

Skoler, der ikke har et værdigrundlag indskrevet i vedtægterne, kan bede ministeriet om at bedømme, om deres værdigrundlag vil kunne godkendes i forbindelse med en eventuel vedtægtsændring. Ministeriet er således indstillet på, at skolerne kan bede om en forhåndsgodkendelse af værdigrundlaget, inden udkast til nye vedtægter forelægges for bestyrelsen og/eller skolekredsen.

Samlet set

Kravet om, at frie kostskoler skal tilrettelægge deres virksomhed ud fra deres selvvalgte værdigrundlag, tydeliggør, at de frie kostskoler er idébårne skoler, hvor hver skole formulerer sit eget værdigrundlag. Det sikrer, at kommende elever er i stand til at vurdere, om de ønsker at deltage på skolens betingelser. Værdigrundlaget er fundamentet for skolens mål, praksis og selvevaluering.

Sidst opdateret: 10. januar 2020