Hop til indhold

De statsautoriserede eller registrerede revisorer udfører en væsentlig del af tilsynet med skolernes økonomi og regeloverholdelse.

Revisorerne kontrollerer skolernes indberetninger til brug for tilskudsudbetalinger og reviderer skolernes økonomiske dispositioner og forvaltning i bred forstand.

Revisionen foretages dels som revision i årets løb, dels som særskilt revision af skolernes årsrapporter. Revisionen omfatter finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Revisionen foretages efter god offentlig revisionsskik i henhold til regler fastsat i ministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol.

Den udførte revision og resultaterne heraf afrapporteres i en revisionsprotokol.

Opdateret 25/11 2020 kl. 14:21

Finansiel revision

Formålet med den finansielle revision er at efterprøve, om regnskabet er rigtigt, det vil sige, om årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat for skolernes regnskabsaflæggelse, og ikke indeholder væsentlige fejl og mangler.

Juridisk-kritisk revision

Formålet med den juridisk-kritiske revision er at efterprøve, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Forvaltningsrevision

Formålet med forvaltningsrevisionen er at efterprøve, at de offentlige tilskudsmidler forvaltes på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at der således tages skyldige økonomiske hensyn.

Forvaltningsrevisionen vil kunne omfatte alle aspekter af skyldige økonomiske hensyn, det vil sige økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, ligesom revisionen vil kunne omfatte skolernes målfastsættelse og målopfyldelse.

Yderligere information om offentlig revisionsskik

God offentlig revisionsskik - normen for offentlig revision (rigsrevisionen.dk)

Opdateret 14/12 2023 kl. 09:45

Revisornetværket er et dialogforum mellem de statsautoriserede og de registrerede revisorer, Rigsrevisionen og ministeriet.

Netværket mødes 1-2 gange årligt.

Der drøftes forhold af relevans for revisorernes arbejde i bred forstand, eftersom revisorerne i vid udstrækning efterser, hvordan institutionerne overholder gældende love og regler.

Der behandles principielle og generelle spørgsmål, men ikke enkeltsager.

Sidst opdateret: 27. juni 2023