På siden kan du finde indberetningsskemaer, vejledninger blandt andet om oprettelse, samt andet relevant materiale for frie grundskoler.

Ansøgning om godkendelse af en ny fri grundskole

NB! En ny fri grundskole, der ønsker statstilskud, skal udover at anmelde oprettelsen (som beskrevet længere nede) også ansøge om godkendelse efter friskolelovens § 7 a. Fristen for ansøgningen er den 15. august 2019.

Du kan læse mere om ansøgningen nederst på denne side. 

Om tilskud til frie grundskoler

Til brug for kommunernes godkendelse af elever på de frie grundskoler og skolernes indberetning til ministeriet af data til tilskudsberegningen og regulering af tilskud skal skolerne anvende indberetningsskemaer.

Regler og retningslinjer for udfyldelsen af skemaerne er beskrevet i ministeriets vejledning til tilskudsskemaerne.

Indberetningsskemaer og vejledninger

Aktiviteten skal indberettes til ministeriet via Indberetningsportalen (indb.stil.dk). Tilskudsdokumentation for tilskudsudbetalingen findes på Brevportalen (brevportalen.uvm.dk) .

Indberetninger 5. september 2019

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning (pdf)

Vejledning i forbindelse med elevindberetning (pdf) 

Master (CSV)

Vejledning til kommuner (pdf)

Grænsegængere på frie grundskoler (pdf)

Oversigt over SPS på FG (pdf)

Skabelon til skriftlig plan for specialundervisningsindsats (docx) 

Skoleleders tro- og loveerklæring (SPS) (xlsx) 

Vejledning til tro- og loveerklæring (SPS) (pdf)

Ansøgning om individuel beregning (SPS) (xlsx)

Vejledning til ansøgning om individuel beregning (SPS) (pdf)

Ledelses- og revisorerklæring aktivitetskrav SPS (docx)

Vejledning aktivitetskrav SPS (pdf)

Til brug for indbetaling af for meget anvist tilskud skal skolerne indbetale beløbet til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank.

Det for meget anviste tilskud indbetales på reg.nr. 0216 kontonr. 4069059473 med angivelse af skolens navn og skolekode. 

Tidligere år

2018

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning (pdf)

Vejledning i forbindelse med elevindberetning (pdf)

Master (CSV)

Vejledning til kommuner (pdf)

Grænsegængere på frie grundskoler (pdf)

Oversigt over SPS på FG (pdf)

Skabelon til skriftlig plan for specialundervisningsindsats (word)

Skoleleders tro- og loveerklæring (SPS) (excel)

Vejledning til tro- og loveerklæring (SPS) (pdf)

Ansøgning om individuel beregning (SPS) (excel)

Vejledning til ansøgning om individuel beregning (SPS) (pdf)

Ledelses- og revisorerklæring aktivitetskrav SPS (word)

Vejledning aktivitetskrav SPS (Pdf)

2017

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning (pdf)

Vejledning i forbindelse med elevindberetning (pdf)

Master (CSV)

Skoleleders tro- og loveerklæring (SPS) (excel)

Vejledning til kommuner (pdf)

Grænsegængere på frie grundskoler (pdf)

Oversigt over SPS på FG (pdf)

Ansøgning om individuel beregning SPS (excel)

Ledelses- og revisorerklæring aktivitetskrav SPS (word)

Vejledning aktivitetskrav SPS (pdf)

2016

Vejledning for indberetning af elever på frie grundskoler (pdf)

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning (pdf)

Vejledning til kommuner (pdf)

Orienteringsbrev om nye regler til inklusion, SPS mv. (pdf)

2015

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler (pdf)

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning (pdf)

Vejledning til kommuner (pdf)

Orienteringsbrev om nye regler til inklusion, SPS m.v. (pdf)

2014

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler (pdf)

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning (pdf)

Vejledning til kommuner (pdf)

2013

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler (pdf)

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning (pdf)

Vejledning til kommuner (pdf)

Revisorerklæring til skema BC 2013 (doc)

Særskilt erklæring om at undervisning, der har været aflyst som følge af lockouten blev iværksat den 1. april 2013 nu har været afholdt (doc)

Revisorerklæring med forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen

Styrelsen har lavet denne revisorerklæring til hjemmesiden, fordi det alene af systemmæssige årsager desværre ikke har været muligt at implementere en revisorerklæring, der kunne ændres i såfremt revisor måtte have forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen.

Den udfyldte og underskrevne revisorerklæring fra hjemmesiden hæftes bagpå indberetningsskemaet med ledelseserklæringen fra indberetningsportalen, som skolens leder og bestyrelsesformand har underskrevet. Det hele sendes samlet til styrelsen.

Revisorerklæringer skema BC

Revisorerklæring (doc)

Vejledning (pdf)

Revisorerklæringer skema F

Revisorerklæring (doc)

Vejledning (pdf)

Anmeldelse om oprettelse af ny fri grundskole

Friskoler/private grundskoler, der søger statstilskud i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v., skal sende et skema til anmeldelse om oprettelse til ministeriet.

Fristen for anmeldelses om oprettelse af en fri grundskole er den 15. august forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud.

Samtidig med anmeldelsen indbetales 1. rate af depositum på kr. 20.000 til ministeriet.

Deposita indbetales på reg.nr. 0216 kontonr. 4069072232 med angivelse af skolens navn.

Orientering om oprettelse af friskoler / private grundskoler (pdf)

Anmeldelsesskema (doc)

Oprettelsesskema (doc)

Ansøgning om godkendelse af en ny fri grundskole

NB! En ny fri grundskole, der ønsker statstilskud, skal udover at anmelde oprettelsen (som beskrevet ovenfor) også ansøge om godkendelse efter friskolelovens § 7 a.

Opmærksomheden skal henledes på, at fristen for ansøgning om godkendelse af en ny fri grundskole med henblik på skolestart i skoleåret 2020/2021 ligeledes er den 15. august 2019.Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelse nr. 1162 af 25. september 2018 om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud, som findes nedenfor.

Materialet skal enten sendes eller indleveres i original til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Sekretariat for Tilsyn, Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K, eller sendes som indscannet original pr. e-post til ttsikkermail@stukuvm.dk.

Det er en betingelse for skolens godkendelse, at det overnævnte materiale er styrelsen i hænde senest den 15. august 2019. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Laura Stæhr Hansen +45 33 92 52 67. 

Friskoleloven (retsinformation.dk) 

Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 23. april 2020