Hop til indhold

Hovedtrækkene i reglerne er følgende:

  • Frie kostskoler, frie grundskoler med kostafdeling og private gymnasier med kostafdeling oprettet fra 1996 og fremefter skal eje skolens bygninger eller hovedparten heraf og må ikke eje bygninger sammen med andre. Frie fagskoler kan dog i en periode på op til 10 år indgå i en campus og et bygningsfællesskab med en institution for erhvervsrettet uddannelse.
  • Frie grundskoler og private gymnasiers bygninger skal ligge i geografisk nærhed af hinanden.
  • Frie kostskolers bygninger og arealer hovedsagelig skal udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed.
  • Frie skoler skal indgå husleje- og ejendomsaftaler på vilkår, der ikke er ringere for skolerne end sædvanlige markedsvilkår, og aftaler skal søges ændret, hvis udviklingen i markedsvilkårene tilsiger det.
  • Frie grundskoler og frie kostskoler skal have bygnings- og brandmyndighedernes godkendelse.

Ministeriet fører tilsyn med, at skolernes virksomhed er i overensstemmelse med institutionslovene for de pågældende skoleformer.

Særligt om låneforhold

Det kan være uoverskueligt at bevæge sig ud på lånemarkedet. Mange nye låne- og kreditmuligheder dukker op, men ikke alle er lige sikre og rentable.

Institutionens ledelse, bestyrelse og revisionsfirma kan få input og gode råd om optagelse af lån i en præsentation af risikospørgsmål i forbindelse med finansiering af ejendomme. Præsentationen er udarbejdet i samarbejde med Deloitte.

Hvis låneændringer forudsætter rykning af allerede eksisterende statslån, kan ansøgning herom rettes til Økonomistyrelsen, som vil lægge vægt på, at der ikke sker en forringelse af statens pantesikkerhed. Hvis der er tale om nyt lån i forbindelse med byggeprojekt, forudsættes ansøgning om rykning vedlagt vurdering af projektets forøgelse af ejendommens værdi.
Institutionerne kan indgå kurssikringsaftaler i forbindelse med optagelse af realkreditlån. Læs mere om statslån og se kontaktoplysninger.

Generelle bestemmelser ved statsligt byggeri

Der er udarbejdet en række generelle bestemmelser for statslige byggerier.

Bygningsstyrelsens Bygherrevejledning (bygst.dk) beskriver, hvordan en institutions lokalebehov undersøges og fastlægges, og hvordan dette behov kan søges dækket dækket – med beskrivelse af de væsentligste forhold vedrørende behov, funktion, økonomi, tid og lokalisering.

Regler om udbud og tærskelværdier for udbud (kfst.dk) i forbindelse med byggerier kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Bygningsstyrelsens byggesagsrapport (bygst.dk) er et redskab til at styre økonomien i byggesager såvel ved budgetteringen som ved regnskabet.

Vejledning om sociale klausuler i forbindelse med udbud (retsinformation.dk).

Sidst opdateret: 22. december 2023