Hvad er en fusion? 

Fusion af uddannelsesinstitutioner betyder, at institutioner samles i en ny juridisk enhed. Der vil derfor altid være tale om én ny institution med fælles målsætninger og én fælles ledelse uanset, om den fusionerede institution har flere uddannelsesretninger og afdelinger placeret på forskellige adresser. 

En fusion skal altid godkendes af ministeren. 

En fusion mellem uddannelsesinstitutioner er et af flere strategiske redskaber til at sikre gode ungdomsuddannelser i alle dele af landet.

En fusion kan bestå af institutioner fra den samme sektor – f.eks. en fusion af to almene gymnasier – eller af institutioner fra forskellige sektorer – f.eks. en fusion mellem en erhvervsskole og et alment gymnasium eller en fusion mellem en erhvervsskole og et VUC.

Fordele ved fusioner

Fusioner kan bidrage til, at økonomiske og administrative ressourcer frigives. Derudover kan særligt fusioner med mange forskellige uddannelsesudbud være med til at bidrage til et bredere uddannelsespolitisk formål, da der sikres:

  • større og bredere faglige miljøer, som eksempelvis skaber bedre mulighed for at udbyde fælles fag eller små fag på tværs af uddannelsesretninger
  • fleksibel anvendelse af lærerkræfter, der gør institutionen mindre sårbar i forhold til ændringer i uddannelsesefterspørgslen.

Ansøgningsprocedure

Når uddannelsesinstitutionernes bestyrelser har besluttet at fusionere, skal fusionen altid godkendes af ministeren. 

Ministeriet anbefaler, at uddannelsesinstitutioner, der overvejer at fusionere, meget tidligt i processen tager kontakt til ministeriet for at få en veltilrettelagt proces op til godkendelsen. Ministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse og vejledning om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsesinstitutionerne bør i første omgang indlede en dialog med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Økonomisk Administrativt Center, inden institutionerne i fællesskab indsender en screeningsansøgning om godkendelse af fusion. Til denne ansøgning benyttes et ansøgningsskema til screening af fusion.

Formålet med screeningen er, at ministeriet på et tidligt tidspunkt kan foretage en vurdering af, hvorvidt fusionen indgår i en hensigtsmæssig landsomfattende institutionsstruktur. Institutionerne vil dermed på et tidligt tidspunkt modtage en vurdering fra ministeriet af, hvorvidt de kan arbejde videre med en ansøgning om godkendelse af fusion.

Når uddannelsesinstitutionerne har modtaget en godkendelse af screeningsansøgningen, skal de sende en endelig ansøgning om godkendelse af fusion. Både screeningsansøgningen og den endelige ansøgning om godkendelse af fusion skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Økonomisk administrativt center. Bekendtgørelsen og vejledningen om sammenlægning og spaltning af selvejende institutioner beskriver, hvad ansøgningen skal indeholde.

Ansøgningsskema til screening af fusion (word)

Vejledning om sammenlægning og spaltning af selvejende institutioner (pdf)

Tidsfrister for at ansøge om fusioner

Screeningsansøgningen kan indsendes løbende, men gerne så tidligt på året som muligt. Ansøgningen om fusion bør være underskrevet senest 6 måneder efter datoen for åbningsbalancen og sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Økonomisk Administrativt Center senest 4 uger efter underskrivelsen. Som hovedregel godkender ministeriet fusioner pr. 1. januar.

Størstedelen af de fusioner, som ministeriet godkender, godkendes med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at omdrejningspunktet for institutionernes sendte regnskabsmateriale og åbningsbalance typisk vil være årsregnskabet for det senest afsluttede regnskabsår. Hvis fusionen sker sent i regnskabsåret, kan ministeriet som betingelse for godkendelsen foreskrive særlige vilkår.

Tilskud til fusioner

Ministeriet kan efter ansøgning yde fusionstilskud til udgifter i forbindelse med sammenlægning af institutioner. Ordningen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Sigtet med fusionstilskud er at give den enkelte institution mulighed for hurtigere at nå frem til den nye ligevægtssituation med en økonomi i balance. 

Styrelsen foretager en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning. Ansøgningen skal være opdelt i de følgende fire kategorier og angive det forventede budgetter for de enkelte delformål/delprojekter under hver af de fire kategorier.

Principperne for vurderingen er følgende:

  1. Rimelige bygningstilpasninger. Der kan ydes tilskud til bygningstilpasninger som udgifter til udflytning/indflytning/retablering af overflødiggjorte lejemål, mv. samt omkostninger ved dobbelte bygningsudgifter i en kortere tilpasningsperiode. Bygningstilpasninger skal begrundes i en ny lokalemæssig fordeling af uddannelsesudbuddet mellem de fusionerende institutioners samlede udbudsprofil og evt. samling af de administrative funktioner.
  2. Ekstraordinære revisor- og advokatudgifter. Der kan efter en konkret vurdering ydes tilskud til ekstraordinære udgifter til revisor og advokat i forbindelse med opstilling af åbningsbalance osv.
  3. It-systemtilpasninger. Erfaringsvis kan samkøring af to institutioners it-systemer være omkostningstungt og betragtes som en ekstraordinær, men nødvendig udgift ved en fusion. Tilsvarende kan gælde for andre systemsamkøringer.
  4. Personalemæssige tiltag. Der kan ydes fusionstilskud til fratrædelsesordninger, idet der som oftest ved en fusion vil være behov for at tilpasse medarbejderkapaciteten på ledelsesniveau.

De fire omkostningstyper, der indgår i udmøntningen af fusionstilskud, er alle engangsomkostninger, som ikke er indregnet i grundlaget for fastlæggelsen af de ordinære grundtilskuds- og taxameterniveauer. Principperne anvendes, så ministeriet prioriterer ud fra en helhedsbetragtning. Dvs. ikke bare i forhold til den enkelte fusion, men også i forhold til antallet og størrelsen af fusioner. Fusionsmidlerne er begrænsede, og der ydes derfor ikke tilskud ”efter regning” men til specifikke formål i ansøgningen.

Ansøgningen om fusionstilskud udarbejdes typisk på basis af drøftelser mellem de fusionerende institutioner – evt. suppleret med drøftelser med styrelsen. Ansøgningen skal være fordelt på omkostningstyper.
Fusionstilskuddene udmøntes efter konkret vurdering og udbetales i takt med, at den fusionerede institution sender opgørelser af faktisk afholdte udgifter til de enkelte tildelte projekter.

Implementering af fusioner

Ledelsen spiller en afgørende rolle for, at implementeringsfasen for fusioner bliver en succes.
En fusion indebærer en række faglige, administrative, menneskelige og kulturelle aspekter.
Når en fusion er godkendt af ministeriet, har ledelsen et stort ansvar i forhold til implementering af fusionen. 

Opstartsfasen af en fusion kan være kendetegnet ved stor usikkerhed blandt medarbejderne, da der vil være tale om en ny arbejdsmæssig situation. Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen og alle ledelsespersoner fremstår som en samlet ledelse, der bakker op om fusionen. 

Ministeriet har i samarbejde med aktører fra forskellige uddannelsesinstitutioner og uddannelsesverdenen samlet en række erfaringer og gode råd i en fusionsguide. Det er afgørende, at ledelsen indgår i dialog med medarbejderne om fusionen, og at medarbejderne inddrages i implementeringsdelen. Ledelsen skal derfor have stort fokus på deres formidling til medarbejderne af den fusionerede institutions strategier og handlingsplaner og være tydelig i deres kommunikation omkring baggrunden og fordelene ved fusionen.

Fusionsguide (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020