Hop til indhold

Kravene til vedtægtens indhold og udformning er reguleret i bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen.

Vedtægten skal blandt andet redegøre for følgende:

 • Skolen/kursets navn, hjemsted og formål.
 • Bestyrelsens sammensætning og størrelse.
 • Bestyrelseshabilitet.
 • De centrale bestyrelsesopgaver og kompetencer.
 • Bestyrelsens ansvar.
 • Anbringelse af skolen/kursets midler.
 • Regler om regnskab og revision.
 • Regler for skolen/kursets nedlæggelse og ophør.

En vedtægt eller en vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på skolen/kursets hjemmeside.

Vedtægtsændringer, som kun skal godkendes af institutionens bestyrelse 

Skolen/kursets bestyrelse har ansvaret for skolens/kursets vedtægt, herunder for at ændringer i vedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen for skoleformen. Vedtægtsændringer kræver som hovedregel ikke Styrelsen for Undervisning og Kvalitets godkendelse.

Indhold:

Skolen/kursets bestyrelse er ansvarlig for at påse, at vedtægten i forbindelse med vedtægtsændringer lever op til nugældende regelsæt. Bestyrelsen skal derfor tage udgangspunkt i gældende regler og ikke alene i den vedtægt, der skal ændres. Der skal tages højde for, at andre bestemmelser, end dem, der ønskes ændret i vedtægten, kan være ændret eller er forældede og/eller helt skal udgå. 

Offentliggørelse:

Det følger af gældende love og bekendtgørelser for de enkelte uddannelsesområder, at det er en forudsætning for, at en skole/kursets eller institutions vedtægt er gyldig, at den er offentliggjort på skolens hjemmeside sammen med: 

 • Datoerne for bestyrelsens vedtagelse eller bestyrelsens og generalforsamlingens vedtagelse i fællesskab. 
 • Datoen for offentliggørelse af vedtægten på hjemmesiden. 
 • Datoen for ministeriets godkendelse i det tilfælde, hvor en sådan godkendelse er påkrævet ifølge loven. (Det vil sige, at det er datoen for den seneste godkendelse fra ministeriet, der angives). 

Vedtægter og vedtægtsændringer, som skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal i følgende særlige tilfælde godkende vedtægter og vedtægtsændringer:

 • Ved oprettelse af en ny institution.
 • Ved kombination med en anden skoleform, for eksempel en fri grundskole, hvorved der fremkommer en såkaldt kombineret institution.
 • Ved sammenlægning eller spaltning.

Tilsyn med vedtægter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om skolernes/kursernes vedtægter opfylder lovgivningens krav til indhold og offentliggørelse. Hvis tilsynet viser uoverensstemmelser mellem vedtægt og gældende regler, vil styrelsen rette henvendelse til den pågældende skole/kursus herom.

Styrelsen har på baggrund af sit tilsyn med skolernes/kursernes vedtægter erfaret, at en del skoler/kurser og institutioner ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på de offentliggørelses- og indholdskrav, der er til skolernes/kursernes vedtægter. 

Indholdskrav:

Det følger af love og bekendtgørelser for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen, at bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens/kursets vedtægt lever op til de til enhver tid gældende regler. Skolerne/kurserne kan ikke fravige disse regler. Styrelsen har dog konstateret, at skolerne/kurserne ved vedtægtsændringer ændrer i den gældende vedtægt uden at gennemgå den, så den kommer til at leve op til de nyeste regler. Typisk kan styrelsen se, at der tages udgangspunkt i den gældende vedtægt og udelukkende ændre få bestemmelser og dermed ikke tager højde for, at andre bestemmelser kan være ændret eller er forældede og/eller helt skal udgå. 

Offentliggørelseskrav:

Det er en forudsætning for, at en skoles/kursus vedtægt er gyldig, at den er offentliggjort på hjemmesiden sammen datoer for vedtagelse, offentliggørelse og datoen for ministeriets seneste godkendelse af skolens/kursets vedtægt. Styrelsens tilsyn har vist, at de fleste skoler/kurser mangler mindst en af datoerne i offentliggørelseskravet. Datoerne kan påføres ved linket til vedtægten eller i toppen eller bunden af vedtægten. 

Oprettelse og godkendelse af et nyt privat gymnasium, studenterkursus eller hf-kursus. 

I forbindelse med oprettelse og godkendelse af en ny skole/kursus gælder særlige regler og tidsfrister. Disse findes på siden: Oprettelse af frie grundskoler, efterskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser m.v.

 
Sidst opdateret: 27. juni 2023