Hop til indhold

De nærmere bestemmelser om vedtægter for institutioner for forberedende grunduddannelse er fastsat i bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse. Standardvedtægten, der skal benyttes, findes i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse. Bekendtgørelserne findes under Regelgrundlag nedenfor. 

Vedtægten skal blandt andet redegøre for følgende:

 • Institutionens navn og hjemsted.
 • Bestyrelsens sammensætning og størrelse.
 • Bestyrelsens habilitet.
 • Bestyrelsens opgaver og ansvar.
 • Bestyrelsens arbejde.
 • Anbringelse af institutionens midler.
 • Regler om regnskab og revision.
 • Regler for institutionens nedlæggelse og ophør.

En vedtægt eller en vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside.

Vedtægtsændringer, som kun skal godkendes af institutionens bestyrelse

Institutionens bestyrelse har ansvaret for institutionens vedtægt, herunder for at ændringer i vedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen for skoleformen. Vedtægtsændringer kræver som hovedregel ikke Styrelsen for Undervisning og Kvalitets godkendelse.

Indhold:

Institutionens bestyrelse er ansvarlig for at påse, at vedtægten i forbindelse med vedtægtsændringer lever op til nugældende regelsæt. Bestyrelsen skal derfor tage udgangspunkt i gældende regler og ikke alene i den vedtægt, der skal ændres. Der skal tages højde for, at andre bestemmelser, end dem, der ønskes ændret i vedtægten, kan være ændret eller er forældede og/eller helt skal udgå. 

Offentliggørelse:

Det følger af gældende love og bekendtgørelser for de enkelte uddannelsesområder, at det er en forudsætning for, at en skoles eller institutions vedtægt er gyldig, at den er offentliggjort på hjemmesiden sammen med:

 • Datoerne for bestyrelsens vedtagelse eller bestyrelsens og generalforsamlingens vedtagelse i fællesskab. 
 • Datoen for offentliggørelse af vedtægten på hjemmesiden. 
 • Datoen for ministeriets godkendelse i det tilfælde, hvor en sådan godkendelse er påkrævet ifølge loven. (Det vil sige, at det er datoen for den seneste godkendelse fra ministeriet, der angives).

Vedtægter og vedtægtsændringer, som skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 • Ved oprettelse af en ny institution.
 • Ved etablering eller ophør af en institutions varetagelse af opgaven som institution for forberedende grunduddannelse.
 • Ved fusion af to eller flere institutioner.
 • Ved spaltning af en institution.

Tilsyn med vedtægter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om institutionernes vedtægter opfylder lovgivningens krav til indhold og offentliggørelse. Hvis tilsynet viser uoverensstemmelser mellem vedtægt og gældende regler, vil styrelsen rette henvendelse til den pågældende institution herom.

Styrelsen har på baggrund af sit tilsyn med øvrige skoleformers vedtægter erfaret, at en del skoler og institutioner ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på de offentliggørelses- og indholdskrav, der er til vedtægterne.

Indholdskrav:

Det følger af love og bekendtgørelser for de enkelte skoleområder, at bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt lever op til de til enhver tid gældende regler. Skolerne kan ikke fravige disse regler. Styrelsen har dog konstateret, at mange skoler og institutioner ved vedtægtsændringer, ændrer i skolens gældende vedtægt uden at gennemgå den, så den kommer til at leve op til de nyeste regler. Typisk kan styrelsen se, at der tages udgangspunkt i den gældende vedtægt og udelukkende ændrer få bestemmelser og dermed ikke tager højde for, at andre bestemmelser kan være ændret eller er forældede og/eller helt skal udgå. 

Offentliggørelseskrav:

Det er en forudsætning for, at en institutions vedtægt er gyldig, at den er offentliggjort på hjemmesiden sammen med datoer for vedtagelse, offentliggørelse og datoen for ministeriets seneste godkendelse eller ministerens fastsættelse af institutionens vedtægt. Styrelsens tilsyn har vist, at de fleste skoler og institutioner mangler mindst en af datoerne i offentliggørelseskravet. Datoerne kan påføres ved linket til vedtægten eller i toppen eller bunden af vedtægten. 

Sidst opdateret: 29. juli 2022