Hop til indhold

De nærmere bestemmelser om vedtægter for institutioner for forberedende grunduddannelse er fastsat i bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse. Der er i bekendtgørelsens bilag 1 fastsat en bindende standardvedtægt, som skal anvendes af institutionerne. Bekendtgørelsen findes under Regelgrundlag nedenfor.

Vedtægten skal blandt andet redegøre for følgende:

 • Institutionens navn og hjemsted.
 • Bestyrelsens sammensætning og størrelse.
 • Bestyrelsens habilitet.
 • Bestyrelsens opgaver og ansvar.
 • Bestyrelsens arbejde.
 • Anbringelse af institutionens midler.
 • Regler om regnskab og revision.
 • Regler for institutionens nedlæggelse og ophør.

En vedtægt eller en vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside.

Vedtægtsændringer, som kun skal godkendes af institutionens bestyrelse

Institutionens bestyrelse har ansvaret for institutionens vedtægt, herunder for at ændringer i vedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen for skoleformen. Vedtægtsændringer kræver som hovedregel ikke Styrelsen for Undervisning og Kvalitets godkendelse.

Indhold:

Institutionens bestyrelse er ansvarlig for at påse, at vedtægten i forbindelse med vedtægtsændringer lever op til nugældende regelsæt. Bestyrelsen skal derfor tage udgangspunkt i gældende regler og ikke alene i den vedtægt, der skal ændres. Der skal tages højde for, at andre bestemmelser, end dem, der ønskes ændret i vedtægten, kan være ændret eller er forældede og/eller helt skal udgå.

Offentliggørelse:

Det følger af gældende love og bekendtgørelser for de enkelte uddannelsesområder, at det er en forudsætning for, at en skoles eller institutions vedtægt er gyldig, at den er offentliggjort på hjemmesiden sammen med:

 • Datoen for bestyrelsens vedtagelse af vedtægten.
 • Datoen for offentliggørelse af vedtægten på hjemmesiden. 
 • Datoen for ministerens fastsættelse/godkendelse (seneste godkendelse) af vedtægten.

Vedtægter, som skal godkendes af Børne- og Undervisningsministeren

Ved oprettelse af en institution for forberedende grunduddannelse fastsætter børne- og undervisningsministeren institutionens vedtægt.

Børne- og undervisningsministeren godkender vedtægten i forbindelse med:

 • Sammenlægning af to eller flere institutioner.
 • Spaltning af en institution.

Tilsyn med vedtægter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om institutionernes vedtægter opfylder lovgivningens krav til indhold og offentliggørelse. Hvis tilsynet viser uoverensstemmelser mellem vedtægt og gældende regler, vil styrelsen rette henvendelse til den pågældende institution herom.

Styrelsen har på baggrund af sit tilsyn med skoler og institutioners vedtægter erfaret, at en del skoler og institutioner ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på de offentliggørelses- og indholdskrav, der er til vedtægterne.

Indholdskrav:

Det følger af love og bekendtgørelser for de enkelte skoleområder, at bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt lever op til de til enhver tid gældende regler. Skolerne kan ikke fravige disse regler. Styrelsen har dog konstateret, at mange skoler og institutioner ved vedtægtsændringer, ændrer i skolens gældende vedtægt uden at gennemgå den, så den kommer til at leve op til de nyeste regler. Typisk kan styrelsen se, at der tages udgangspunkt i den gældende vedtægt og udelukkende ændrer få bestemmelser og dermed ikke tager højde for, at andre bestemmelser kan være ændret eller er forældede og/eller helt skal udgå.

Offentliggørelseskrav:

Det er en forudsætning for, at en institutions vedtægt er gyldig, at den er offentliggjort på hjemmesiden sammen med datoer for vedtagelse, offentliggørelse og datoen for ministeriets seneste godkendelse eller ministerens fastsættelse af institutionens vedtægt. Styrelsens tilsyn har vist, at de fleste skoler og institutioner mangler mindst en af datoerne i offentliggørelseskravet. Datoerne kan påføres ved linket til vedtægten eller i toppen eller bunden af vedtægten.

Sidst opdateret: 27. juni 2023