Hop til indhold

Kravene til vedtægtens indhold og udformning er reguleret i bekendtgørelse om tilskud mv. for frie kostskoler, der i kapitel 3 indeholder bestemmelser om vedtægter og i bilag 1 indeholder en standardvedtægt for frie kostskoler.

Vedtægten skal blandt andet redegøre for følgende:

 • Skolens navn, hjemsted og formål.
 • Bestyrelsens sammensætning og størrelse.
 • Bestyrelseshabilitet.
 • De centrale bestyrelsesopgaver og kompetencer.
 • Bestyrelsens ansvar.
 • Anbringelse af skolens midler.
 • Regler om regnskab og revision.
 • Regler for skolens nedlæggelse og ophør.

En vedtægt eller en vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på skolens hjemmeside.

Vedtægtsændringer, som kun skal godkendes af skolens bestyrelse 

Skolens bestyrelse har ansvaret for skolens vedtægt, herunder for at ændringer i vedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen for skoleformen. Vedtægtsændringer kræver som hovedregel ikke Styrelsen for Undervisning og Kvalitets godkendelse.

Indhold:

Skolens bestyrelse er ansvarlig for at påse, at vedtægten i forbindelse med vedtægtsændringer lever op til nugældende regelsæt. Bestyrelsen skal derfor tage udgangspunkt i gældende regler og ikke alene i den vedtægt, der skal ændres. Der skal tages højde for, at andre bestemmelser, end dem, der ønskes ændret i vedtægten, kan være ændret eller er forældede og/eller helt skal udgå. 

Offentliggørelse:

Det følger af gældende love og bekendtgørelser for de enkelte uddannelsesområder, at det er en forudsætning for, at en skoles eller institutions vedtægt er gyldig, at den er offentliggjort på skolens hjemmeside sammen med: 

 • Datoerne for bestyrelsens vedtagelse eller bestyrelsens og generalforsamlingens vedtagelse i fællesskab. 
 • Datoen for offentliggørelse af vedtægten på hjemmesiden. 
 • Datoen for ministeriets godkendelse i det tilfælde, hvor en sådan godkendelse er påkrævet ifølge loven. (Det vil sige, at det er datoen for den seneste godkendelse fra ministeriet, der angives). 

Vedtægter og vedtægtsændringer, som skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal i følgende særlige tilfælde godkende vedtægter og vedtægtsændringer:

 • Ved oprettelse af en ny skole.
 • Ved kombination med en anden skoleform eller ophør af kombination med en anden skoleform, for eksempel en fri grundskole, hvorved der fremkommer en såkaldt kombineret institution.
 • Ved sammenlægning med anden skole eller ved spaltning
 • Ved ændring af skoleform.

Tilsyn med vedtægter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om skolernes vedtægter opfylder lovgivningens krav til indhold og offentliggørelse. Hvis tilsynet viser uoverensstemmelser mellem vedtægt og gældende regler, vil styrelsen rette henvendelse til den pågældende skole herom.

Styrelsen har på baggrund af sit tilsyn med skolernes vedtægter erfaret, at en del skoler og institutioner ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på de offentliggørelses- og indholdskrav, der er til skolernes vedtægter. 

Indholdskrav:

Det følger af love og bekendtgørelser for efterskoler og frie fagskoler, at bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt lever op til de til enhver tid gældende regler. Skolerne kan ikke fravige disse regler. Styrelsen har dog konstateret, at skolerne ved vedtægtsændringer, ændrer i skolens gældende vedtægt uden at gennemgå den, så den kommer til at leve op til de nyeste regler. Typisk kan styrelsen se, at der tages udgangspunkt i den gældende vedtægt og udelukkende ændrer få bestemmelser og dermed ikke tager højde for, at andre bestemmelser kan være ændret eller er forældede og/eller helt skal udgå.

Offentliggørelseskrav:

Det er en forudsætning for, at en skoles vedtægt er gyldig, at den er offentliggjort på hjemmesiden sammen med datoer for vedtagelse, offentliggørelse og datoen for ministeriets seneste godkendelse af skolens vedtægt. Styrelsens tilsyn har vist, at de fleste skoler mangler mindst en af datoerne i offentliggørelseskravet. Datoerne kan påføres ved linket til vedtægten eller i toppen eller bunden af vedtægten. 

Oprettelse og godkendelse af en ny efterskole eller fri fagskole

I forbindelse med oprettelse og godkendelse af en ny skole gælder særlige regler og tidsfrister. Disse findes på siden: Oprettelse af frie grundskoler, efterskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser m.v.   

Sidst opdateret: 27. juni 2023