Hop til indhold

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene og private gymnasier samt voksenuddannelsescentrene har mulighed for at indgå resultatkontrakter for institutionernes øverste ledere og øvrige ledere på institutioner. Undervisningsministeriet fastsætter retningslinjer for institutionernes brug af resultatkontrakter.

Det fremgår heraf, at resultatkontrakten med den øverste leder har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, understøtte dialog mellem bestyrelse og ledelse, samt skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater.

Læs mere om resultatkontrakter og retningslinjer

Sådan føres der tilsyn

Som led i det almindelige tilsyn og med henblik på fortsat forbedring af resultatkontrakterne foretager styrelsen stikprøveundersøgelser af institutionernes anvendelse af resultatkontrakter og udbetaling af resultatløn.

Udvælgelse til tilsyn

Udvælgelsen af institutioner til stikprøveundersøgelsen sker ud fra en række objektive kriterier, herunder høje udbetalingsprocenter, manglende overholdelse af den økonomiske ramme, bemærkninger fra revisor samt manglende offentliggørelse af resultatkontraktens væsentlige dele.

Styrelsen indhenter og analyserer resultatkontrakter og andet materiale fra de stikprøveudvalgte institutioner med henblik på endelig udvælgelse af de institutioner, der vurderes at have størst gavn af at indgå i dialog med styrelsen om brugen af resultatkontrakter.

Opfølgning på tilsynet

De udvalgte institutioner kan efterfølgende blive inviteret til dialog om, hvordan bestyrelsens brug af resultatkontrakter kan forbedres.

På baggrund heraf kan der mellem styrelsen og den enkelte institution blive indgået aftale om konkrete kvalitetsforbedrende indsatser. Ved konstatering af særlig mangelfuld eller uhensigtsmæssig anvendelse af konceptet for resultatkontrakter vil konsekvensen være, at styrelsen tilbagekalder institutionens bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter.

Sidst opdateret: 29. juli 2022